Larvik kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2003 - 2015 (kjøpesenterstopp)

Avgjørelse i innsigelsessak, 27.08.03

Larvik kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2003 - 2015

Vi viser til Fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 13.02.03.

Kommuneplanens arealdel ble returnert til kommunen ved brev av 25.02.03, fordi den ikke var vedtatt i kommunestyret. Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 30.04.03 og ble oversendt departementet for godkjenning ved brev av 13.05.03.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20 – 5, femte ledd oversendt

Miljøverndepartementet til godkjenning fordi det foreligger innsigelse fra Vestfold fylkeskommune for anvendelse av Torstvedtjordene til forretningsformål og fra Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten til sjøområdene. I henhold til kommunestyrets vedtak av 30.04.03 er kommuneplanens arealdel for alle øvrige områder egengodkjent av kommunen og har rettsvirkning fra kommunestyrets vedtak, jf plan- og bygningsloven

§ 20 – 5, fjerde ledd.

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanen for Byggeområde N 41 – 42 Torstvedt. Departementet finner at kommuneplanen for dette området er i samsvar medRikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre, og viser til at det skal utarbeides reguleringsplan som vil kunne fastsette nærmere bestemmelser om bruken av området. Innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune er dermed ikke tatt til følge.

Miljøverndepartementet finner at det foreligger saksbehandlingsfeil i forbindelse med vedtakelsen av kommuneplanen for sjøarealene, og returnerer planen for videre behandling av sjøområdene til kommunen.

1. Bakgrunn for saken

Larvik kommune vedtok kommuneplan for 2003 – 2015 i kommunestyrets møte 30.04.2003. Det har under planprosessen blitt fremmet en rekke innsigelser fra regionale og statlige myndigheter til det opprinnelige planforslaget, men det har gjennom meglingsmøter hos fylkesmannen lykkes partene å oppnå enighet for innsigelsene knyttet til de resterende områdene. Oversendelsen til departementet for godkjenning gjelder N 41-42 Torstvedt og områdene i sjø.

2. Byggeområdet N41-42 Torstvedt

Området er i kommuneplanen for 2003 – 2015 avsatt til forretning, og innebærer en endring fra LNF- kategori i kommuneplanen for 1995 - 2006. Området er på 85 daa og består i dag av dyrket mark.

Larvik kommune ønsker å legge til rette for kapitalvaresenter på Torstvedtjordene, som etter kommunens vurdering vil kunne demme opp for handelslekkasje ut av kommunen.

Vestfold fylkeskommune har reist innsigelse til kommuneplanen ved brev av 25.11.02. Innsigelsen er i saksfremstillingen begrunnet med at: "salg av slike plasskrevende varer bør legges i randsonen av tettstedet og ikke på slike sentrale områder som like ved Nordbyen kjøpesenter. I løpet av kort tid vil verdien av arealene tilsi at det etableres detaljhandel på stedet. Dermed har man omgått kjøpesenterstoppen og sentrum er svekket."

Fylkesmannen i Vestfold har uttalt seg til innsigelsen i sin oversendelse til departementet av 13.02.03. Fylkesmannen tilrår at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen mener at "N 41 – 42 Torstvedt kan omdisponeres til næringsformål under forutsetning av at planen ikke er i strid med kjøpesenterstoppen, og at kommuneplanens intensjoner følges opp gjennom rettslig bindende bestemmelser knyttet til en fremtidig reguleringsplan".

Fylkesmannen viser til at kommunen selv fremhever at en ikke ønsker virksomheter som vil konkurrere med sentrum, og til at problematikken rundt kjøpesenterstoppen bør avklares gjennom reguleringsplan. Det vises videre til at det ikke er fremmet generell innsigelse til at området avsettes til næringsformål og det er heller ikke fremmet innsigelse basert på jordverninteresser.

Miljøverndepartementets vurdering av N 41- 42 Torstvedt

Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder (RPB) ble fastsatt ved kongelig resolusjon 8. januar 1999 og trådte i kraft 1. februar samme år. Av bestemmelsens § 6, 2. ledd følger at RPB skal legges til grunn for nye planer etter plan- og bygningsloven og at planer som omfattes av kravet om særskilt samtykke fra departementet gir grunnlag for innsigelse. I henhold til bestemmelsens § 2 kan departementet gi samtykke til utbygging gjennom godkjenning av kommuneplan eller stadfesting av reguleringsplan.

