Farsund kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2001-2010

Avgjørelse i innsigelsessak 07.08.02

Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 Kristiansand S

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/930- P/PSE

Farsund kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2001-2010

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vest-Agder datert 26. februar 2002.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi Forsvarets bygningstjeneste og Fiskeridirektoratet har innsigelse til to områder i kommuneplanens arealdel. For øvrige områder er planen vedtatt og egengodkjent av Farsund kommune med rettsvirkning.

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Fiskeridirektoratet og Forsvarets bygningstjeneste til følge. Departementet godkjenner dermed ikke det foreslåtte landbruks, natur- og friluftsområdet (LNF) i Marka og småbåthavnen på Sande. Departementet mener at hensynet til Forsvarets interesser i området ikke er tilfredsstillende ivaretatt i planen. Marka skyte- og sprengningsfelt skal i planen vises som "område som er båndlagt for Forsvaret", med lik avgrensning som i kommuneplanens arealdel fra 1987. Departementets avgjørelse innebærer også at Landskapsvernområdet for Listastrendene skal vises som LNF-område, som på arealplankartet fra 1987. Når det gjelder småbåthavn på Sande, er dette en lokalisering som er uheldig i forhold til viktige regionale og nasjonale fiskeriinteresser.

Bakgrunn for saken:

Saken gjelder konflikter på to atskilte områder i kommuneplanen. Begge områdene er vist hvite (uten formålsfarge) og unntatt fra egengodkjenningen av kommuneplanen.

  • Innsigelse fra Forsvarets bygningstjeneste i forhold til at Marka skyte- og sprengningsfelt ikke er vedtatt som "område for Forsvaret", men som LNF-område.

Marka var i forrige kommuneplan (fra 1987) midlertidig båndlagt for Forsvaret. Den konkrete arealbruken i området var forutsatt vurdert gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Båndleggingsperioden utløp i 1991, og område har etter dette hatt status som udisponert. Området nærmest sjøen var vist som landbruks-, natur- og friluftsområde. Forsvaret fremmet i 1998 et forslag til reguleringsplan for Marka. Kommunestyret vurderte regulerings-forslaget til å utløse krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, og anmodet Forsvarsdepartementet om å pålegge tiltakshaver dette. Etter dette har det ikke skjedd noe mer med planforslaget. Fylkesmannen i Vest-Agder har til vurdering spørsmålet om eventuell konsesjonsbehandling av eksisterende skyte- og sprengningsvirksomhet i området etter forurensningsloven. Deler av landskapsvernområdet for Listastrendene inngår i det arealet (Marka skyte- og sprengningsfelt) som kommunen har vist hvitt.

Innsigelse fra Fiskeridirektoratet til småbåthavn ved Sande på grunn av konflikt med fiskeri- og akvakulturinteressene. Området i Sandebukta (på land) er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen av 1987.

Forsvarets bygningstjenesteRegion Sør- og Vestlandet (FBTSV) har i brev av 29. oktober 1999 reist innsigelse til at Marka skyte- og sprengningsfelt er lagt ut til LNF-områdede. Det vises til at Forsvarets aktivitet i Marka skal opprettholdes, og at den arealdisponering som kommunen har foreslått ikke er forenlig med Forsvarets aktiviteter i området. FBTSV ber om at Marka legges ut som "Område for Forsvaret".

I brev av 27. november 2000 utdypes innsigelsen. Det anføres at lokaliseringen av et militært øvingsfelt av Markas dimensjon må fremgå av kommuneplanens arealdel, selv om feltet ennå ikke omfattes av vedtatt reguleringsplan. FBTSV ber nå om at Marka leges ut som "Uregulert byggeområde- øvingsområde med tilhørende anlegg for Forsvaret" i påvente av rettslig bindende reguleringsplan for området.

Fiskeridirektoratet har i brev av 14. november 2000 reist innsigelse til utbygging av småbåthavn på Sande. Det anføres at småbåthavnen er i konflikt med fiskeriinteressene, da området benyttes til yrkesfiske (lysfiske med not etter sild og brisling med tilhørende låssettingsplass, FS 6, i Sandsbukta). Det vises også til at området er prioritert fremtidig område for akvakultur.

Farsund kommune behandlet og vedtok i møte 18. desember 2001 kommuneplanens langsiktige del, herunder arealdelen. Bortsett fra konfliktområdene er planen egengodkjent med rettsvirkning. Farsund kommune begrunner sine standpunkt vedrørende Marka og småbåthavn på Sande på følgende måte:

Marka-området brukes i dag til skyte- og sprengningsfelt. Denne aktiviteten er til stor ulempe for bosatte i området både i form av støy- og rystelsesplager. Kommunen mener at virksomheten har en uheldig plassering siden den ligger så nær bosettingsområdene, og ønsker derfor ikke å legge til rette for denne arealbruken i sine planer. På denne bakgrunn har Farsund kommune vedtatt at de på sikt ønsker en nedleggelse av Marka skyte- og sprengningsfelt. Kommunen viser til at verken fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet kan pålegge kommunen å legge ut et område til et bestemt formål.

