Lindesnes - Kommuneplanens arealdel 2002-2014 (jordvern/boligutbygging)

Avgjørelse i innsigelsesak, 18.06.2003

Lindesnes - Kommuneplanens arealdel (2002-2014)

Lindesnes kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2002-2014

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vest-Agder datert 22. januar 2003.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder har innsigelse til et boligområde på 6,3 daa ved Hestehaven. For øvrige områder er kommuneplanens arealdel vedtatt og egengodkjent av Farsund kommune med rettsvirkning. Det foreligger en klage fra fiskerimyndighetene på kommunestyrets planvedtak. Klagen, som kun berører et mindre sjøområde, er begrunnet i at det er begått en saksbehandlingsfeil forut for planvedtaket. Miljøverndepartementet vil behandle dette som egen sak.

Miljøverndepartementet godkjenner det foreslåtte boligområdet ved Hestehaven på Vigeland i Lindesnes kommune. Departementet tar dermed ikke innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret til følge. Departementet mener at hensynet til landbruksinteressene er tilfredsstillende ivaretatt i planen.

Bakgrunn for saken

Saken gjelder omdisponering av en gammel fotballbane til boligområde ved Hestehaven.

Konflikten står mellom boligutbygging og jordverninteresser. Området/idrettsplassen har potensiale som framtidig dyrkingsmark og arealet grenser opp mot dyrka mark.

I eksisterende kommuneplan 1996-2007 er det omstridte arealet definert som landbruks,- natur- og friluftsområde, med viktige friluftsinteresser. Området grenser inn mot det eksisterende boligområdet Fredheim

Lindesnes kommune har i møte 12. desember 2002 vedtatt kommuneplanens arealdel 2002-2014. Bortsett fra konfliktområdet er planen egengodkjent med rettsvirkning. Lindesnes kommune begrunner sitt vedtak med at kommunen har en nærmest akutt mangel på byggeklare boligtomter, og at det i plansammenheng er en prioritert oppgave å tilrettelegge for nye områder. Med de naturgitte forutsetninger som er i Vigelandsområdet vil det være nærmest umulig å tilrettelegge for ny boligbygging uten å komme i konflikt med dyrka eller dyrkbar jord, da elveslettene er fulldyrket helt inn mot eksisterende bebyggelse. For i minst mulig grad å belaste dyrka og dyrkbar mark, skal all omdisponering av høykvalitets jordbruksmark til andre formål innebære en intensiv arealutnyttelse.

Lindesnes kommune har i forbindelse med kommuneplanprosessen fokusert mye på behovet for nye boliger i Vigelandsområdet. Blant annet har kommunen samarbeidet med Husbanken, Vest-Agder fylkeskommune og fylkemannen i Vest-Agder om lokaliserings- og kvalitetsvurderinger av nye boligområder. Hovedutfordringen for en videre utvikling av Vigeland sentrum vil være å tilrettelegge for en sentrumsnær boligbebyggelse i gangavstand fra sentrum, skole og idrettsanlegg. Både for barnefamilier og eldre er det viktig at en kan ta seg fram mellom hjem og skole/sentrum uten bruk av bil. Det er i dag belyst gang- og sykkelvei til boligområdet Fredheim, som grenser til det foreslåtte Hestehaven boligområde.

Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder reiste i møte 3. oktober 2002 innsigelse til boligbygging på et 6,3 daa stort areal ved Hestehaven, fordi en slik arealbruk er i konflikt med viktige jordverninteresser. Det aktuelle området er en gammel fotballbane og er i gjeldende kommuneplan 1996-2007 vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med viktige friluftsinteresser. Området grenser inn til det eksisterende boligområdet Fredheim. Fylkeslandbruksstyret begrunner sin innsigelse i at idrettsplassen har potensiale som fremtidig dyrkingsmark, og at arealet grenser opp mot dyrket mark.

Meklingsmøte i saken ble avholdt 22. oktober 2002, uten deltakelse fra Fylkeslandbruks-styret i Vest-Agder. Det er derfor ikke foretatt reell mekling mellom Lindesnes kommune og Fylkeslandbruksstyret. Fylkeslandbruksstyret meddelte via fylkeslandbruks-direktøren at de opprettholdt innsigelsen til boligområdet ved Hestehaven og at de ikke hadde noe mer å gi i saken. Kommunen vedtar 12. desember 2002 å ikke ta innsigelsen til følge og oversende saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Landbruksdepartementet har i brev av 16. mai 2003 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen til boligområdet ved Hestehaven ikke bør tas til følge. Departementet mener det er vanskelig å støtte innsigelsen mot dette boligområdet, når det ikke samtidig er fremmet innsigelse mot Vallemoen boligområde, et boligfelt på 125 daa i et større sammenhengende jordbruksområde på ca 600 daa lettbrukt, dyrka jord.

Landbruksdepartementet mener for øvrig at det er uheldig at kommuneplanens arealdel fremmes uten at tekstdelen til planen legges frem samtidig. Dette gjør det vanskelig å vurdere arealbruken, herunder behovet for byggeområder, i forhold til mål og retningslinjer for utvikling av kommunen.

Landbruksdepartementet peker avslutningsvis på at det skal føres en restriktiv linje i jordvernpolitikken, og at en må unngå at store sammenhengende arealer med dyrka eller dyrkbar mark av høy kvalitet omdisponeres. Departementet peker videre på at det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og frilufts-områder.

Befaring ble gjennomført 10. mars 2003 med representanter fra Lindesnes kommune, fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder, fylkesmannen i Vest-Agder, Landbruks-departementet og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet er enig med Landbruksdepartementet i at det ikke er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder til følge. Departementet godkjenner dermed kommunens foreslåtte arealbruk for dette området.

Departementet vektlegger den samfunnsmessige betydningen arealet ved Hestehaven har som framtidig byggeområde for boliger og viser til områdets sentrale beliggenhet i Vigeland, i forlengelsen av eksisterende boligområde på Fredheim.

Departementet mener at kommunen har gjort et grundig arbeid med å lokalisere og kvalitetsvurdere nye boligområder i tilknytning til Vigelandsområdet. Det vises blant annet til kommunens vektlegging av sentrumsnære boligområder, med fokus på at skoler, idrettsanlegg, forretningsanlegg m.v. skal kunne nås uten daglig bilbruk. Departementet ser at det vil være vanskelig å etablere nye byggefelt i dette området uten at det kommer i konflikt med dyrka eller dyrkbar mark. Miljøverndepartementet vil imidlertid henstille til kommunen å søke best mulig arealutnyttelse av nye og gamle byggeområder.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne godkjenne Lindesnes kommunes vedtak i møte den 12. desember 2002 om boligområde ved Hestehaven.

Øvrige deler av kommuneplanen er vedtatt med rettsvirkning av Lindesnes kommune 12. desember 2002.

Det foreligger imidlertid en klage fra fiskerimyndighetene på kommunestyrets planvedtak. Klagen, som kun berører et mindre sjøområde, er begrunnet i at det er begått en saksbehandlingsfeil forut for planvedtaket. Miljøverndepartementet vil behandle dette som egen sak.

For øvrig finner departementet etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for andre merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

- Saksdokumentene

- Plankartet med påtegning om departementets godkjenning av boligområdet Hestehaven

Kopi:

Lindesnes kommune

Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune

Landbruksdepartementet

Til toppen