Skedsmo kommune - innsigelse mot kommuneplanens arealdel 2001-2012, næringsområde på Bøler.

Skedsmo kommune – innsigelse mot kommuneplanens arealdel 2001-2012, næringsområde på Bøler.

Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Schweigaardsgate 4
0185 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/963- PAK/EGU

29.10.02

Ark:

Skedsmo kommune – innsigelse mot kommuneplanens arealdel 2001-2012, næringsområde på Bøler. Behandling etter planforsøket i Akershus

Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 11.04.02 med oversendelse av fylkestingets vedtak i nevnte innsigelsessak. På grunn av krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 22.03.02 skal saken avgjøres i Miljøverndepartementet, jf forskrift om vedtekter for planforsøk i Akershus godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 27.08.98.

Miljøverndepartementet har kommet til at det ikke er grunnlag for å overprøve Akershus fylkeskommunes avgjørelse om å godkjenne utvidelse av Bøler næringsområde. Fylkesmannens anke er etter dette ikke gitt medhold. Det legges vekt på at det er behov for denne typen industriområder i Osloregionen, og at det aktuelle jordbruksarealet har en slik kvalitet og lokalisering at en omdisponering ikke kan oppfattes som en generell svekkelse av jordvernet knyttet til de store sammenhengende jordbruksområdene på Romerike.

Bakgrunn for saken

Innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling mot utvidelse av Bøler næringsområde på dyrket mark ble behandlet av fylkestinget i Akershus i møte 26.02.02. Fylkestinget vedtok å godkjenne Skedsmo kommuneplan 2001-2012. Innsigelsen fra fylkesmannen ble dermed ikke tatt til følge.

Planforslaget innebærer omdisponering av ca 90 daa fulldyrket mark til byggeområde. Området er en del av et sammenhengende jordbruksareal på ca 130 daa. Kommunens begrunnelse for denne planløsningen er at Bølerområdet er viktig for etablering av arealkrevende og transportrelaterte virksomheter. Dette er i tråd med kommunens strategiske næringsplan for perioden 1999-2004. Området er lokalisert langt fra tettstedsbebyggelsen, og det er god adkomst med kryssløsning direkte til Ev6. Kommunen mener at det er viktig å ha tilgang på ulike typer næringsarealer i en situasjon med stort utbyggingspress. Det framheves at det allerede er etablert mye næringsvirksomhet i området, og at det konfliktfylte arealet ikke er en del av de store sammenhengende jordbruksområdene på Romerrike. Kommunen påpeker også at arealet er tidligere bakkeplanert og atskilt fra resten av gården.

Fylkeskommunen legger vekt på at jordvernet må vurderes opp mot andre samfunnsinteresser slik de kommer til utrykk i kommunens langsiktige planer. Bølerområdet ligger meget gunstig til for arealkrevende og transportrelaterte virksomheter med direkte avkjørsel fra Ev6 i Bergerkrysset. Utvikling av en næringspark for denne type virksomheter i dette området er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Området vil være et godt alternativ til Oslo, og kan avlaste Groruddalen som har betydelige miljøproblemer og forurensning fra trafikken. Fylkeskommunen har i likhet med fylkesmannens landbruksavdeling påpekt at Skedsmo kommune ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert behovet for å utvide Bølerområdet nå. Men i et lengre perspektiv, som kommuneplanen omfatter, er det fornuftig å sikre tilstrekkelig areal til videre utvikling av dette området. Det forutsettes at kommunen i det videre planarbeidet legger opp til en rasjonell utvikling som sikrer høy arealutnyttelse, og at jordbruksarealet, som skal frigis på lang sikt, holdes i hevd og dyrkes inntil det tas i bruk som byggeområde.

Fylkesmannen legger i sin anke vekt på at kommunen har et omfattende tilbud av ledig næringsareal og at eksisterende næringsareal i Bøleområdet er meget dårlig utnyttet. Med en bedre arealutnyttelse framover kan arealbehovet for næring i stor grad tilfredsstilles. Det vises til de nasjonale føringene som gjelder spesielt for disse arealene langs Ev6 i rikspolitiske retningslinjer for planlegging i forbindelse med hovedflyplassen på Gardermoen.

Møte med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Landbruksdepartementet ble avholdt i Miljøverndepartementet 29.05.02.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av saken er følgende uttalelse innhentet:

Landbruksdepartementet har uttalt seg til saken i brev av 27.06.02. Departementet mener at konfliktområdet representerer nasjonale interesser og at innsigelsen må tas til følge.

De påpeker at nasjonal politikk legger til grunn at det skal føres en restriktiv linje ved omdisponering av produktive arealer. Både St meld nr 29 (1996-97) og St meld nr 19 (1999-2000) gir klare retningslinjer for vern av de mest produktive arealene. Begrunnelsen er arealenes store betydning for matforsyningen, og det faktum at det er knapphet på slike arealer i et nasjonalt perspektiv. Det vises også til Fylkesdelplan for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike 1999-2020 som har et eget delmål for jordvern. Der legges det opp til at før omdisponering av landbruksarealer tillates, må potensialet for fortetting innenfor eksisterende byggesone være kartlagt og fortettingstiltak satt i verk. Landbruksdepartementet mener at behovet for å ta i bruk arealet til utbygging ikke er tilstrekkelig dokumentert, og at kommunen verken har forholdt seg til nasjonale eller regionale retningslinjer i sin planlegging. Etter departementets oppfatning må det aktuelle arealet betraktes som en del av et større sammenhengende landbruksområde.

Miljøverndepartementets vurdering

I forbindelse med planforsøket i Akershus er Miljøverndepartementets myndighet til avgjøre innsigelser lagt til fylkestinget. Det må foreligge nasjonale interesser av vesentlig betydning dersom det skal være aktuelt å overprøve fylkestingets vedtak.

Landbruksdepartementet bekrefter at det er knyttet nasjonale jordverninteresser til Bølerområdet. Det er imidlertid slik at jordvernet må vurderes opp mot andre samfunnsinteresser. I denne saken har fylkeskommunen foretatt en helhetlig vurdering ut fra langsiktige utviklingsbehov i Osloregionen.

På kort sikt er det ikke behov for å ta de omstridte arealene i bruk til utbygging. Ut fra ønsket om å flytte arealkrevende og transportintensive virksomheter bort fra bolig- og tettstedsområder, vil det imidlertid på lang sikt være behov for å ta hele Bølerområdet i bruk til denne type næring. Området framheves som spesielt godt egnet til dette formålet ettersom det har direkte avkjørsel fra Ev6, og er lokalisert langt unna tettstedsstrukturen i kommunen. For å bidra til en helhetlig og arealintensiv utnyttelse, vil det være en fordel om hele området kan detaljplanlegges samlet.

Det går fram av sakspapirene at det er ulike oppfatninger om hvorvidt konfliktarealet inngår i et større sammenhengende landbruksområde. Landbruksmyndighetenes uttalelser viser at selv om arealet har nasjonal verdi, så har det noe vekslende kvalitet på grunn av at det er et bakkeplanert ravinelandskap. Videre går det fram at det sammenhengende området med dyrket mark er begrenset til ca 130 daa lokalisert ca 1 km unna gårdstunet og resten av gården. Parsellen er omgitt av næringsareal i vest, og ravinelandskap der naturverninteresser er dominerende i øst. Miljøverndepartementet kan ikke se at fylkestingets vedtak kan oppfattes som en generell svekkelse av den beskyttelsen de store sammenhengende jordbruksområdene på Romerike har gjennom stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer.

Ut fra en samlet vurdering kan ikke Miljøverndepartementet finne at det er tilstrekkelig tungtveiende nasjonale interesser til å overprøve Akershus fylkestings vedtak av 26.02.02 angående innsigelse til Skedsmo kommuneplan 2001-2012. Fylkestingets vedtak er derfor endelig.

Skedsmo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er orientert om departementets avgjørelse ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:

  • Skedsmo kommune
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Landbruksdepartementet