Småbåthavn på Sande er planlagt av kommunen for at behovet for nye småbåtplasser skal kunne dekkes i felles småbåthavner. Småbåthavnen er ment å skulle dekke behovet for småbåtplasser for eksisterende og ny bebyggelse i Sandeområdet. Det er satt krav om reguleringsplan før utbygging. Endelig lokalisering og avgrensning av båthavnen forutsettes avklart i reguleringsplan på grunnlag av egnethetsvurderinger og tilpasning av løsningen til de ulike arealinteressene, herunder fiskeriinteressene. Kommunen er åpen for alternativ lokalisering av småbåthavnen, men mener at den bør ligge i Sandebukta av hensyn til eksisterende og planlagt boligbebyggelse i Sande-Briseidområdet.

Fylkesmannen avholdt meklingsmøte mellom Farsund kommune og Fiskeridirektoratet 20. august 2001 der partene ikke ble enige om noen løsning vedrørende småbåthavn på Sande. Meklingen førte dermed ikke frem. Det er ikke foretatt mekling mellom kommunen og FBTSV om Marka. Partene var i møte 9. mai 2001 enige om at mekling ikke hadde noen hensikt, og at konflikten skulle bringes direkte inn for Miljøverndepartementet.

Forsvarsdepartementet har i brev av 8. mai 2002 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen til Marka skyte- og sprengningsfelt tas til følge. Forsvarsdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt at bruken av Marka skyte- og sprengningsfelt skal opprettholdes (St.prp nr. 50 (1994-95), jf Innst. S nr. 182 (1994-95)). Departementet mener derfor at det foreligger varig grunnlag for Forsvarets bruk av Marka, og at det er grunnlag for å vise området som varig båndlagt område for Forsvaret, eventuelt at Marka avsettes som "Uregulert byggeområde – øvingsområde med tilhørende anlegg for Forsvaret" i påvente av en rettslig bindende reguleringsplan for området. Forsvarsdepartementet stiller seg tvilende til at det er grunnlag for å kreve Marka skyte- og sprengningsfelt konsekvensutredet, men dette spørsmålet er nå til vurdering i departementet .

Fiskeridepartementet har i brev av 23. mai 2002 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas til følge, med den konsekvens at kommunens forslag om å disponere det omstridte areal til småbåthavn tas ut av planen. Den største konsekvensen for utøvelse av fiske vil være at en etablert låssettingsplass vil gå tapt. Slike låssettingsplasser lar seg ikke flytte til andre steder. Dette er den eneste som er igjen Optafjorden med relativt lav konfliktsgrad.

Saltvannsfiskeloven § 25 hjemler ferdsels- og fiskeforbud på henholdsvis 25 og 100 meter fra steng (låssatt fisk). Et slikt forbud medfører at fisk i steng er uforenlig med båttrafikk.

Fiskeridepartementet mener at den aktuelle låssettingsplassen må betraktes som tapt dersom det blir etablert småbåthavn på plassen. Hele Optafjorden vil da i realiteten være tapt for brislingfiske. Det har ikke vært brislingfiske i Farsund siden slutten av 1980-tallet på grunn av liten etterspørsel. Fordi nye aktører i det siste har begynt å ta i mot brisling er fisket i ferd med å ta seg opp igjen. Fisket foregår i ca. 10 fjordområder fra Oslofjorden til Trondheims-fjorden. Departementet viser til at grunne områder inne i fjorder er særlig viktige for ungfisk og som oppvekstområder. Dette gjelder ikke bare for brisling, men også for annen fisk og annen marin fauna.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 21. mai 2002 til Miljøverndepartementet uttalt seg i saken. Av uttalelsen fremgår det at direktoratet, ut fra sitt ansvarsområde, ikke har innvendinger mot at planen godkjennes.

Befaring ble gjennomført 22. april 2002 med representanter fra Farsund kommune, fylkesmannen i Vest-Agder, Forsvarsdepartementet, Fiskeridepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarsbygg, Fiskeridirektoratet, Forsvaret og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Marka

Staten ervervet Marka i 1949 og området på ca. 1000 daa ble i 1954 etablert som bombe- og skytefelt for Forsvaret, med inngåelse av nødvendige avtaler med grunneiere om avståelse av grunn og sikring av adkomst gjennom vegrett.

Marka er i dag et skyte- og sprengningsfelt av nasjonal betydning, som benyttes av alle forsvarsgrener, i tillegg til Forsvarets forskningsinstitutt, politiet, lokale skytterlag, Raufoss og Dyno. Det er det eneste helårs skyte- og sprengningsfelt Forsvaret har i Norge.

Stortinget har ved St.prp nr. 50 (1994-95), jf. Innst. S nr. 182 (1994-95) vedtatt at bruken av Marka skyte- og sprengningsfelt skal opprettholdes. På denne bakgrunn mener departementet at hensynet til Forsvarets interesser i området ikke er tilfredsstillende ivaretatt i planen.

Miljøverndepartementet mener at Marka skyte- og sprengningsfelt skal vises som "område som er båndlagt for Forsvaret", med lik avgrensning som i kommuneplanens arealdel fra 1987. Det vises til at områder for Forsvaret er et eget formål i plan- og bygningslovens § 20-4 1. ledd nr. 4. Dersom det foreligger et varig grunnlag for Forsvarets bruk av arealet, er forutsetningene for å vise det som varig båndlagt i kommuneplanen til stede. Det er ikke avgjørende hva slags lovverk, vedtak eller avtaler som Forsvaret har benyttet. Departementet legger vekt på at området i ca. 50 år har vært disponert til øvingsområde for Forsvaret og at Stortinget har vedtatt at Forsvarets aktivitet i området skal opprettholdes.

Av forarbeidene til plan- og bygningsloven Ot.prop nr. 56 (1984-85) framgår for øvrig at områder for Forsvaret i mange tilfeller vil være sikret ved at de legges ut til landbruks-, natur- og friluftsområder i kommuneplan. Områder med permanent, tyngre bruk for Forsvaret, bør likevel vises som båndlagt areal.

Landskapsvernområdet for Listastrendene vises som LNF-område, slik det er gjort på arealplankartet fra 1987. Departementet mener det er uheldig at dette arealet inngår i det som kommunen har vist hvitt (uten formålsfarge) og unntatt fra egengodkjenningen av kommuneplanen.

Departementet mener det vil være konfliktdempende dersom Forsvaret velger å sluttføre arbeidet med reguleringsplanen og eventuelt gjennomfører en konsekvensutredning for området. For fortsatt bruk av og adkomst til Marka forutsettes at nødvendige avtaler med grunneiere og tillatelser etter forurensningsloven er avklart.

Småbåthavn

Når det gjelder småbåthavn på Sande, er dette en lokalisering som er uheldig i forhold til viktige regionale og nasjonale fiskeriinteresser. Området benyttes til yrkesfiske, nærmere bestemt lysfiske med not etter sild og brisling med tilhørende låssettingsplass i Sandebukta. Kommunens forslag om lokalisering av småbåthavn vil ha uheldige konsekvenser både for fisket og for det marine næringsgrunnlaget.

Den mest alvorlige konsekvensen for fisket vil være at den siste gjenværende etablerte låssettingsplass med relativt lav konfliktsgrad, vil gå tapt. Grunne områder inne i fjorder er viktige områder for ungfisk og som oppvekstområder. Dette gjelder ikke bare for brisling men også for annen fisk og annen marin fauna.

Anlegg av en småbåthavn vil i tillegg til arealbeslag, også medføre forurensning av området og endring av bunnforhold som følge av endret strømmønster. Disse forholdene vil forringe områdets funksjon som oppvekst- og leveområde for marin fauna.

Den nasjonale strandsonepolitikken, som innebærer en restriktiv holdning til tiltak som bidrar til nedbygging og privatisering i 100-metersbeltet i strandsonen, er et annet argument for ikke å godkjenne småbåthavn på Sande. Kommunen bør i stedet søke å etablere småbåthavnen på en mindre konfliktfylt lokalitet eller øke antall båtplasser i eksisterende småbåthavner.

Kommuneplanen er ikke vedtatt med rettsvirkning for arealer i sjø, bortsett fra de arealene som er vist som småbåthavn, hvor det er satt reguleringsplankrav, og de arealene i sjø som er båndlagt etter naturvernloven. Departementet mener en ved neste gangs rullering av kommuneplanen bør prioritere å avklare arealbruken i sjø i forhold til de brukerinteressene som er knyttet til sjøarealene.

Etter en samlet vurdering tar Miljøverndepartementet kommet til at det er tilstrekkelig tungtveiende grunner for å ta innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til småbåthavn i Sandebukta til følge. Departementet godkjenner dermed ikke kommunens foreslåtte arealbruk i dette området.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne godkjenne Farsund kommunes vedtak i møte den 18. desember 2001 om Marka skyte- og sprengningsfelt og småbåthavn på Sande. Marka skyte- og sprengningsfelt skal i planen vises som "område som er båndlagt for Forsvaret", med lik avgrensning som i kommuneplanens arealdel fra 1987. Departementets avgjørelse innebærer også at Landskapsvernområdet for Listastrendene skal vises som LNF-område, som på arealplankartet fra 1987. Området foreslått som småbåthavn på Sande skal vises som sjøareal uten rettsvirkning, slik som omkringliggende sjøareal.

Øvrige deler av kommuneplanen er vedtatt med rettsvirkning av Farsund kommune 18. desember 2001.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

- Saksdokumentene

- Plankartet med påtegning om departementets avgjørelse vedrørende Marka skyte- og sprengningsfelt og småbåthavn på Sande.

Kopi:

Farsund kommune

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg
Vest-Agder fylkeskommune

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning