Enebakk kommune - innsigelse til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær

Avgjørelse i innsigelssessak, 5. november 2003

Enebakk kommune – innsigelse til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved Akershus fylkeskommunes brev av

3. oktober 2002 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2. Fylkesmannen har innsigelse til reguleringsplan på og ved Mjær ut fra hensynet til naturmiljøet med hovedvekt på fuglelivet i området.

Miljøverndepartementet finner det ønskelig å gi vannskivirksomheten gode vilkår, samtidig som vannskikjøringen på Mjær må begrenses i den mest sårbare tiden for fulgelivet i området. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær, med endringer i reguleringsbestemmelsene for sesongstart. Innsigelsen fra fylkesmannen tas etter dette delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Enebakk kommune vedtok 23. mars 2000 å legge forslag til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær ut til offentlig ettersyn. I reguleringsbestemmelsene foreslås sesongstart 15. juni og sesongslutt 31. september. Reguleringsforslaget har sin bakgrunn i at Enebakk Vannskiklubb gjennom en årrekke har hatt anlegg for vannski på og ved innsjøen Mjær. Kjøringen har skjedd etter dispensasjon fra motorferdselloven for ett år om gangen, med restriksjoner blant annet for treningstider. Kommunen ønsker gjennom reguleringsprosessen å få en avklaring av hvordan utøvelsen av vannskisporten skal skje i årene fremover med tanke på treningstider m.m. Det legges opp til utvidede trenings- og konkurransetider i forhold til dagens bruk. Det har vært utredet alternative lokaliseringsmuligheter for vannskianlegget i Enebakk, og etter kommunens vurdering er Mjær det beste alternativet. Konsekvensene for fuglelivet i Mjær er vurdert i en rapport fra 1995 fra Norsk Ornitologisk Forening, og der anbefales at kjøringen bør starte tidligst 15. juni for å unngå forstyrrelser under vårtrekket og den viktigste delen av hekkesesongen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/miljøvernavdelingen reiste 22. mai 2000 innsigelse til reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser. Fylkesmannen mener at reguleringsforslaget gir for stor aktivitet og omfang i forhold til hva naturmiljøet i og ved Mjær tåler, med hovedvekt på fulglelivet. Fylkesmannen kan ikke se at det er fremlagt ny informasjon som skulle tilsi endring av de anbefalinger som er gitt i sluttrapport 2. oktober 1995 fra Norsk Ornitologisk Forening. Fylkesmannen viser til at det i reguleringsbestemmelsene foreslås å utvide tidene for bruk av anlegget i forhold til tidligere, med en måneds forlengelse av sesongen til 31. september, og utvidelse av treningstider og mulighetene for konkurransekjøring.

Fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev av 18. juni 2001.

Kommunestyret vedtok forslaget til reguleringsplan 5. november 2001, med endringer i reguleringsbestemmelsene slik at sesongen starter 25. mai og avsluttes 15. oktober, med konkurransekjøring tidligst 1. juni. I brev 12. desember 2001 fremgår at kommunen mener vannskianlegget som har ligget på Mjær i en årrekke, er et meget positivt tiltak for bygdas barn og unge. Kommunen har som reguleringsmyndighet avveiet den samfunnsmessige betydningen av tiltaket, og mener at de positive elementene ved vannskiaktiviteten er langt større enn de negative.

Megling i saken ble avholdt 5. januar 2002. Fylkesmannen foreslo en løsning slik at kjøreperioden skulle være fra 15. juni til 15. september med konkurransestart fra 15. juli. Det ble enighet om at dette skulle legges til grunn for det videre arbeidet i saken.

Kommunestyret vedtok 18. mars 2002 reguleringsplanen med endring slik at kjøresesongen blir fra 1. juni til 30. september, med start for konkurransekjøring 15. juni. Vedtaket er fattet mot rådmannens innstilling som er i samsvar med meglingsresultatet.

Fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev av 8. mai 2002. Det pekes på at kommunestyrets vedtak avviker fra fylkesmannens forslag i meklingen særlig når det gjelder lengden av kjøresesongen og tidspunkt for oppstart av konkurransekjøring. Etter fylkesmannens faglige vurdering vil de kjøre- og konkurransetider kommunestyret har vedtatt være til så stor belastning på naturmiljø og særlig fuglelivet at det ikke kan forsvares å trekke innsigelsen. Fylkesmannen har hele tiden fremhevet at det må tas hensyn til fuglenes trekk og hekketider, slik at vannskikjøring tidligst kan starte 15. juni og konkurransekjøring tidligst 15. juli.