Miljøverndepartementet finner å kunne godkjenne kommuneplanen for området

N41 - 42 Torstvedt. Departementet viser til at kommunen i sin saksfremstilling forutsetter at området skal tas i bruk til plasskrevende varer som ikke er omfattet av kjøpesenterstoppen. Det er i de juridiske bestemmelsene til kommuneplanen stilt krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området, og det vil der kunne gis bestemmelser som begrenser tiltaket til plasskrevende varer i samsvar med RPB.

3. Sjøområdet

Ved utleggelse av kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn høsten 2001 var 9 områder i sjø avsatt til akvakulturanlegg (skjelldyrking). På grunn av varslet innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling ble 5 av disse områdene i etterkant tatt ut. Fiskeridirektoratet ble ikke varslet om endringene i planen, men ble gjort kjent med dem ved brev fra fylkesmannen av 07.02.03. Planen var da oversendt fra fylkesmannen til departementet for godkjenning.

Fiskeridirektoratetregion Skagerrakkysten uttalte seg til kommuneplanen slik den fremsto ved utleggelse til offentlig ettersyn ved brev av 12.12.01. Fiskeridirektoratet uttalte seg positivt til at noen av næringsinteressene knyttet til fiskeri og havbruk var tatt inn i planen.

Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten reiste innsigelse til endringene i kommuneplanen ved brev av 20.02.03 til kommunen. Innsigelsen er begrunnet med at de ikke har blitt trukket inn i planprosessen på et tidlig stadium, slik plan- og bygningsloven foreskriver.

Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten fremmet i brev 14.04.03 ny innsigelse. Innsigelsesgrunnlaget er utvidet til å gjelde hele sjøarealet og berørt kystsone.

I brevet av 14.04.03 gis følgende begrunnelse for innsigelsen:

” Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten har fått tilsendt utkast til kommuneplanens arealdel og avgitt uttalelse den 12.12.01. I ettertid har kommunen uten å samarbeide med sektormyndigheten tatt ut eller endret planen. Det vises i denne sammenheng til følgende:

  • Kaste- og låssettingsplasser
  • Fiskerihavner
  • Akvakulturområder

Videre er det avsatt områder i sjø som vil være i konflikt med fiske i medhold av Lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v (”Saltvannsfiskeloven”).

Kystverket Sørøst har ved brev av 15.04.03 gitt en utdyping av begrunnelsene for innsigelsene fra Fiskeridirektoratet.

Kystverket har blant annet merknader til at ikke alle inntegnede skipsleder/båtleder på plankartet samsvarer med de systematiserte farledene, at areal til oppdrettsanlegg i Larviksfjorden ikke samsvarer med tidligere godkjenning fra Kystverket i henhold til havne- og farvannslovens § 6.3 med hensyn til anleggets størrelse og at havner ikke er inntegnet eller er utydelig inntegnet på plankartet.

Fylkesmannens miljøvernavdeling varslet etter utleggelse til offentlig ettersyn innsigelse til alle områdene for akvakultur med unntak av områdene Tvistein og Rauer. På de mindre arealene var innsigelsesgrunnlaget knyttet til at deler av disse akvakulturområdene var plassert i friluftsarealer i sjø. Når det gjelder arealet i Larviksfjorden var det et betinget varsel om innsigelse knyttet til at visse forutseninger måtte oppfylles. Det gjaldt arealets størrelse, at anlegget bare kunne etableres på forsøksbasis, at det skal utarbeides reguleringsplan og foretas konsekvensutredning.

Larvik kommune fremhever at det har vært en lang planprosess, og at det av tidsmessige årsaker anses som mest hensiktsmessig at konflikten løses i departementet. Kommunen mener å ha fulgt de prosessregler som gjelder for arealplaner og at departementet må avvise innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten. Kommunen påpeker at Fiskeridirektoratet har fått anledning til å uttale seg til planen ved offentlig ettersyn, og at de også har avgitt uttalelse.

Kommunen har utdypet saksfremstillingen for sjøområdene ved e- post av 20.08.03 til departementet. Det vektlegges at planen ble justert etter høringen blant annet for å unngå innsigelser. Kommunen mener at det ikke er noe krav om ny offentlig høring når en plan er omarbeidet etter høring.

