Bergen kommune - innsigelse mot reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler

Avgjørelse i innsigelsessak 18.06.02

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

01/10146 421.41

2002/181- P/EGU

Bergen kommune – innsigelse mot reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler

Det vises til oversendelse av 11.01.02 fra Fylkesmannen i Hordaland.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det er fremmet innsigelse fra Statens vegvesen Hordaland av hensyn til kollektivtrafikkens framkommelighet og trafikksikkerheten.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler. Det legges avgjørende vekt på de positive miljøeffektene av en sentrumsutvikling med boliger, næring, servicetilbud og plassdannelser i gangavstand til et knutepunkt for kollektivtransporten. Innsigelsene er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Hovedmålet med planen for Loddefjord er å skape et miljøvennlig og vekstkraftig bydelssentrum. Planen følger opp Bergen kommunes overordnede strategi for knutepunktsutvikling. Det legges til rette for en urban utvikling av Loddefjords sentrale deler med miljøgate, offentlige rom og fasader med henvendelse mot gateplan.

Arealene i Loddefjord er knappe og det er derfor et hovedgrep i planen å tone ned og redusere trafikkarealenes dominerende rolle. I dag beslaglegger bilen store deler av arealene og hindrer annen bruk. Kommunen oppfatter planforslaget som en gjennomdrøftet integrert løsning som er lite arealkrevende og som har fleksibilitet i forhold til de mange funksjonene et sentrum skal inneholde.

Innsigelsen fra Statens vegvesen Hordaland mot planforslaget er begrunnet med at nedbyggingen av veikapasiteten vil medføre redusert framkommelighet for kollektivtrafikken. Det legges også vekt på at den nye løsningen for kollektivtransporten ikke er tilfredsstillende. Etablering av miljøgate og reduksjon og spredning av holdeplasser vil også bidra til at tilgjengeligheten for busser blir dårligere. Vegvesenet påpeker i tillegg at trafikksikkerheten vil bli forverret på grunn av flere konfliktpunkter og dårligere utformede kryssområder.

Hordaland fylkeskommune har i forbindelse med fylkesmannens oversendelse til departementet uttalt seg i brev av 24.12.01. Fylkeskommunen støtter planens prinsipp om utbygging av flerfunksjonelt urbant senter i Loddefjorden. Den viste løsningen for kollektivtrafikken og det øvrige trafikksystemet er etter fylkeskommunens mening tilfredsstillende også med hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og miljø. Det påpekes at løsningen samlet sett er en forbedring i forhold til dagens situasjon.

Fylkesmannen uttaler i sitt oversendelsesbrev til departementet at planen er et godt utgangspunkt for utviklingen av et flerfunksjonelt senter for Loddefjord. Han understreker at det har vært gjennomført en omfattende og bred planprosess.

Befaring ble gjennomført 06.03.02 med representanter fra Vestkanten kjøpesenter, Stor-Bergen trafikkselskap, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen Hordaland, Fylkesmannen i Hordaland, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Samferdselsdepartementet (SD) uttaler i brev av 16.05.02 at det kan være mulig å få til akseptable løsninger for kollektivtrafikk og fotgjengere innenfor rammen av den fremlagte reguleringsplanen. Departementet forutsetter at det gjennom utforming og detaljprosjektering tilrettelegges for kollektivtrafikk og fotgjengere, slik at også trafikksikkerheten ivaretas på en god måte. Videre forutsettes det at den planlagte kollektivterminalen blir tilpasset framtidig kapasitetsutnyttelse og at bussenes adkomst til terminalen blir vektlagt. På denne bakgrunn anbefaler departementet at innsigelsen ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger:

I St meld nr 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder legges det vekt på at framtidens byer og tettsteder bør være tette, funksjonelle, mangfoldige og i større grad basert på miljøvennlig transport. Det innebærer at ny utbygging i hovedsak bør foregå innenfor byggesonen, ved omforming og fortetting, framfor utbygging på grønne arealer. Meldingen understreker betydningen av at byomforming og ny utbygging knyttes nært til kollektivtransporten, ved stasjoner eller knutepunkter.

Foreliggende reguleringsplan for sentrale deler av Loddefjord samsvarer meget godt med de arealpolitiske prinsippene i nevnte stortingsmelding.

Det sentrale spørsmålet er om de valgte løsningene ivaretar hensynet til trafikksikkerhet og kollektivtrafikkens framkommelighet på en god nok måte.

Skal miljømålene for bypolitikken kunne nås vil det ofte være nødvendig å akseptere kompromisser i forhold til hva som tradisjonelt har vært oppfattet som optimale trafikkløsninger.

Landskapet i Loddefjord er svært kupert og det er lite areal som er egnet til utbygging. Kommunens analyser viser at det grå trafikkarealet dominerer dalbunnen og at bensinstasjonen og kollektivterminalen beslaglegger mye areal sentralt i området. For å kunne få til en miljøvennlig utvikling av Loddefjorden sentrum, vil det derfor være nødvendig å akseptere en økonomisering av trafikkarealene for frigjøring til andre byformål. Et kjennetegn ved det urbane er multifunksjonelle arealer hvor flere behov må tilpasse seg hverandre og utnytte de samme arealene.

I situasjoner med omforming og utvikling av bydelssentra er det nødvendig å tilstrebe en høy grad av arealeffektivisering for å få plassert flest mulig funksjoner i umiddelbar nærhet til knutepunktet. Ofte medfører det at andelen trafikkareal må reduseres. Det innebærer at en må tenke nytt i forhold til utforming trafikksystemene. Planforslagets rammer for utforming av kollektivsystemet og løsningen med miljøgate vurderes som godt tilpasset kravene til integrerte løsninger for det nye sentrum i Loddefjord.

Det vises til at både Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet, som ansvarlige for kollektivtrafikken, aksepterer de prinsippene kommunen har lagt til grunn for utformingen av planforslaget. Forutsetningen er at det gjennom detaljplanlegging og utforming tilrettelegges for kollektivtrafikk og fotgjengere slik at trafikksikkerheten ivaretas på en god måte, og den planlagte kollektivterminalen blir tilpasset framtidig kapasitetsutnyttelse.

I reguleringsbestemmelsene er det krav til detaljplan for bl.a. gater og torg som skal behandles som byggesak. Videre er det krav om at miljøgaten skal opparbeides i samsvar med detaljert plan godkjent av det faste utvalg for plansaker i samarbeid med Statens vegvesen. På denne måten vil hensynet til trafikksikkerheten og kollektivtrafikken kunne ivaretas i den videre prosessen fram til utbygging.

Miljøverndepartementet konkluderer med at det i denne saken ikke er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak og at reguleringsplanen derfor kan stadfestes.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Bergen bystyres vedtak i møte 25.06.01 om reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler.

Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr.3).

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

  • Det stadfestede plankartet med departementets påtegning
  • Stadfestede reguleringsbestemmelser med departementets påtegning
  • Sakens originaldokumenter i retur

Kopi:

  • Bergen kommune
  • Hordaland fylkeskommune
  • Samferdselsdepartementet
  • Vegdirektoratet
  • Statens vegvesen Hordaland