Arvaslibinna og barns oppvekstmiljø i Lierne

Arvaslibinna og barns oppvekstmiljø i Lierne

Brev til:

Lierne kommune
Oppvekst- og kulturetaten
Postboks 40
NORDLI

Deres ref

Vår ref

Dato

X243/2001/GJK

2001/2600- N/oeh

02.10.01

Ark:

Arvaslibinna og barns oppvekstmiljø i Lierne

Det vises til brev til Miljøverndepartementet datert 17. september. Det vises også til brev fra rådmannen i Lierne kommune av 10. september med vedlegg blant annet fra Oppvekst- og kulturetaten i Lierne, og til svarbrev fra Miljøverndepartementet av 14. september.

Oppvekst- og kulturetaten i Lierne tar opp problemstillinger rundt barns oppvekstmiljø i tilknytning til den radiomerkede "Arvaslibinna" som i sommer i lengre perioder har hatt opphold i Lierne kommune. Blant annet vises det til at det er et nasjonalt mål å sikre barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og å sikre barn og unge en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial eller kulturell bakgrunn. Det pekes på at situasjonen i Lierne på grunn av Arvaslibinna er helt uholdbar for berørte barnefamilier. Videre pekes det på at barnefamiliene på nattetid er blitt vekket av blitzknallpatroner avfyrt av Statens naturoppsyn for å skremme binna.

Miljøverndepartementet har siden midten av juli gjennom sentrale og regionale forvaltningsorganer løpende blitt orientert om situasjonen i Lierne i tilknytning til den radiomerkede bjørnebinna "Arvaslibinna". Siden midten av juli er det på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag satt inn ressurser i regi av Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn (SNO) for å skremme binna vekk fra et område med inngjerdet utmark for å forhindre at binna skulle ta sau. I slutten av juli måned ble det dokumentert skade på sau, og i størrelsesorden et titalls antall sau er med sannsynlighet tatt av Arvaslibinna innenfor inngjerdet, men ikke rovdyrsikkert, gjerde. Siden 31. august har binna blitt fulgt opp med intensivert peiling av personell fra SNO. Binna har første gang 20. juli, og til sammen minst 8 ganger, tatt seg inn i inngjerdet område ved å bøye ned sauenetting. Det foreligger i følge Direktoratet for naturforvaltning også et konkret eksempel (6. september) som kan tyde på at binna har bøyd ned sauenetting og gått inn i inngjerdet område med formål å oppsøke et selvdødt sauekadaver.

En har så langt i september måned ikke kunnet påvise at denne binna har gjort ny skade på sau. Binna har så langt heller ikke vist noen form for aggressiv adferd mot mennesker. Fra SNO-personell er det opplyst at nærmeste bebodde hus er 300 meter fra et av gjerdene. Videre at tre gårder og 4 bolighus ligger innenfor en avstand på 1 km fra sauegjerdene. Det aktuelle individet har vist en naturlig skyhet for mennesker, og departementet har også fått opplyst at knapt noen i Lierne har observert den omtalte binna bortsett fra SNO-personell og personer i tilknytning til SNO-personell som aktivt har oppsøkt binna ved hjelp av radiosenderen i den hensikt å skremme binna vekk fra det aktuelle området.

Miljøverndepartementet har merket seg at Arvaslibinna skaper sterke reaksjoner i Lierne. Reaksjonene skyldes så langt departementet erfarer i hovedsak at binna oppleves som nærgående. På denne bakgrunn har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning satt i verk flere forsøk på å skremme, med det siktemål å gjøre binna mer sky. Dette omfatter også én episode med blitzknallpatroner. I dette tilfellet ble patronene avfyrt mer enn 100 meter fra bolighus og i en skråning (lydskygge) fra huset. Huseier ble på forhånd via telefon varslet om at tiltaket ville bli benyttet. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra underliggende etater er det så langt lite som tyder på at binna utgjør noen reell trussel mot folk i området, og binnas adferd kan ikke beskrives som "unormal" med utgangspunkt i at binna primært søker opp sau eller kadaver.

Med bakgrunn i erfaringer med rovdyrsikre elektriske gjerder både i Norge og i Sverige ville et slikt gjerde effektivt kunnet hindre at binna kom seg innenfor sauegjerdet. Fram mot neste beitesesong bør det etter departementets vurdering, i et nært samarbeid mellom Lierne kommune og regional og sentral viltforvaltning, arbeides videre med varige tiltak i dette området som kan bidra til å hindre lignende situasjoner i årene som kommer. Etter departementets vurdering vil dette blant annet innebære at det settes opp rovdyrsikre gjerder.

Konklusjon

Tilstedeværelse av store rovdyr er ikke noe nytt fenomen i bygdenorge eller i Lierne kommune. Det er så langt lite som tyder på at Arvaslibinna utgjør noen reell trussel mot folk i området, og binna's adferd kan ikke med utgangspunkt i innkomne rapporter beskrives som "unaturlig". Imidlertid kan frykt oppleves også i situasjoner der den reelle faren anses som svært liten. I slike situasjoner er det viktig at de som står barn og unge nær (foreldre, barnehage, skole m.fl.) i samarbeid med fagmyndigheter fortsetter å bearbeide frykten gjennom samtaler og informasjon. Miljøverndepartementet vil for øvrig i forbindelse med ny stortingsmelding om rovviltpolitikken legge stor vekt på å belyse dette temaet vesentlig bredere enn det som hittil er gjort. Miljøverndepartementet kan likevel ikke, med utgangspunkt i dagens målsettinger i rovviltpolitikken og viltlovens bestemmelser, se at det vurdert ut fra sakens realiteter er et tilstrekkelig grunnlag for å felle Arvaslibinna. For øvrig støtter departementet seg på de vurderinger som er gjort av Direktoratet for naturforvaltning i denne saken.

Med hilsen

Pål Vidar Sollie e.f.
Avdelingsdirektør

Øivind Holm
Seniorrådgiver

Kopi:
Direktoratet for naturforvaltning,
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune