Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av fylkesdelplan "vannbruksplan for Glomma", Hedmark

24.05.02

Godkjenning av fylkesdelplan "vannbruksplan for Glomma", Hedmark fylke

Vi viser til brev datert 17. desember 2001, med oversendelse av fylkesdelplan «Vannbruks­plan for Glomma» til Miljøverndepartementet for sentral god­kjenning.

Vedtak:

Med de merknader som er nevnt nedenfor godkjenner Miljøverndepartementet i med­hold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990 fylkes­delplan «Vannbruksplan for Glomma», vedtatt av fylkestinget i Hedmark 12. desember 2000.

Planen har vært forelagt Barne- og familiedepartementet, Helse­departe­­mentet, Kommunal- og regional­departementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handels­departementet, Olje- og energi­departementet og Sam­ferdsels­­departe­mentet.

Planen er en revisjon av den første vannbruksplanen for Glomma, som ble god­kjent i 1993. Planen består av en langsiktig del som omfatter mål og satsings­områder for perioden 2001-2010 og en del som inne­holder retningslinjer og handlingsprogram for 2001-2004 for kom­munale, regionale og statlige tiltak. Kom­munene har hatt hovedansvaret for å bidra til handlings­­programmet, mens de statlige og regio­n­ale etatene har hatt hovedansvaret for den langsiktige delen.

Miljøverndepartementet støtter i hovedsak mål og satsingsområder i planen. I oppfølgingen vil det være viktig at kommunene tar hensyn til målene i planen og innarbeider retnings­linjene og tiltakene i sine kommuneplaner. Det er også viktig at fylket og kommuner i det videre arbeidet med planen legger vekt på å ivareta biologisk mangfold og å sikre mulighetene for natur­opplevelse og frilufts­liv. Departementet vil videre påpeke at det i opp­følging av planen vil være natur­lig også å utvikle samarbeidet med øvrige fylker som Glomma renner gjennom, for å sikre helhetlig forvaltning av ressurs­ene.

Angående dagens vannforvaltning, viser vi til tre parallelle og samordnete prosesser som nå er i gang, og som vil kunne medvirke til mer helhetlig og plan­messig forvaltning av vannressursene. Disse prosessene er arbeidet med imple­mentering av EU’s nye rammedirektiv for vassdrag, kystvann og grunn­vann, arbeidet med å styrke Verneplan for vassdrag og omleggingen av Samlet Plan for vassdrag. Samlet vil dette vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for vann­for­valtningen og derved gi bedre samfunnsnytte ved at forvaltningens be­slutning­er blir bedre.

Godkjenning av planen innebærer ingen automatisk binding av statlige midler til gjennom­føring av planens strategier og tiltak. Slike bidrag til konkret gjennom­­føring må avklares direkte med de berørte statlige myndig­heter.

Miljøverndepartementet vil generelt understreke betydningen av plan- og bygningslovens § 19-6, der det heter at fylkesplaner, herunder også fylkesdel­planer, skal ligge til grunn for fylkes­kommunal virksomhet og være retnings­givende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som ønsker å fravike forut­setning­ene i en godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale plan­myndig­heter. Der­som fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med sentrale planmyndigheter.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Kommunene i Hedmark
Fylkesmannen i Hedmark
Kommunenes Sentralforbund
Departementene
Statens forurensningstilsyn
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune