Spydeberg og Hobøl kommuner - kommunedelplaner for E 18-traséen Krosby - Akershus grense. Innsigelser til strekningen rv 122 - Foss

Avgjørelse i innsigelsessak 19.07.02

Fylkesmannen i Østfold

Deres ref

Vår ref

Dato

2002-921 P/ELU

Spydeberg og Hobøl kommuner – kommunedelplaner for E 18-traséen Krosby – Akershus grense. Innsigelser til strekningen rv 122 - Foss

Vi viser til fylkesmannens brev datert 27.02.02.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi det er reist innsigelser til kommunedelplan E18 Krosby – Akershus grense. Fylkemannen i Østfold, miljøvernavdelingen, har innsigelse mot alternativ B4 og Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren, har innsigelse mot alternativene B3 og B4. Kommunedelplanen gjelder forslag til ny E 18 gjennom indre Østfold mellom Krosby i Askim kommune og Akershus grense. I fylkesmannens oversendelese avgrenses saken til å gjelde en strekning fra kryss med rv 122 i Spydeberg kommune til Foss i Hobøl kommune. På de øvrige deler gjelder kommunens vedtak.

Departementet godkjenner trasé etter alternativ B4 i kommunedelplan for E 18 Krosby – Akershus grense i samsvar med kommunestyrenes vedtak. Departementet har ikke funnet at nasjonale mål knyttet til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og vern av automatisk fredete kulturminner gir grunnlag for å sette kommunenes vedtak til side. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse mot alternativ B4 på strekningen rv 122 – Foss. Innsigelsen er begrunnet med at alternativet ikke samler naturinngrepene slik det legges vekt på i St.meld 29 (1996–1997) og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP), at det gir negative virkninger på naturmiljø, friluftsliv og landskapsbilde og at det gir grunnlag for utbyggingspress på uberørte arealer.

Fylkeskonservatoren har fremmet betingede innsigelser mot alternativene B3 og B4 på strekningen Foss – rv 122. Linjevalget er i direkte konflikt med kjente automatiske kulturminner og dermed i strid med kulturminneloven. Det kan derfor bli aktuelt å nedlegge innsigelse til reguleringsplaner på strekningene.

Kommunene begrunner sine valg av alternativ B4 med at løsningen har stor positiv betydning for utviklingen av de sentrale områdene i kommunene. I Hobøl gjelder dette Knapstad tettsted hvor det er planavklarte arealer. I Spydeberg dreier det seg om mer langsiktige utviklingsretninger for boliger i tilknytning til Spydeberg sentrum. Alternativet vil føre til mindre trafikkbelastninger og støy lokalt og bedre miljø og trafikksikkerhet på øvrig vegnett, særlig gjelder dette i tilknytning til Knapstad.

Fylkeskommunen anbefaler i sin uttalelse valg av B-alternativene på strekningen, men sondrer ikke mellom disse.

Fylkeslandbruksstyret anbefaler alternativ B3, men uttaler at B4 også kan aksepteres.

Fylkesmannen anbefaler i sitt oversendelsesbrev at innsigelsen blir tatt til følge. Fylkesmannen viser til vern av sammenhengende naturområder og bedre utnyttelse av eksisterende utbedret parsell av E 18 fra 1993 som inngår i alternativ B3. Alternativ B4 vil kunne skape utbyggingspress i landbruksområdene. Fylkesmannen mener at Knapstads tettstedsutvikling vil ivaretas tilfredstillende uten valg av B4, og at alternativ B3 oppfyller intensjonene i RPR-ATP.

Saken er sendt til uttalelse til Landbruksdepartementet, Samferdselsdepartementet (SD), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA). Befaring ble avholdt 15.05.02 med representanter for kommunene, fylkesmannen, innsigelsesinstansene, Statens vegvesen Østfold og Vegdirektoratet, SD, DN, RA og Miljøverndepartementet. Enkelte grunneiere var også tilstede. Det er innkommet uttalelser fra SD, DN og RA. Landbruksdepartementet har ikke avgitt uttalelse i saken, men ønsker å bli orientert om avgjørelsen.

