Porsanger - Tiljavre (hytter, reindrift, kulturminner, landskapsvern)

Avgjørelse i innsigelsessak 07.02.02

Porsanger kommune - innsigelser til reguleringsplan for Tiljavre

Det vises til brev fra fylkesmannen i Finnmark av 27. august 2001.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2, fordi det er reist innsigelser mot hytteområdet fra Områdestyret for Øst-Finnmark, Samisk kulturminneråd og Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Tiljavre i det midlertidige landskapsvernområdet i Porsanger kommune. Innsigelsene er etter dette tatt til følge. Departementet har lagt særlig vekt på at området er et helt sentralt område for reindriften og at utbygging av 9 nye hytter på eiendommen også vil være i strid med nasjonale interesser knyttet til samiske kulturminner i området.

Bakgrunn for saken:
Porsanger kommune vedtok enstemmig reguleringsplanen for Tiljavre den 13.12.2000, sak nr. 0094/00. Kommunen har arbeidet for etablering av et hytteområde her, både i tidligere generalplan og i forbindelse med kommuneplanen. Det regulerte området ligger innenfor et midlertidig landskapsvernområde, i nærheten til Stabbursdalen nasjonalpark, like sør for Dilljajàvri. Det inngår ikke i kommuneplanens arealdel som nå ligger i departementet for godkjenning. I kommuneplanen er det også foreslått et annet hytteområde innenfor verneområdet, like nord for Dilljajàvri, som det også er reist innsigelse mot.

I forbindelse med vedtak om midlertidig vern av Stabbursdalen landskapsvernområde i 1986, aksepterte Miljøverndepartementet at det kunne bygges et begrenset antall hytter innenfor verneområdet, og anmodet kommunen å fremme forslag om en reguleringsplan for et hytteområde ved Diljajàvri/Diljokka, der antall hytter ikke burde overstige 12-15. Foreslått område var kartfestet. Angjeldende reguleringsplan ligger utenfor det området Miljøverndepartementet foreslo i 1986. Grunneieren har i 1992-93 henvendt seg både til fylkesmannen og departementet angående potensiell utbygging på Tiljavre. I forhold til naturverninteressene gav fylkesmannen uttrykk for at dette området var å foretrekke framfor utbygging på nordsiden av Dilljajàvri, men forutsatte at et regulert hytteområde her ville redusere eventuelle nye hytter i nord. På denne bakgrunn hadde Miljøverndepartementet ikke prinsipielle innvendinger mot at det ble fremmet en reguleringsplan, men tok ellers ikke stilling til planforslaget.

I brev av 13.11.2001 understreker kommunen at de vil fastholde foreliggende avtale med departementet som åpner for 12-15 hyttetomter ved Dilljajávri, og forutsetter at eventuelle innsigelser må knyttes til forhold ved den enkelte tomt og ikke til avtalen som sådan. Kommunen kan ikke se at det foreligger tungtveiende og saklig begrunnede forhold som tilsier at reguleringsplanen og/eller hyttefeltet i kommuneplanen nord for Dilljajávri skal nektes stadfestet. Fylkesmannens anbefaling om ikke å tillate foreslått hyttebygging i området oppfattes lokalt som avtalebrudd.

Planområdet er 290 daa, og omfatter grunneierens eksisterende hytte samt 9 nye hytter. Området mellom hyttene er regulert til naturvern. I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av reguleringsplanen ble det reist følgende innsigelser:

Områdestyret i Øst-Finnmark har fremmet innsigelse fordi det aktuelle hytteområdet er inndrivingslei til slaktegjerdet, kalvingsområde der det er spesielt viktig at simlene får ro, og fordi det er et viktig vår- og høstbeite for rein. Hyttefeltet vil medføre økt støy og aktivitet, noe som med stor sannsynlighet vil medføre at reinen kan komme til å sky området.

Samisk kulturminneråd har fremmet innsigelse fordi det i og nær planområdet er registrert flere samiske kulturminner. Området betegnes som et samisk bruksområde med lang kulturhistorisk tradisjon, kanskje så langt tilbake som 1500-tallet. I et tidligere forhandlingsmøte var kulturminnerådet villig til å trekke innsigelsen dersom tomtene 5, 6 og 7 ble tatt ut av planen. Når dette ikke ble imøtekommet ble innsigelsen mot hele hytteområdet opprettholdt.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse for at Miljøverndepartementet skal få anledning til å vurdere planen i forhold til tidligere uttalelser om hyttebygging i området, slik som forutsatt i departementets brev av 18.11.1986 til Porsanger kommune. Det presiseres at innsigelsen ikke gjelder innholdet i planen, samtidig som det fremgår at fylkesmannen er negativ til flere hytter i Stabbursdalen.

Fylkesmannen meddelte 04.07.2000 at en ikke fant det hensiktsmessig å mekle i saken. I oversendelsesbrevet til departementet påpeker fylkesmannen bl.a at eventuell stadfestelse av reguleringsplanen innebærer at det midlertidige landskapsvernet innenfor planområdet blir opphevet, og at området heller ikke vil kunne inngå i et permanent landskapsvernområde. Fylkesmannen tilrår at planen ikke stadfestes, da summen av andre konkurrerende interesser i området er så sterke at de lokale utbyggingsinteressene må vike.

