Effektivitet i kommunale tjenester 2014-2015

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis. Det foreligger nå resultater for enkeltkommuner på kommunedata.no for årene 2014 og 2015.

Analysen viser at innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det et effektiviseringspotensiale på henholdsvis 10 prosent, 11 prosent og 14 prosent for kommunene i landet sett under ett.  Det samlede effektiviseringspotensialet i de tre sektorene grunnskole, barnehage og pleie og omsorg var 12 prosent i 2015 for landet som helhet. Ressursbruken kan med andre ord reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene i samtlige tre sektorer

Det er ikke realistisk å kunne ta ut hele det beregnede potensialet. Uansett hvordan sektoren driver, vil det kunne påvises et effektiviseringspotensial fordi det vil bestandig være forskjeller mellom kommunene.  

Den minst effektive kommunen for den samlede indikatoren er under halvparten så effektiv som den mest effektive kommunen. Kommunene Hemne og Giske hadde størst økning, mens Tjøme og Stranda hadde størst nedgang fra 2014 til 2015. 

kommunedata.no kan du se resultatene for din kommune og lese mer om analysen.