Søndre Land, Rissa og Sortland har høyt nivå på tjenestene i forhold til inntektene

Dette er eksempler på kommuner som har gjennomsnittlige og litt lavere inntekter enn landsgjennomsnittet, men som likevel er i stand til å tilby et omfang og kvalitet på tjenestene som er over landsgjennomsnittet.

Produksjonsindeksen er et samlemål på tjenestetilbudet i hver kommune. Indeksen er basert på indikatorer som uttrykker omfanget og kvaliteten på tjenestene innenfor ulike sektorer. Indeksen gir et bilde på hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Indeksen omfatter barnehager, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, barnevern, sosialtjenester og kultur. Sist tilgjengelige tall er for 2014 og ble publisert i fjorårets høstrapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Omfanget av tjenestene kommunen yter henger sammen med de økonomiske rammene. Det er likevel forskjeller i tjenestebildet mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. Sammen med produksjonsindeksen er derfor nivået på inntektene til kommunen også vist. For å vise om kommunen faktisk holder seg innenfor de økonomiske rammene den har, er også netto driftsresultat oppgitt.

Søndre Land hadde et inntektsnivå korrigert for variasjonene i utgiftsbehovet som er på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Uttrykt ved produksjonsindeksen utgjorde likevel nivået på tjenestene 116 prosent av landsgjennomsnittet (dvs. 16 prosent høyere enn landssnittet). Kommunen har hatt positive driftsresultat de siste tre årene med 3,3 prosent i 2012; 1,6 prosent i 2013 og 4,9 prosent i 2014.

Rissa hadde et inntektsnivå korrigert for variasjonene i utgiftsbehovet på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Uttrykt ved produksjonsindeksen lå likevel nivået på tjenestene 12 prosent over landsgjennomsnittet. Kommunen har hatt positive driftsresultat de tre siste årene med 0,7 prosent i 2012; 2,3 prosent i 2013 og 2,4 prosent i 2014.

Sortland hadde et inntektsnivå korrigert for variasjonene i utgiftsbehovet som er på landsgjennomsnittet. Uttrykt ved produksjonsindeksen lå likevel nivået på tjenestene 14 prosent over landsgjennomsnittet. Kommunen har hatt positive driftsresultat de tre siste årene med 3,9 prosent i 2012; 2,0 prosent i 2013 og 0,8 prosent i 2014.

Dette er eksempel på kommuner som har gjennomsnittlige og litt lavere inntekter enn landsgjennomsnittet, men som er i stand til å tilby et omfang og kvalitet på tjenestene som er over landsgjennomsnittet. I tillegg har disse kommunene hatt positive netto driftsresultat de siste tre årene, noe som tyder på og økonomisk styring. Dette kan være en indikasjon på kommuner som utnytter tilgjengelige ressurser godt. Kanskje kan det være noe å lære av disse kommunene?