Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lenvik - Reguleringsplan, Stønesbotn (reindrift, fritidsbebyggelse)

Avgjørelse i innsigelsessak, 15.08.2003

Lenvik - Reguleringsplan for parsell av eiendommen, Stønesbotn

Lenvik kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for parsell av eiendommen Langmo i Stønesbotn

Det vises til oversendelse av 05.02.03 fra Fylkesmannen i Troms.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det er fremmet innsigelse av Områdestyret for Reindriftsforvaltningen i Troms mot 4 hytter som vil komme i berøring med flytte- og trekklei for rein.

Miljøverndepartementet har kommet til at de fire hyttene ikke vil føre til at den berørte flyttleia stenges. Ulempene for reindriften er av begrenset omfang slik at det ikke er grunnlag for å overprøve kommunestyrets enstemmige vedtak. Departementet stadfester reguleringsplanen, og innsigelsen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunen har ikke vedtatt arealdel til kommuneplanen. I 1998 ble det innvilget fradelingstillatelse for etablering av veikro og fritidsboliger i det aktuelle området. Reindriftsforvaltningen uttalte i den forbindelse at de ikke ville ta stilling til den endrede arealbruken før det var utarbeidet reguleringsplan. Det ble varslet at utbyggingsplanene kunne komme i konflikt med reindriften. Kommunen valgte imidlertid å ta et privat reguleringsplanforslag opp til behandling. Planforslaget legger opp til 2 nye boliger, utvidelse av eksisterende bolig til forretningsformål og 4 nye hytter. Målsettingen med planen er å utvikle reiselivsnæring tilknyttet sommertrafikken fra fergesambandet over Malangen.

Innsigelsen fra Områdestyret er begrunnet med at hyttene vil være til hinder for reindriftens flyttlei. Flyttleia i området er sårbar fordi det kun er ca 500 meter mellom sjøen og fjellfoten og det går en elv gjennom området. I tillegg er det allerede en del inngrep i form av vei og bygninger i området som vanskeliggjør flyttingen. Det legges vekt på at flyttleier er gitt et særskilt vern gjennom § 10 nr. 4 i lov om reindrift.

Troms fylkeskommune har vurdert saken før oversendelsen til departementet. Fylkeskommunen påpeker at det er etablert et prinsipp i fylket for fordeling av utbyggingsrettigheter der det ikke foreligger arealdel til kommuneplanen. Ut fra en vurdering i forhold til eiendommens størrelse og beliggenhet i forhold til skole og service, mener fylkeskommunen at det kan gis tillatelse til en bolig og en hytte i tillegg til eksisterende bolig/forretning.

Fylkesmannen påpeker i sitt oversendelsesbrev til departementet at det ville vært en fordel om kommunen hadde utarbeidet en helhetlig arealdel til kommuneplanen, men at det ikke er grunnlag for å stoppe all videre utvikling til en slik plan er vedtatt. Fylkesmannen har forståelse for reindriftsmyndighetenes argumenter, men legger vekt på at flyttleia ikke vil bli stengt som en følge av reguleringsplanen, men at flytting av reinen vil bli vanskeliggjort. Etter en nærmere avveining mener derfor fylkesmannen at det ikke er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak i denne saken.

Befaring ble gjennomført 28.04.03 med representanter fra reineier, kommunen, fylkesmannen, reindriftsforvaltningen, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Landbruksdepartementet (LD) har i brev av 20.06.03 uttalt at tiltaket vil ha negative konsekvenser for reindriften, men etter en helhetsvurdering av konsekvensenes omfang anbefaler de at innsigelsen ikke tas til følge. Uttalelsen følger vedlagt i sin helhet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Hovedspørsmålet i denne saken er om de 4 planlagte hyttene vil påføre reindriften så omfattende ulemper at det er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak.

Planen ble enstemmig vedtatt ut fra ønsket om å støtte opp under et privat initiativ til utvikling av et lite reiselivsanlegg. Ettersom kommunen ikke har arealdel til kommuneplanen foreligger det ikke noen overordnet utredning om hvilke arealbehov en slik næringslivssatsing vil ha i denne delen av kommunen. Det kommer derfor ikke fram om det finnes andre lokaliseringer som kunne dekket behovet uten å komme i konflikt med reindriftsnæringen. Miljøverndepartementet mener at det er uheldig at utbyggingsspørsmål ikke er avklart gjennom kommuneplanprosessen. Imidlertid omfatter denne saken en ganske liten utbygging, og det er derfor ikke grunnlag for å avvise planen på formelt grunnlag.

Når det gjelder vurderingen av konsekvensene for reindriften, legges det vekt på uttalelsen fra Landbruksdepartementet, jf vedlegg. Etableringen av hyttene vil bidra til å innsnevre flyttleia, men den innebærer ikke total sperring. Under befaringen kom det fram at det ikke er selve arealbeslaget som reindriftsnæringen mener vil kunne skape problemer, men hyttebrukernes aktiviteter i utmarka. Dette er forhold som departementet mener det må være mulig å finne praktiske løsninger på i dialog mellom kommune, grunneier og reineier.

Etter en samlet vurdering kommer derfor Miljøverndepartementet til at det i denne saken ikke er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak og at reguleringsplanen kan stadfestes.

Vedtak

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Lenvik kommunestyrets vedtak i møte 24.10.02 om reguleringsplan for parsell av eiendommen Langmo i Stønesbotn.

Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr.3).

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Til toppen