Samferdselsdepartementet konkluderer i sin høringsuttalelse av 07.06.02 med at innsigelsen ikke bør tas til følge. I departementets begrunnelse legges det størst vekt på at konsekvensene for B4 ikke er av en slik karakter at det kan sies å stride mot nasjonale mål, og dermed gi grunnlag for å overprøve de lokale vurderinger som er gjort. Departementet viser til vurderinger av Vegdirektoratet som legger vekt på at B3 vil gi støy for et vesentlig antall boliger som det vil være vanskelig å skjerme seg mot. Det legges også vekt på at B4 følger en eksisterende høgspentlinje.

Direktoratet for naturforvaltning konkluderer i sin høringsuttalelse av 12.06.02 med at innsigelsen fra miljøvernavdelingen bør tas til følge. Alternativ B4 vil føre til store negative konsekvenser for jordvernet samtidig som det innebærer et inngrep i utkanten av et større sammenhengende naturområde som det er viktig å bevare i regional sammenheng.

Riksantikvaren konkluderer i sin høringsuttalelse av 12.06.02 med at innsigelsen fra fylkeskonservatoren ikke bør tas til følge. Direktoratet anser at tiltaket kan bearbeides i den videre planprosess slik at de verdier kulturminner og kulturmiljøet representerer kan sikres eller ivaretas på en akseptabel måte. Direktoratet anbefaler at alternativ B3 velges i det videre arbeidet. Samlet sett vil dette medføre minst inngrep i jordbrukslandskapet og også i mindre grad redusere opplevelsen og forståelsen av landskapet, de automatisk fredete kulturminnene og kulturmiljøet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder en parsell på ca 5,5 km av E 18. 2/3 av denne ligger i Spydeberg og 1/3 i Hobøl. For alternativ B4 ligger parsellen utelukkende i skog- og jordbrukslandskap, mens B3 følger eksisterende E 18 på ca halve parsell-lengden. Alternativ B3 ligger dessuten nær eksisterende bebyggelse. På strekningen Krosby – Akershus grense la vegvesenet opprinnelig fram 5 ulike alternativer som ble konsekvensutredet for 2 og 4 felt med motorvegstandard. Alle alternativer er konsekvensutredet for en korridorbredde på 500 m. Den endelige vegens beliggenhet, inklusive kryssløsninger, vil kunne tilpasses i detalj innenfor den fastlagte korridoren ved utarbeidelsen av reguleringsplan for prosjektet og dermed avvike fra viste senterlinjer på framlagte plankart.

Alternativ B4 går gjennom et åpent jordbrukslandskap og en nordlig utløper av et stort sammenhengende naturområde. Direktoratet for naturforvaltning viser til at dette har vært spart for utbygging som følge av at området var båndlagt for utbygging av ny hovedflyplass fram til midten av 1990-årene. Dette er et av de få større sammenhengende naturområder i Østfold. Direktoratet mener at det er et viktig område i regional sammenheng.

Riksantikvaren viser til at Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i sin konsekvensutredning vurderte jordbrukslandskapet som begge alternativer berører, til å ha middels stor kulturmiljøverdi. Dette er spesielt knyttet til enkelte automatisk fredete kulturminner og et gårdsanlegg, selv om flertallet av gårdsanleggene har mistet sitt opprinnelige preg og det antas at flere gravfelt er pløyd vekk.

Både Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren legger vekt på hensynet til vern av dyrket mark og jordbrukslandskapet. Det framheves at jordvern er et nasjonalt miljømål og at alternativ B3 er minst konfliktfylt i forhold til jordbrukslandskapet. Dette alternativet vil i mindre grad redusere opplevelsen og forståelsen av landskapet, de automatisk fredete kulturminnene og kulturmiljøet. Departementet kan likevel ikke se at det er knyttet særskilte nasjonale eller vesentlige regionale kulturlandskapsinteresser til de områdene som alternativene berører.

