Kongsberg kommune - innsigelse til byplan 201, Langeidfoss vest, masseuttak

Avgjørelse i innsigelsessak 17.06.02

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/442- P/PSE

Kongsberg kommune - innsigelse til byplan 201, Langeidfoss vest, masseuttak

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 29. januar 2002.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse fordi fylkesmannen har innsigelse til byplan 201 (reguleringsplan) for Langeidfoss Vest, masseuttak i Kongsberg kommune .

Miljøverndepartementet stadfester regu­lerings­planen for Byplan 201 - Langeidfoss vest, masseuttak. Innsigelsen fra Flesberg kommune er dermed ikke tatt til følge. Departementet har funnet at de negative virkningene av denne planen er begrensede og ikke av en slik karakter at det er grunnlag for å overprøve bystyrets planvedtak.

Bakgrunn for saken:

Konflikten i saken gjelder etablering av et pukkverk (masseuttak) ved Langeidfoss Vest, nord for Pikerfoss i Kongsberg kommune. Området er i arealdelen til gjeldende kommuneplan avsatt til næringsareal. Kommunen hevder at dette er en "kartfeil" og at intensjonen ved kommuneplanen er steinuttak/masseuttak, det vil si "område for råstoffutvinning".

Flesberg kommune har i brev av 6. juni 2000 reist innsigelse mot reguleringsplanen fordi det er to mindre boligfelt i Flesberg kommune som blir berørt. Der er primært støy, støv og trafikk som vil være ulemper for beboerne i området.

Det aktuelle området ligger ca. 250 meter fra rasteplassen "Den grønne flekken". Flesberg kommune hevder at en etablering av pukkverk på dette stedet vil få negative konsekvenser for rasteplassen. Dette er i dag et idyllisk sted som blir flittig brukt av veifarende. I tillegg mener kommunen at det kan være aktuelt å etablere "Numedalsporten" for visuelt å markere inngangen til Numedalen på dette stedet. Dette lar seg vanskelig gjennomføre med et pukkverk som nabo.

Kommunen hevder for øvrig at etterspørselen etter pukk for regionen kan dekkes av eksisterende virksomheter.

Kongsberg kommune ønsker å imøtekomme tiltakshavers ønske om å regulere området til masseuttak og vedtok reguleringsplanen for Langeidfoss Vest, masseuttak 12. juni 2001. Kommunen viser til at den fremlagte reguleringsplanen vil bidra til at det kan tas ut tilstrekkelig pukk til å dekke fremtidige behov i forbindelse med boligbygging, næringsutvikling og infrastrukturtiltak i kommunen.

Kommunen mener den har strukket seg langt for å komme til enighet med Flesberg kommune. Det er lagt vekt på avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene av planen/tiltaket. Kommunen viser for øvrig til at reguleringsformålet er i tråd med arealdelen til gjeldende kommuneplan og at det ikke er avsatt andre områder for masseuttak i gjeldende kommuneplan eller i reguleringsplaner. Kommunen kan vanskelig se andre aktuelle områder der ulempene ved tilsvarende drift vil kunne bli vesentlig mindre.

Nærings- og handelsdepartementet har i brev av 25. april 2002 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen ikke bør tas til følge. Nærings- og handelsdepartementet legger stor vekt på Bergvesenets vurderinger i saken. Departementet viser til at den planlagte ressursen vil gi et verdifullt langsiktig tilskudd til Kongsberg kommunes behov for masse, bl.a. i forbindelse med gjennomføring av infrastrukturtiltak. Departementet viser til at støyen fra det planlagte tiltaket vil ligge under 50 dBA, som er Statens forurensningstilsyns anbefalte øvre grense for støy fra knuseverk på dagtid. Departementet mener for øvrig at de tiltak som planlegges iverksatt når det gjelder driften av knuseverket langt på vei avbøter negative konsekvenser som følge av tiltaket.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 10. april 2002 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge. Til tross for at en lokalisering av massetak ved Langeidfoss ikke er ideell, kan ikke direktoratet se at den valgte lokalisering og de gitte betingelser for driften, vil gi miljøkonsekvenser som tilsier at innsigelsen bør tas til følge. DN mener saken er av lokal karakter og ikke berører viktige regionale eller nasjonale interesser i så stor grad at det er til hinder for stadfesting av planen.

Statens forurensningstilsyn (SFT) sier i sin uttalelse av 12. april 2002 til Miljøverndepartementet at det hovedsakelig er vurderinger vedrørende ulempene for de berørte boligene på Håvengen og Konningen som er avgjørende i saken. SFT påpeker at uttaksområdet er uten direkte innsyn fra de aktuelle boligområdene eller raste-/campingområdet. Samtidig ligger uttaket direkte tilknyttet hovedvei og det er ingen bebyggelse i forbindelse med adkomsten. Nærmeste bolig vil bli liggende ca. 300 meter fra bruddet, mens nærmeste boligfelt vil bli liggende ca. 850 meter fra bruddet.

Ulempene ved driften vil være knyttet til sprengninger, knusing, sikting og trafikk til og fra masseuttaket. SFT vurderer det slik at anbefalte maksimumsverdier ikke vil bli overskredet verken når det gjelder støv eller støyforurensning, så lenge masseuttaket bare drives på ordinær dagtid, slik det er fastsatt i reguleringsbestemmelsene.

