Bodø kommune - vedtak Kommuneplan 1999

Bodø kommune – vedtak Kommuneplan 1999

Bodø kommune
Ordføreren
Postboks 319
8001 BODØ

Deres ref

Vår ref

Dato

1998/1305- PAK/EGU

29.10.02

Ark:

Bodø kommune – Kommuneplan 1999

Det vises til vårt brev til kommunen av 06.12.01, Landbruksdepartementets brev av 11.07.02 og kommunens brev av 26.08.02.

Av hensyn til matforsyningsberedskapen og behovet for å sikre matproduksjonen i hele landet, er det knyttet nasjonale jordverninteresser til Rønvikjordet. Miljøverndepartementet har kommet til at det ikke er grunnlag for å godkjenne Rønvikjordet til utbygging nå. Det legges avgjørende vekt på at kommunen har tilstrekkelig areal til byutvikling i planperioden uten å ta i bruk dette arealet, og at den langsiktige byutviklingsstrategien må sees i sammenheng med knutepunkter og hovedakser for kollektivtransporten.

Bakgrunn for saken

I brev fra Miljøverndepartementet av 06.12.01 ble kommunen varslet om at det ut fra nasjonale interesser kan være aktuelt å endre omhandlede plan. Det ble vist til anmodning fra Landbruksdepartementet i brev av 30.10.01.

Det var befaring og møte med kommunen i sakens anledning 29.04.02.

Landbruksdepartementet har etter dette kommet med en utdypende uttalelse i brev av 11.07.02. Det understrekes at Rønvikjordets størrelse er unik for Nord-Norge, og viktig å ta vare på. Landbruksdepartementet vektlegger at sikring av matproduksjon i hele landet er viktig i beredskapssammenheng. Det vises til St meld nr 19 (1999-2000) om norsk landbruk og matproduksjon.

I brev av 26.08.02 har kommunen kommet med opplysninger om utkast til kommunedelplan for næringsarealer som dokumenterer arealbehovet de neste 25 år. De faglige utredningene viser at dersom kommunen skal kunne begrense transportbehovet, kreves det at 250 – 300 daa næringsareal lokaliseres til det avsatte byutviklingsområdet på Rønvikjordet. Kommunen henviser til tidligere vurderinger i kommuneplanprosessen som konkluderer med at Rønvikjordet skal dekke et flersidig arealbehov der tomter til nærings- og institusjonsformål blir like viktige som til boligformål.

Miljøverndepartementets vurderinger

Landbruksdepartementets uttalelse viser at det av hensyn til matforsyningsberedskap er knyttet nasjonale jordverninteresser til Rønvikjordet. Det er altså jordvern og beredskapshensyn som er Landbruksdepartementets hovedbegrunnelse for å be om at kommuneplanen endres. I tillegg kommer hensynet til videre drift av Planteforsk Vågønes forskningsstasjon

Miljøverndepartementet vil påpeke at de nasjonale jordverninteressene må avveies mot andre viktig samfunnsinteresser i kommuneplanprosessen.

Kommunen mener at det av hensyn til en langsiktig miljøvennlig byutvikling er nødvendig å omdisponere Rønvikjordet til nærings- og boligformål. De lanserer Rønvikjordet som en ny bydel i utviklingsstrategien "Den kompakte byen".

Ved behandlingen av St meld nr 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder 18. juni i år, ga Stortinget sin tilslutning til at en mer bærekraftig byutvikling må sikres gjennom langsiktige utbyggingsstrategier og samordnet areal- og transportplanlegging. Hovedprinsippene er at framtidens byer bør være tette, funksjonelle, mangfoldige og i større grad basert på miljøvennlig transport. Kollektivtransporten må styrkes og utgjøre ryggraden i transportsystemet og bystrukturen.

Byens tetthet er viktig for å redusere arealforbruket. Ny utbygging bør i hovedsak foregå innenfor byggesonen, ved omforming og fortetting, framfor utbygging på grønne arealer. Nye boliger og virksomheter som skaper mange reisende, bør lokaliseres til knutepunkter og hovedakser for kollektivtransporten. Flytting av arealkrevende og transportbasert næringsliv ut av byen kan frigi areal til utvikling av sentrumsfunksjoner og boliger. Utbygging i gangavstand til kollektivknutepunkt reduserer også behovet for parkeringsplasser slik at overflødig trafikkareal kan benyttes til byutvikling.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) gir retningslinjer for avveining mellom verne- og bruksinteresser ved forvaltning av arealer. I RPR-ATP går det fram at innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern. Samtidig legger retningslinjene vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbygging i byggesonene i by- og tettstedsområder. Dette innebærer at kommunen må kunne dokumentere at potensialet for fortetting og arealøkonomisering er tilfredsstillende utnyttet før en vurderer å fravike viktige jordvernhensyn.

