Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hamar - Reguleringsplan, Maxi forretningssenter (RPB kjøpesenterstopp)

Avgjørelse i innsigelsessak, 28.08.2003

Hamar – Reguleringsplan, forretningsareal

Hamar kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Maxi-området

Departementet viser til fylkesmannens oversendelse av ovennevnte sak ved brev av 21.06.02.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune til vedtatt reguleringsplan.

Departementet stadfester reguleringsplan for Maxiområdet med enkelte endringer. Departementet tillater forretningsareal innenfor planområdet på inntil 24 000 kvm.

Bakgrunn for saken

Departementet har redegjort for sakens bakgrunn i brev til Hamar kommune av 09.04.03, og viser til dette.

Etter § 27-2 nr 2 kan departementet ved stadfesting av reguleringsplan gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd, etter at kommunen er gitt anledning til å uttale seg. Miljøverndepartementet har ved brevet av 09.04.03 til Hamar kommune bedt om kommunens uttalelse til hvilken begrensning som ønskes av reguleringsformålet forretning i forhold til de andre kombinerte reguleringsformålene.

Hamar kommune har avgitt uttalelse ved brev av 20.05.03, som viser til vedtak i formannskapet av 14.05.03. Hamar formannskap traff følgende vedtak:

"Formannskapet, som det faste utvalg for planutvalg, mener at det skal settes en øvre arealbegrensning for tillatt forretningsareal på 24000 m2, innenfor de kombinerte reguleringsformålene i område I og II.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.2.4 endres dermed som følger:

For de kombinerte reguleringsformålene innenfor områdene I og II, tillates maksimalt 24000 m2 bruksareal utnyttet til forretningsareal

Formannskapet ønsker en utbyggingstakt for Maxi som gir en balansert utvikling av handelstilbudet i byen som helhet.

Utbyggingen av boligdelen forutsettes utbygget parallelt med forretningsdelen."

Hamar Atrium v/Kaare Vaagan har som forslagsstiller uttalt seg til endringene i brev til Hamar kommune av 24.04.03. Forslagsstiller foreslår en begresning på 24 000 kvm for forretningsarealet. Det opprinnelige forslaget på 28 000 kvm til kombinerte formål var begrunnet med at grunnflaten på boligprosjektet er ca 8 000 kvm, og med 2 underliggende plan som "tomten" til boligbyen gir dette 16 000 kvm. Sammen med dagens bebyggelse på 12 000 kvm ble arealet for kombinert formål 28 000 kvm.

Tiltakshaver beskriver fortsatt hovedkonseptet som en "særegen og kvalitativ boligby". I det samlede konseptet skal også inngå blant annet arena for kulturelle og ulike underholdende aktiviteter, samt arena for diverse service- og tjenesteytende aktiviteter. Tiltakshaver stipulerer arealbehovet for disse aktivitetene til 2 500 kvm. Videre stipuleres arealbehovet for de resterende formål kontor/industri/lager til 1 500 kvm. Arealet som gjenstår til forretningsformål ut fra denne prosjektbeskrivelsen vil da utgjøre 24 000 kvm.

Miljøverndepartementets vurdering

Som det fremgår av departementets brev til Hamar kommune av 09.04.03, har departementet stilt seg positiv til en viss økning av forretningsarealet. Departementet viser til kommunens arbeid med å utvikle og fortette det aktuelle området til et kombinert bolig,- kontor,- industri,- lager- og forretningsområde.

Departementet legger i avgjørelsen om å tillatte økt forretningsvirksomhet vekt på at det skal legges til rette for en helhetlig utvikling av området, med satsing på et godt bomiljø og et variert tilbud av aktiviteter.

Departementet støtter kommunens vurdering av betydningen av boligdelen i reguleringsplanen. Departementet finner i likhet med kommunen at det er viktig at boligdelen utbygges parallelt med forretningsdelen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Hamar kommunestyrets vedtak av 10.04.2002 om regulering av Maxiområdet med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Reguleringsbestemmelsen pkt 1.2.4 tas ut og erstattes med følgende ordlyd:

  • "For de kombinerte reguleringsformålene innenfor område I og II tillates maksimalt 24 000 kvm BRA utnyttet til forretningsformål."

Departementets vedtak innebærer at det gjøres endringer i planen. Kommunen har uttalt seg til endringene i samsvar med plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, ved sitt brev av 20.05.03.

Departementet finner etter det opplyste at planen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Til toppen