Befaring ble holdt 21. mars 2002 med representanter fra Kongsberg kommune, Flesberg kommune, fylkesmannen i Buskerud, Nærings- og handelsdepartementet, Bergvesenet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og tiltakshaver.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten i saken knytter seg til det planlagte pukkverket ved Langeidfoss Vest, nord for Pikerfoss. De mest sentrale spørsmålene omhandler hvor store ulemper planen/tiltaket vil medføre for de nærmeste boligområdene og for rasteplassen "Den grønne flekken" og om interessene i området kan sies å være av nasjonal eller viktig regional karakter eller berøre særlig viktige interesser i nabokommunen. "Numedalsporten" er foreløpig ikke på planleggingsstadiet og de negative konsekvensene for dette prosjektet er lite vektlagt i departementets vurdering. Departementet vurderer det heller ikke slik at generelle naturvern- og miljøhensyn er avgjørende i denne saken.

Departementet har i likhet med Nærings- og handelsdepartementet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen kommet til at konfliktene i denne saken ikke berører viktige regionale eller nasjonale interesser og at de negative virkningene av planen heller ikke berører forhold i nabokommunen på en slik måte at det er grunnlag for å ta innsigelsen til følge. Reguleringen vurderes å ikke være i strid med intensjonen i arealdelen til gjeldende kommuneplan, selv om området i planen er avsatt til næringsformål.

Det er likevel hevet over tvil at reguleringen/tiltaket vil medføre ulemper for boligområdene og friluftslivet i området. Både støy, støv, trafikk og landskapsinngrep vil bidra til det. Likevel vil ulempene være innenfor det akseptable, gitt driftsforutsetningene og avbøtende tiltak, jf reguleringsbestemmelsene og forelagte utkast til driftsplan for tiltaket.

Det planlagte uttaksområdet ligger inne i et skogsområde uten innsyn fra de aktuelle boligområdene eller rasteplassen "Den grønne flekken". Uttaksområdet ligger direkte tilknyttet hovedvei, og det er ingen bebyggelse i forbindelse med adkomstveien.

Med unntak av rasteplassen "Den grønne flekken" brukes det aktuelle området kun til en viss grad som lokalt rekreasjonsområde. En utbygging hvor innfarten til den innregulerte adkomstveien er rettet ut og flyttet mot nord reduserer ulempene for allmennheten. Departementet vurderer dessuten støyen fra riksvei 40 og Numedalslågen (Pikerfoss) som så betydelig at dette uansett ikke kan sies å være et stille område.

En viktig begrunnelse for innsigelsen mot reguleringsplanen er støy fra tiltaket. Støyen er beregnet til 46 dBA i oppstartfasen, hvilket er under Statens forurensningstilsyn retningslinjer for ekstern industristøy, som angir 50 dBA på dagtid som grense. Støyulempene vil være knyttet til sprengninger, knusing, sikting, lasting av masse og trafikk til og fra området. Sprengning vil bare foregå over kortere perioder et fåtall ganger i året. Departementet legger til grunn at støyen fra tiltaket i driftsfasen blir lavere enn i oppstartsfasen, da tiltakshaver skal benytte et mobilt knuseverk som vil bli flyttet innover i bruddet ettersom en skyter seg ned og inn i terrenget. Det vil da etableres ytterligere støyskjerming for knuseverket.

Departementet har også vurdert ulempene knyttet til støvspredning i området rundt massetaket og spredning av masse langs adkomstvei og kryssområde med riksvei 40. For å begrense støvproblemet vil adkomstveien til masseuttaket bli asfaltert, jf reguleringsbestemmelsene. Gitt de planlagte tiltak for reduksjon av støvflukt, mener departementet at støvulempene for naboene vil bli akseptable. Vi ser imidlertid at det kan oppstå perioder med svevestøv. Statens forurensningstilsyn viser til at de i flere saker har stilt følgende krav til maksimal svevestøvkonsentrasjon rundt pukkverk:

"Utslipp av steinstøv/støv/partikler skal ikke medføre at konsentrasjonen av svevestøv overskrider følgende verdi ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt:

PM 10 =35mg/m 3> (glidende middel over 24 timer.)"

Departementet forutsetter at svevestøvkonsentrasjonen ikke overskrider ovennevnte grense.

I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at driftstiden skal være mandag til fredag i tidsrommet 07.00-18.00. Videre fastsetter bestemmelsene at det ikke skal være drift i helgene og i sommersesongen fra 1. juni til 15. september. Antall billass er anslått til 8-12 pr. dag. Utkjøring av masse vil imidlertid foregå også om sommeren. Departementet mener at disse restriksjonene på driften av knuseverket, langt på vei avbøter negative konsekvenser som følge av tiltaket.

Uttaket er lokalisert vest i kommunen og relativt nær Kongsberg by, der mye av massen kommer til å bli benyttet. I kommuneplanens arealdel er de fleste nye utbyggingsområdene lokalisert på østsiden av byen. Det er en svakhet ved planen at lokaliseringen ikke er vurdert i forhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Imidlertid er det ikke fremmet innsigelse på grunnlag av dette hensynet. På bakgrunn av tiltakets relativt beskjedene transportgenerering, har Miljøverndepartementet ikke lagt avgjørende vekt på hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging i denne saken.

Området må tilbakeføres til naturmark etter bruk. For å sikre at dette skjer også ved uforutsett avslutning av driften, bør det etableres relevante fonds- eller garantiordninger.

For øvrig må det gjøres avtaler med grunneierne, innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten og etableres en endelig driftsplan for området. Driftsplanen skal forelegges Bergvesenet før etablering.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Kongsberg kommunestyres vedtak i møte den 12. juni 2001 om reguleringsplan Byplan 201 – Langeidfoss vest, massetak i Kongsberg kommune.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven

§ 27-2 nr. 3.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

Plankart og reguleringsbestemmelser med påtegning om departementets stadfesting

Saksdokumentene

Kopi:

Kongsberg kommune

Flesberg kommune

Buskerud fylkeskommune

Nærings- og handelsdepartementet

Bergvesenet

Statens forurensningstilsyn

Direktoratet for naturforvaltning