Innenfor den avsatte korridoren er B4-traséen på mesteparten av strekningen vist langs en eksisterende høgspent hovedlinje som synes godt i det småkuperte skogslandskapet og det åpne jordbrukslandskapet. B4 gir derfor mulighet for en samlokalisering av de tekniske inngrep. Etter departementets vurdering vil vegtraséen påvirke en svært begrenset del av det store sammenhengende naturområdet og det er heller ikke dokumentert viktige friluftslivsinteresser i området.

I samme område (Høgåsen) er 250 da utlagt til næringsformål i gjeldene arealdel til kommuneplanen. Av fylkesmannes brev framgår det at Hobøl kommune har tilbudt å ta dette området ut av planen for få aksept for alternativ B4, og heller lokalisere framtidig næringsutvikling til Knapstad. Det ble ikke enighet om dette i forhandlingene. En slik planrevisjon vil imidlertid være i samsvar med regjeringens politikk om en mer konsentrert tettstedsstruktur og mindre transportarbeide lokalt. Miljøverndepartementet vil derfor legge vekt på at en slik arealvurdering kan videreføres i kommunens overordnede planlegging.

Miljøverndepartementet legger til grunn at jordbruksinteressene og forholdet til nasjonale mål om vern av dyrket mark, ble avklart ved den regionale behandling. At B4 ligger mer eksponert i jordbrukslandskapet har ikke hatt vesentlig betydning for landbruksmyndighetenes vurdering av de to alternativene og Landbruksdepartementet har ikke funnet grunn til å uttale seg. Miljøverndepartementet viser videre til St.meld. 29 (1996-1997) hvor målet om vern av høyproduktiv dyrket mark ligger fast og kan ikke se at alternativ B4 vil føre til et utbyggingspress på slike arealer.

I forhold til Regjeringens mål om en harmonisk tettstedsutvikling med vekt på gode nærmiljøer og knutepunktsutvikling, vil alternativ B4 være den beste løsningen. Dette alternativet legger forholdene til rette for en positiv utvikling av Knapstad tettsted, uten de ulempene og begrensningene en nærføring av en motorveg etter alternativ B3 innebærer.

Departementet legger vekt på, i samsvar med Riksantikvarens uttalelse, at endelig utforming og nærføring av veganlegget i forhold til kulturminner vil kunne avklares i reguleringsplan.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at alternativ B4 for ny E 18 på strekningen rv 122 - Foss ikke strider mot de nasjonale mål som er anført i innsigelsen fra Fylkesmannen i Østfold på en slik måte at det er grunn til å gå i mot kommunenes vedtak.

Vedtak:

I medhold av §20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet Spydeberg kommunestyres vedtak i møte den 30.10.00, jf. 27.03.01 og Hobøl kommunestyrets vedtak i møte den 12.11.01 vedrørende kommunedelplan E 18 Krosby – Akershus grense for strekningen kryss med rv 122 i Spydeberg - Foss i Hobøl.

Strekningen er vist på plankart som følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet viser til at endelig linjeføring og kryssplasseringer fastsettes i reguleringsplan og at hensyn til kulturminner og kulturmiljø ivaretas i et nært samarbeide med kulturminnemyndighetene. Videre ber departementet om at Hobøl kommune legger fram forslag om å la næringsformålene i Høgåsen utgå som utbyggingsområder i sin videre planlegging.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5, åttende ledd.

Kommunene er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

  • Oversiktsplan med påtegning
  • Uttalelser som Miljøverndepartementet har innhentet fra Samferdselsdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren.

Kopier m vedlegg:

  • Spydeberg kommune
  • Hobøl kommune
  • Østfold fylkeskommune
  • Statens vegvesen, vegsjefen i Østfold

Kopier:

  • Samferdselsdepartementet
  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Riksantikvaren
  • Landbruksdepartementet