Larvik kommune fremhever også at de inviterte til et møte med Fiskeridirektoratet, Kystverket Sørøst og Fylkesmannens miljøvernavdeling 24. mars for å avklare forhold rundt innsigelsen før kommunestyrets sluttbehandling. Fiskeridirektoratet meldte avbud, med begrunnelse i at de ikke hadde nok tid til å gå gjennom materiale som ble tilsendt 14. mars.

Miljøverndepartementets vurdering av sjøområdet

Miljøverndepartementet mener det er hensiktsmessig at forvaltningen av sjøområdet blir avklart i kommuneplanen. Det er positivt at kommunen har integrert sjøområdet i kommuneplanrulleringen. Departementet finner imidlertid at arealdelen for sjøområdene inneholder slike feil at den ikke kan godkjennes i departementet.

Etter departementets vurdering skulle Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten blitt varslet om endringene som ble foretatt i planen etter at de hadde fått den på høring høsten 2001. Departementet finner endringene vesentlige, ved at fem områder for akvakultur ble tatt ut. Departementet er ikke enig i kommunens vurdering av at det ikke er noe krav om ny offentlig høring når en plan er blitt omarbeidet etter høring. Dersom det gjøres endringer etter offentlig ettersyn som må anses som vesentlige i forhold til det opprinnelige planutkastet, må planen legges ut til offentlig ettersyn på nytt, jf rundskriv T - 7/86 "Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov" s 21.

Etter departementets vurdering er den manglende varsling av Fiskeridirektoratet å anse som en saksbehandlingsfeil. I henhold til forvaltningsloven § 41 vil slike feil kunne føre til at vedtaket anses ugyldig dersom det ikke er usannsynlig at feilen kan ha påvirket vedtakets innhold. Slik departementet vurderer saken, er det en mulighet for at feilen kan ha påvirket kommunestyrets vedtak. Vedtaket i kommunestyret er dermed ugyldig for sjøområdene, og kan ikke godkjennes i departementet.

Departementet finner videre at kommunestyrevedtaket av 30.04.03 inneholder uklarheter, som gjør det vanskelig for departementet å ta stilling til konflikten.

Kommunestyret fattet følgende vedtak ved sluttbehandlingen av arealdelen 30.april 2003 vedrørende sjøarealene:

” Innsigelse fra Fiskeridirektoratet v/region Skagerrakkysten knyttet til arealer i sjø sendes over til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse mellom Fiskeridirektoratet v/region Skagerakkysten og fylkesmannens miljøvernavdeling. Rettsvirkningene for disse områdene vil inntre fra departementets vedtak. ”

Kommunestyret har etter dette ikke tatt stilling til hvilken arealkategori som ønskes for områdene. I plankartet som er vedtatt av kommunestyret 30.04.03 og oversendt departementet er områdene for akvakultur markert som "utgår", uten at det er nærmere presisert hvilken arealkategori som skal gjelde for disse områdene. Det er dermed uklart om kommunestyret har ment at kommuneplanen skal utelukke anvendelse av sjøområdene til akvakultur, eller om kommuneplanen ikke tar stilling til akvakulturanlegg, slik at det åpnes for akvakultur etter søknad om konsesjon.

Når kommunen etter en lang planprosess ikke har kommet til enighet med berørte statlige myndigheter, har departementet forståelse for ønsket om avklaring av konflikten sentralt. På bakgrunn av det ovenstående er det imidlertid vanskelig for departementet å fatte et endelig planvedtak.

Departementet tar med dette ikke stilling til konflikten, men sender den tilbake for fornyet vurdering i kommunen. Departementet mener det er positivt at disse forholdene blir avklart i overordnet plan, og oppfordrer kommunen til å videreutvikle planen for sjøområdene, og avklare konfliktene lokalt i nær dialog med berørte myndigheter.

Kommuneplanens arealdel har etter dette rettsvirkning for alle områder på land. For områdene i sjø har planen ikke rettsvirkning.

Vedtak

I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet Larvik kommunestyres vedtak i møte den 30.04.2003 for områdene N 41 og N 42 Torstvedt. Departementet finner ikke å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak av 30.04.2003 pkt 3 for sjøområdene.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi: Larvik kommune

Vestfold fylkeskommune

Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten

Til toppen