Bærum kommune - reguleringsplan for området Lagåsen. Behandling etter planforsøket i Akershus

Avgjørelse i innsigelsessak 21.05.02

Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Schweigaardsgt. 4
0185 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/3770- P/PSE

Bærum kommune - reguleringsplan for området Lagåsen. Behandling etter planforsøket i Akershus

Det vises til fylkeskommunens oversendelse av ovennevnte reguleringsplan ved brev av 11. desember 2001 for avgjørelse i Miljøverndepartementet og brev av 15. januar fra advokat Ole Løken i advokatfirmaet Dalan, Sigmond, Hagemann & Lous DA.

Miljøverndepartementet har kommet til at det ikke er grunnlag for å overprøve Akershus fylkeskommunes avgjørelse om å sikre allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen.

Reguleringsplanen for området Lagåsen ble behandlet av fylkestinget i møte 14. november 2001 som vedtok ikke å stadfeste reguleringsplanen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune ble således tatt til følge.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune anfører i sine innsigelser til den aktuelle reguleringsplanen at den løsningen som Bærum kommune har vedtatt er uakseptabel fordi den ikke sikrer allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Både fylkesmannen og fylkeskommunen har innsigelse til at turstien/friområdet er utelatt i søndre del av planområdet, mens fylkesmannen også har innsigelse til at turstien/friområdet er tatt ut i den nordre delen. De viser i den sammenheng til at nasjonale mål og interesser nedfelt i stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen ikke er godt nok ivaretatt i planen.

Forskrift om vedtekter for planforsøk i Akershus fylkeskommune med overtakelse av Miljøverndepartementets myndighet til å avgjøre innsigelser etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2, tredje ledd, godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 27. august 1998 og 18. juli 2001, lyder:

"På samme måte kan kommunen kreve Akershus fylkeskommunes vedtak oversendt departementet til avgjørelse dersom en godkjent innsigelse har ført til at vesentlige kommunale interesser er tilsidesatt ved den endelige godkjenning av planen."

Bestemmelsene i forskriften om anke over fylkestingets vedtak til Miljøverndepartementet er ment å være en åpning for kommunen til å få saken vurdert i departementet hvor viktige kommunale interesser skulle tilsi dette.

Bærum kommune har i brev av 10 . desember 2001 til Akershus fylkeskommune bedt om at saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet kan ikke se at Bærum kommune har dokumentert at de godkjente innsigelsene i denne sak har ført til at vesentlige kommunale interesser er tilsidesatt.

Departementet viser for øvrig til at saken gjelder en konflikt om allmennhetens tilgang til strandsonen, et politikkområde der nasjonale mål og interesser er tydelig kommunisert i stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer og brev til kommunene.

Departementet vektlegger, i likhet med Akershus fylkeskommune, hvor viktig det er at kommunene gjennom arealplanleggingen følger opp de rikspolitiske retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområdene langs Oslofjorden ved å prioritere de ubebygde områdene langs fjorden til friluftsformål. Departementet viser i denne sammenheng også til godkjenningen av fylkesplanen ved kgl.res. av 31. august 2001. I kommuneplanens arealdel 1998-2015 for Bærum og i Kommunedelplan I for Fornebu-området er strandsonen i det aktuelle området lagt ut som "friluftsområder i bebygde områder og ved sjøen". I tråd med dette er det viktig at kommunen ser på mulighetene for å gjenåpne sammenhengende ferdselskorridorer langs sjøen.

Departementet har ellers ingen merknader til de øvrige deler av planen.

Bærum kommunes anke over fylkestinget i Akershus sitt vedtak av 14. november 2001 tas ikke til følge. Fylkestingets vedtak er etter dette endelig.

Kommunen er underrettet om dette ved tilsendt kopi av dette brevet.

Saksdokumentene returneres og følger vedlagt.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:

- Bærum kommune

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus

- Advokatfirmaet Dalan, Sigmond, Hagemann & Lous DA v/advokat Ole Løken