Advokat Yngve von Ahnen har kommet med merknader i saken på vegne av noen av de berørte grunneierne, senest ved klage 21. november 2001. De ønsker regulerings­vedtaket opphevet.

Ved fylkesmannens brev av 25. oktober 2002 ble saken sendt Akershus fylkeskommune for avgjørelse i henhold til forskriftene for planforsøket i Akershus. Fylkesmannen anbefaler en løsning i samsvar med meglingsforslaget, men kan akseptere en utvidet kjøretid om høsten. Fylkesmannen påpeker at dette gir betydelig utvidede treningsmuligheter i forhold til de foregående åtte sesonger, og tar det minimum av hensyn som bør vises i forhold til fuglelivet og andre miljøinteresser.

Fylkeskommunen sendte saken til kommunen for uttalelse 30. oktober 2002. Det vises til at det kan være aktuelt å stadfeste reguleringsplanen med justerte reguleringsbestemmelser, der kjøretidene endres i tråd med meglingsprotokollen. Det bes om Enebakk kommunes uttalelse til en slik endring.

Enebakk kommune viste i brev av 8. november 2002 til kommunestyrets siste vedtak, og har ikke ytterligere bemerkninger. Eventuelle endringer i planen anser kommunen som en overkjøring av lokaldemokratiet.

Akershus fylkeskommune oversendte ved brev av 27. desember 2002 saken til Miljøverndepartementet, under henvisning til at planforsøket i Akershus avsluttes 31. desember 2002, slik at saken må avgjøres av departementet.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 3. februar 2003 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Advokat Yngve von Ahnen, flere berørte grunneiere og representanter fra Enebakk Vannskiklubb var også til stede.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ba i brev av 5. februar 2003 til departementet om at reguleringsplanen ikke stadfestes.

Terje Sjøberg ga ytterligere synspunkter i brev av 20. februar 2003 til departementet.

Direktoratet for naturforvaltning tilrår i brev av 24. februar 2003 at fylkesmannens forslag om treningsstart etter 15. juni og konkurransestart etter 15. juli opprettholdes. Direktoratet mener det ikke er samme grunnlag for å begrense aktiviteten om høsten og at kjøring kan skje fram til 1. oktober. Direktoratet viser til at fylkesmannen gjennom årene har ivaretatt nasjonal motorferdselpolitikk ved sin klagebehandling etter motorferdselloven, og det er i planprosessen ikke kommet fram vesentlige nye momenter som gir grunnlag for å åpne for tidligere sesongoppstart. Direktoratet mener fylkesmannens oppfølging for å begrense skadene av vannskikjøringen har vært nødvendig for å ivareta regionale interesser, og beklager at planforslaget åpner for mer motorferdsel på Mjær, særlig i den tiden fuglelivet er mest sårbart for forstyrrelser. Direktoratet støtter fylkesmannen i vurderingen av at det er et regionalt viktig fugleliv på Mjær, og at dette forstyrres av vannskiaktiviteten.

Miljøverndepartementets vurdering

Mjærområdet har i en årrekke blitt benyttet til vannskiaktivitet. Denne virksomheten har til dels vært konfliktfylt og det har vært satt begrensninger etter motorferdselloven. Imidlertid er aktiviteten som har pågått siden 1961, et viktig positivt tiltak for lokalmiljøet. I tillegg har anlegget sportslig sett nasjonal betydning. Hensikten med reguleringsplanen er å få avklart fremtidig bruk av området til vannskikjøring og vannskisport. I samband med planarbeidet er alternative lokaliseringssteder vurdert og forkastet.

Uenigheten mellom kommunen og fylkesmannen gjelder kjøresesongens lengde. Kommunen har vedtatt sesongstart for vannskikjøringen fra 1. juni, med konkurransestart 15. juni, mens fylkesmannen mener sesongen først bør starte fra

15. juni med konkurransekjøring fra 15. juli. Kommunen har vedtatt at kjøring kan skje frem til 30. september, mens fylkesmannen i innsigelsen mener sesongen bør avsluttes en måned tidligere.

I meglingen kom man frem til at sesongen skulle starte 15. juni, med konkurransekjøring fra 15. juli, og at sesongen skulle avsluttes 15. september. Kommunestyret fulgte ikke opp dette i sitt etterfølgende vedtak, og fylkesmannen opprettholdt deretter innsigelsen.

Det er viktige fuglelivsinteresser i området, jfr. rapporter fra Norsk Ornitologisk Forening fra 1995 og 2000. I rapporten fra 1995 betegnes fuglelivet i området som middels rikt og det uttales at vannet er et lokalt viktig fugleområde. I rapporten anbefales at kjøring ikke bør starte før 15. juni for å unngå forstyrrelser for vårtrekket og den viktigste delen av hekkesesongen.