Finnmark fylkeskommune er i utgangspunktet negativ til hyttebygging i Stabbursdalen. Med henvisning til departementets tidligere aksept av en begrenset hytteutbygging, og med tanke på det allmenne friluftsliv, ferdsel opp dalen og til elva, mener fylkeskommunen at det er bedre at hyttene lokaliseres til sørsiden av Dilljajàvri framfor nordsiden.

Befaring ble holdt 26. oktober 2001. Til stede var grunneier og representanter fra kommunen, fylkesmannen i Finnmark, Sametingets miljø- og kulturvernavdeling, Finnmark fylkeskommune , Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av saken er følgende uttalelser innhentet:

Riksantikvaren har i brev av 15. november 2001 anbefalt at reguleringsplanen ikke stadfestes, da ny hyttebygging i området vil forringe kulturminneverdiene vesentlig.
Planområdet ligger helt sentralt i et større samisk kulturmiljø med sterke verneinteresser. Det ligger i et landskap som det knytter seg hendelse, tro og tradisjon til, der kulturminnene (ulike teltboplasser og ildsteder) står i en funksjonell sammenheng med hverandre og har stor tidsdybde. I slike områder er det viktig å unngå store nye elementer for å beholde helheten i landskapet så langt som mulig.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 30.11.2001 anbefalt at reguleringsplanen ikke stadfestes. På faglig grunnlag er Direktoratet enig med fylkesmannen i at det er uheldig å tillate ny hyttebygging innenfor verneområdet i Stabbursdalen. Dette gjelder både området som nå er foreslått regulert og det hytteområdet som er foreslått i kommuneplanen. Hensikten med det midlertidige vernevedtaket var å hindre at et rikt område med furuskog og betydelige geologiske verneverdier skulle bli utsatt for uheldige inngrep, før spørsmålet om varig vern ble avklart. DN er likevel innstilt på å følge opp intensjonen i avtalen mellom Miljøverndepartementet og kommunen fra 1986. Med henvisning til at verneplanprosessen er kommet langt, ser direktoratet det som hensiktsmessig at den detaljerte lokalisering av hytter finner sin løsning innenfor rammene av verneplanen og dens bestemmelser. Blir det vedtatt en reguleringsplan vil ikke et vedtak om landskapsvern etter naturvernloven få noen rettsvirkning for dette området, jf. naturvernlovens § 7, og direktoratet frarår derfor bruk av reguleringsplan. Tilrådingen er ikke til hinder for at spørsmålet om eventuelt nye hytter senere kan tas opp til avgjørelse med hjemmel i verneplanen og dens bestemmelser, gitt at andre sektorinteresser kan ivaretas. Det vil ikke være noe til hinder for at plan- og bygningslovens prosessregler eventuelt kan anvendes for å komme fram til en løsning som kan være akseptabel for berørte sektorer.

Landbruksdepartementet har i brev av 06. 12.2001 anbefalt at reguleringsplanen ikke stadfestes. Etablering av hyttefeltet er ikke forenlig med at det skal være inndrivingslei til et viktig slakteanlegg i området.

Departementets merknader:
I denne saken står hensynet til sikring av reindriftens beiteland, kalvingsområde og inndrivingslei, samt hensynet til tilfredsstillende ivaretakelse av samiske kulturminner og naturverninteresser, opp mot kommunens ønske om å tilrettelegge for nye hytter på Tiljavre. Både Landbruksdepartementet og Riksantikvaren anbefaler at planen ikke stadfestes. Miljøvernmyndighetene mener det er negativt med nye hytter i Stabbursdalen ut fra hensynet til landskapsvernet.

Det følger av grunnlovens § 110 a at statlige myndigheter må legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre sin kultur og samfunnsliv. Departementet viser til at en gjennom en grundig planprosess har fått særlig belyst at Tiljavre er et spesielt viktig område for reindriften. Økt aktivitet og uro i inndrivingsleien for rein til et viktig slakteanlegg anses for å være i strid med nasjonale interesser for sikring av reindriften. Det er også dokumentert flere eldre samiske kulturminner både innenfor planområdet og i nærheten. Departementet mener at planområdet i sin helhet representerer en så viktig del av et større samisk bruksområde med flere historiske spor, at en punktering av dette kulturmiljøet gjennom spredt hyttebygging vil forringe områdets opplevelsesverdi vesentlig. Kulturminnenes plassering i landskapet og i forhold til hverandre er særlig viktig for å oppfatte, leve seg inn i og formidle hvordan området er brukt. Nye hytter i området vil og gi økt slitasje i landskapet både i utbyggingsperioden og ved senere bruk. Etter en helhetlig vurdering finner departementet at nye hytter i planområdet heller ikke vil være forenlig med de nasjonale kulturminneinteressene som er dokumentert i planområdet.

Når det gjelder hyttebygging i Stabbursdalen ellers, viser vi til departementets behandling av kommuneplanen for Porsanger.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet ikke reguleringsplanen for Tiljavre.


Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 LAKSELV
Else Marie Persen og Geir Wulff, Postboks 53, 9701 LAKSELV
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen, 9840 VARANGERBOTN
Områdestyret for Reindrift i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9730 KARASJOKK
Finnmark fylkeskommune, 9815 VADSØ
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 OSLO
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM
Landbruksdepartementet