Planjuss

Planjuss 1/2007

Januar 2007

T-1456 / 2007
ISBN 978-82-457-0404-4
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2007 (pdf)

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser og tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet.

Uttalelsene vil også bli tatt inn i rettskilderegisteret Gyldendal Rettsdata (tidligere Easyfind).

I tillegg til egne avgjørelser og tolkningsuttalelser har vi i år tatt med en avgjørelse fra Kommunal- og regionaldepartementet, samt en uttalelse fra Sivilombudsmannen. Det er også inntatt en kort oversikt over de siste rettsavgjørelsene der Miljøverndepartementet er involvert.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.