Fylkesmannen anser området som et regionalt viktig våtmarksområde og mener begrensninger av kjøring på våren er nødvendig ut fra hensynet til fugletrekk og hekking. Fylkesmannen har i meglingen akseptert at kjøresesongen om høsten blir noe lenger enn tidligere, men mener at det er svært viktig med begrensninger i forbindelse med sesongstart.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning i at vannskikjøringen må begrenses i den mest sårbare tiden for fuglelivet om våren, når det foregår fugletrekk og hekking. Vannskianlegget innebærer en omfattende bruk av innsjøen som medfører støy og forstyrrelser som representerer en betydelig trussel mot fuglelivet. Departementet mener det forslaget man kom frem til gjennom meglingen gir en fornuftig mellomløsning. Departementet viser også til at kommunen i høringsforslaget foreslo sesongstart 15. juni, men senere fremskyndet dette. Det bør fastsettes begrensninger for sesongstarten av hensyn til fuglelivet, og departementet kan ikke se at det er grunnlag for tidligere sesongstart enn det som har vært praktisert. Miljøverndepartementet mener derfor etter en samlet vurdering av interessene i saken at reguleringsplanen for vannskianlegg på og ved Mjær kan stadfestes med endringer når det gjelder sesongstarten. Regulerings­bestemmelsenes pkt. 3 første kulepunkt må endres slik at sesongstarten endres fra 1. juni til 15. juni og konkurransestarten endres fra 15. juni til 15. juli.

Fylkesmannen har presisert at begrensningene på våren er viktigst. Miljøvern­departementet er enig med fylkesmannen og direktoratet i at det ikke er nødvendig å tilsidesette kommunens vedtak når det gjelder sesongens avslutning, og at kommunens vedtak om kjøring fram til 30. september kan godtas.

Det foreligger klage fra advokat Yngve von Ahnen i denne saken. Departementet viser til at det ikke er klageadgang i reguleringssaker som avgjøres av departementet, jfr. plan- og bygningslovens § 27-3. Miljøverndepartementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. Synspunktene i klagen er imidlertid tatt med i departementets vurdering av saken.

Selv om reguleringsplanen stadfestes med bestemmelser om kjøretider, vil lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gjelde i tillegg. Det er nødvendig med tillatelse også etter denne loven før motorferdselen kan skje. Departementet viser til at ved klagebehandling etter motorferdselloven 14. juni 2002 aksepterte fylkesmannen kjøring for 2002 i samsvar med meglingsresultatet i plansaken. For 2003-sesongen ble det gitt tillatelse til kjøring fra 15. juni til 30. september og for tre konkurransehelger fra 15. juli. Dette var i tråd med Direktoratet for naturforvaltnings anbefaling i reguleringssaken. Det vil være naturlig at kjøretidspunktene fastsatt i reguleringsplanen legges til grunn ved fremtidig behandling etter motorferdselloven.

Deler av vannet omfattes i tillegg av forbud mot motorferdsel som er nedlagt av berørte grunneiere med hjemmel i vannressursloven, og forbudet er opprettholdt av fylkesmannen i klagevedtak etter denne loven. Motorferdsel på disse deler av vannet kan derfor ikke skje uten at man kommer til enighet med grunneiere eller det foretas ekspropriasjon.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner

Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Enebakk kommunestyres vedtak

18. mars 2002 om reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær, med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

- Reguleringsbestemmelsenes pkt. 3 første kulepunkt endres slik at sesongstart settes til 15. juni og start for konkurranser settes til 15. juli.

Det stadfestede reguleringskartet med påtegning og stadfestede reguleringsbestemmelser med endringer følger vedlagt.

Departementets vedtak innebærer at departementet gjør endringer i planen. Etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres

i hovedtrekkene. I dette tilfellet har fylkeskommunen ved brev av 30. oktober 2002 innhentet uttalelse fra kommunen til endring av kjøretidene i tråd med meglingsprotokollen, og kommunen har uttalt seg til slik endring i brev av 8. desember 2002. Departementet anser derfor kravene til uttalelse i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 for å være oppfylt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Med hilsen

Lars Jacob Hiim

Kopi: Enebakk kommune

Akershus fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning

Enebakk Vannskiklubb v/Lars Fredrik Wold, Omberg gård, 1914 Ytre Enebakk

Advokat Yngve von Ahnen, advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman,

Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo

Terje Sjøberg, Nosaveien 36, 1914 Ytre Enebakk

Vedlegg: Saksdokumentene i retur

Reguleringskart og reguleringsbestemmelser

Til toppen