Bjørnesituasjonen i Lierne

Bjørnesituasjonen i Lierne

Lierne kommune
Karl Audun Fagerli
Postboks 40
7882 Nordli

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/2467- Noeh

14.09.01

Ark:

Bjørnesituasjonen i Lierne

Det vises til henvendelse til Miljøverndepartementet pr telefaks 10. september fra Lierne kommune ved rådmann Karl Audun Fagerli. Det vises samtidig til vedlegg 1-7 til denne henvendelsen som blant annet omhandler svar fra direktoratet for naturforvaltning av 7. september og 10. september, brev fra dyrevernnemnda i Lierne av 9. september til Forsøksdyrutvalget, skriv fra kommunestyrets barnerepresentant, og pressemeldinger og skriv fra rådmannen i Lierne av 9. og 10. september.

Miljøverndepartementet har siden midten av juli gjennom sentrale og regionale forvaltningsorganer løpende blitt orientert om situasjonen i Lierne i tilknytning til den radiomerkede bjørnebinna "Arvaslibinna". Siden midten av juli er det på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag satt inn ressurser i regi av Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn (SNO) for å skremme binna vekk fra et område med inngjerdet utmark for å forhindre at binna skulle ta sau. I slutten av juli måned ble det dokumentert noe skade på sau, og i størrelsesorden et titalls antall sau er med sannsynlighet tatt av Arvaslibinna innenfor inngjerdet, men ikke rovdyrsikkert, gjerde. Siden 31. august har binna blitt fulgt opp med intensivert peiling av personell fra SNO.

En har så langt i september måned ikke kunnet påvise at binna har gjort ny skade på sau. Binna har så langt heller ikke vist noen form for aggressiv adferd mot mennesker. Fra SNO-personell er det opplyst at nærmeste bebodde hus er 300 meter fra et av gjerdene. Videre at tre gårder og 4 bolighus ligger innenfor en avstand på 1 km fra sauegjerdene.

Binna har første gang 20. juli, og til sammen minst 8 ganger, tatt seg inn i inngjerdet område ved å bøye ned sauenetting. Det foreligger i følge Direktoratet for naturforvaltning også et konkret eksempel (6. september) som kan tyde på at binna har bøyd ned sauenetting og gått inn i inngjerdet område med formål å oppsøke et selvdødt sauekadaver.

Miljøverndepartementet vil understreke at det aktuelle området ligger innenfor et av kjerneområdene for bjørn. I disse områdene er det i henhold til dagens målsettinger i rovviltpolitikken et mål å bygge opp en bestand av ynglende binner, jf Stortingets behandling av St.m. nr 35 (1996-97) Om rovviltforvaltning. Arvasslibinna er således blant de mest verdifulle bjørnene vurdert i forhold til fredning etter viltloven. Dette innebærer videre at det skal et betydelig skadeomfang til før det kan tillates skadefelling av et slikt dyr. Dagens sannsynlige skadeomfang av sau grunnet Arvaslibinna er ikke stort i en slik sammenheng. Videre er vi nær tidspunktet for sanking av sau, noe som ytterligere bidrar til å redusere faren for nye angrep på sau.

Miljøverndepartementet har merket seg at Arvaslibinna skaper sterke reaksjoner i Lierne, jf blant annet to vedtak i kommunestyret. Reaksjonene skyldes så langt departementet erfarer i hovedsak at binna oppleves som nærgående. På denne bakgrunn har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning satt i verk flere forsøk på å skremme, med det siktemål å gjøre binna mer sky. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra underliggende etater er det så langt lite som tyder på at binna utgjør noen reell trussel mot folk i området, og binnas adferd kan ikke beskrives som "unormal" med utgangspunkt i at binna primært søker opp sau eller kadaver.

Med bakgrunn i erfaringer med rovdyrsikre elektriske gjerder både i Norge og i Sverige ville et slikt gjerde effektivt kunnet hindre at binna kom seg innenfor sauegjerdet. Fram mot neste beitesesong bør det etter departementets vurdering, i et nært samarbeid mellom Lierne kommune og regional og sentral viltforvaltning, arbeides videre med varige tiltak i dette området som kan bidra til å hindre lignende situasjoner i årene som kommer. Etter departementets vurdering vil dette blant annet innebære at det settes opp rovdyrsikre gjerder.

Konklusjon

Miljøverndepartementet kan ikke, med utgangspunkt i dagens målsettinger i rovviltpolitikken og viltlovens bestemmelser, se at det vurdert ut fra sakens realiteter er et tilstrekkelig grunnlag for å felle Arvaslibinna. For øvrig støtter departementet seg på de vurderinger som er gjort av Direktoratet for naturforvaltning i denne saken.

Med hilsen

Torkel Ramberg e.f.
ekspedisjonssjef

Pål Vidar Sollie
Avdelingsdirektør

Kopi:
Direktoratet for naturforvaltning

1 [ Klikk her og skriv tittel for kapittel 1 ]

[ Klikk her og skriv innhold i kapittel 1 ]

VEDLEGG

1 [ Klikk her og skriv tittel for første vedlegg ]

[ Klikk her og skriv innhold i første vedlegg ]