Kommunens hovedbegrunnelse for å omdisponere Rønvikjordet til byutviklingsområde, er å skape en mer kompakt by når innbyggertallet i byen vokser mot 50.000, etter år 2011.

Miljøverndepartementet ser meget positivt på kommunens mål om å legge til rette for utvikling av en mer kompakt by, og at det er utarbeidet et eget fortettingsprogram for byen. Det er også viktig at grønnstrukturen er definert som et element i dette.

En svakhet med kommuneplanen er at den ikke definerer hovedstrukturen i kollektivtransporten og tilhørende knutepunkt. Det er derfor ikke uten videre gitt at utbygging av Rønvikjordet vil bidra til å redusere transportbehovet.

Gjennomsnittsavstanden fra Rønvikjordet til sentrum er ca 2,5 km. Dette er normalt ikke innenfor gåavstand, og i lengste laget for at sykkeltransport skal få vesentlig betydning, spesielt i et barskt klima. Dersom det ikke tilrettelegges for god tilgjengelighet til kollektivtrafikknettet, vil utbyggingen kunne føre til at privatbil blir valgt som transportmiddel.

Etter bystyrets behandling av kommuneplanen i møte 20.05.99 har Miljøverndepartementet bidratt til at kommunen har fått frigitt flystøyutsatte områder i Bodøsjøen til byutvikling. Dette kommer i tillegg til store byggeområder som er godkjent på Hunstad sør og Mørkved sør. Stor tilgang på nye utbyggingsområder kan føre til at insitamentet til byomforming og fortetting svekkes og et "press" mot ekstensiv arealutnyttelse.

Ettersom kommunen har dekket sine arealbehov i planperioden fram til 2011 uten å ta i bruk Rønvikjordet, vil det være mulig å arbeide videre med utviklingen av en langsiktig strategi for miljøvennlig byutvikling ved rulleringen av kommuneplanen. I en slik strategi bør kollektivtransporten utgjøre ryggraden. I knutepunktene for kollektivtransporten bør det legges opp til konsentrert utbygging av næring og boliger i gangavstand. Det ideelle vil være at knutepunktene lokaliseres slik at en unngår omdisponering av verdifulle grønne arealer, men i henhold til RPR-ATP vil utbygging kunne vurderes foran vern, forutsatt en høy arealutnyttelse og god kollektivbetjening.

Ved behandlingen av kommuneplanen forutsatte bystyret at det blir avsatt tilstrekkelig areal til landbruk på Rønvikjordet, slik at forskningen ved Planteforsk Vågønes forskningsstasjon kan fortsette. Bystyret la vekt på at dette er av stor betydning for landbruket i hele landsdelen. Særlig med tanke på utviklingen av forskning på økologisk landbruk, vil forskningsstasjonen ha behov for en betydelig del av arealene på Rønvikjordet. Dette viser at det ikke uten videre er mulig å imøtekomme bystyrets forutsetning om å sikre tilstrekkelig areal til Planteforsk, samtidig som det åpnes for en omfattende byutvikling i området. Miljøverndepartementet legger derfor til grunn at det også ut fra bystyrets intensjoner er behov for en videre planprosess før spørsmålet om denne utbyggingen er endelig avklart.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det på nåværende tidspunkt er grunnlag for å endre kommuneplanen vedrørende arealdisponeringen på Rønvikjordet. Det anbefales at kommunen arbeider videre med en konkretisering av et utbyggingsmønster og transportsystem for en bærekraftig byutvikling. Dette utelukker ikke at det på et senere tidspunkt kan vise seg å være riktig med en omdisponering av deler av Rønvikjordet dersom det viser seg å være nødvendig i gjennomføringen av en samordnet areal- og transportstrategi.

Vedtak

I medhold av § 20-5 sjuende ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, endrer departementet kommuneplanens arealdel 1999, vedtatt av Bodø bystyre i møte den 20.05.99 og 23.09.99, slik at Rønvikjordet endres fra byggeområde til LNF-område. Det endrede området er vist med svart skravur på vedlagte plankart.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

  • Det endrede plankartet med departementets påtegning

Kopi:

  • Landbruksdepartementet
  • Fylkesmannen i Nordland
  • Nordland fylkeskommune