Karmøy kommune - innsigelse til ny reguleringsplan for Ferkingstad havn, Naustskjær (strandsone)

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3344- P/MT

14.05.03

Karmøy kommune – Innsigelse til ny reguleringsplan for Ferkingstad havn, Naustskjær

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 3. oktober 2002 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27‑2 nr. 2 fordi fylkesmannen har innsigelse til endret reguleringsplan ut fra hensynet til strandsonen.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Ferkingstad havn, Naustskjær med noen endringer. Plassering av hytte lengst mot nordøst vil være i strid med fylkesdelplan for friluftsliv og naturvern og det nasjonale målet om beskyttelse av strandsonen. Plankartet endres derfor slik at hytteområdet reduseres og hytteplasseringene forskyves. Dessuten reduseres parkeringsarealet noe, og det gjøres noen endringer i planbestemmelsene. Innsigelsen fra fylkesmannen tas etter dette delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Spørsmålet om bygging av hytter i det aktuelle området har vært behandlet av departementet tidligere.

Miljøverndepartementet vedtok 5. mars 2001 å ta til følge innsigelse fra fylkesmannen og ikke stadfeste reguleringsplan for Ferkingstad havn, Naustkjær, ut fra hensynet til strandsonen. I Miljøverndepartementets brev er det i tillegg uttalt følgende:

"Fylkesmannen har i sin innsigelse pekt på at det vil være mulig å innpasse en til to hytter i området, i grense med Stavavegen. Dette er også tatt opp i seinere drøftingsmøter. Miljøverndepartementet vil peke på at denne muligheten for bygging i området utenfor det området som er utlagt til friluftsliv i fylkesplanen, eventuelt kan vurderes nærmere av kommunen i samråd med fylkesmannen, gjennom et videre reguleringsarbeid."

Saken ble avgjort av Miljøverndepartementet uten befaring, men tidligere statssekretær var senere på stedet i forbindelse med møte med kommunen om andre saker.

Karmøy kommune vedtok 20. september 2001 å legge revidert planforslag ut til offentlig ettersyn. I forslaget er byggeområdet noe begrenset og antall hytter redusert fra fem til tre. I saksframstillingen til planutvalget legges det vekt på signalene fra Miljøverndepartementet om muligheter for å kunne akseptere en begrenset utbygging.

Fylkesmannen i Rogaland reiste 19. desember 2001 innsigelse til endret plan. Fylkesmannen viser til at det ved tidligere saksbehandling ble gitt aksept for omdisponering av et mindre areal langs Stavavegen, sørvest i planområdet, med rom for en til to hytter. Det vil gi nye bygg orientert mot eksisterende bygnings- og naustmiljø i Ferkingstad havn, og maksimal utnytting av topografien for å redusere silhuettvirkning og eksponering mot de viktige områdene i øst. Fylkesmannen mener planen som nå er lagt fram ikke kommer denne løsningen vesentlig i møte, men i hovedsak har samme konfliktpunkter og konfliktnivå som tidligere forslag.

Rogaland fylkeskommune v/fylkesrådmannen uttalte 9. januar 2002 at de er kjent med at fylkesmannen har reist innsigelse og støtter denne.

Kommunestyret vedtok forslaget til reguleringsplan 18. juni 2002. Kommunestyret finner, med henvisning til den tidligere behandling, at det ikke er behov for eller grunnlag for mekling.

Fylkesmannen anbefaler i sitt oversendelsesbrev til departementet 3. oktober 2002 at innsigelsen tas til følge. Etter fylkesmannen oppfatning tar ikke det foreliggende planforslag tilstrekkelig hensyn til strandsoneverdiene i området eller føringene fra departementet ved tidligere behandling av saken og brev 8. mars 2002. Fylkesmannen viser til at planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn uten forhåndsmelding etter § 27‑1 nr. 1 og uten at fylkesmannen ble kontaktet. Fylkesmannen peker på at i det reviderte planforslaget ligger hytten lengst mot nordøst fremdeles innenfor området markert i fylkesdelplanen for friluftsliv og naturvern, og i tillegg er hytteområdet trukket unødig langt ut på neset, slik at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til silhuettvirkningen mot Stavasanden og inngrep i 100‑metersbeltet. Fylkesmannen kan derfor ikke se at kommunens forslag i tilstrekkelig grad tar hensyn til de sterke strandsoneinteressene som er dokumentert i området. Den naturlige oppfølgingen av tidligere signaler ville være å plassere to hytter inntil byggegrensen mot Stavavegen. Fylkesmannen mener den reduserte utbyggingen også burde ha fått følger for størrelsen på parkeringsarealet.

Fylkesmannen mener i tillegg at det er en rekke formelle feil og mangler ved forslaget, som gjør det vanskelig å anbefale at deler av planen stadfestes. Det gjelder følgende:

- Plankartet viser spesialområde camping etter plan- og bygningslovens § 25 nr. 6, mens dette området i bestemmelsene omtales som friområde F1.

- Det er ikke gitt noen rammer for eventuelle byggetiltak på campingplassen.

- Kommunen bruker grunnflate som arealbegrensing, noe som ikke er i samsvar med tekniske forskrifter.

- Problemstillinger som gjelder tilkomst til sjø/båtplass er fremdeles ikke løst, jfr. uttalelsen fra fiskerimyndighetene.

Advokat Harald Hetland har gitt merknader i brev av 10. oktober 2002 til departementet, på vegne av grunneieren Egil D. Ferkingstad. Han hevder blant annet at bestemmelsene for campingområdet gir klare nok rammer mot bygging. Han mener Fiskeridirektoratets uttalelse er knyttet til problemstillinger som ikke lenger er aktuelle. Advokat Hetland mener dessuten forhistorien i saken med planer om opprinnelig 10 utleiehytter må vektlegges.

Befaring på stedet ble foretatt 29. november 2002 med representanter fra kommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet. Grunneieren var også til stede.

Miljøverndepartementets vurdering

Spørsmålet om bygging av hytter i det aktuelle området ble behandlet av Miljøverndepartementet 5. mars 2001. Byggeområdet er i den nye reguleringsplanen redusert i utstrekning, og antall hytter er redusert fra fem til tre.

Hytteplasseringen som er tegnet inn lengst mot nordøst er etter departementets oppfatning mer uheldig enn de to andre plasseringene. Plasseringen er langt ute på neset og lenger unna eksisterende bebyggelse enn de øvrige, samt nærmere Stavasanden. Avstanden til sjøen er svært kort og en hytte plassert her vil bli landskapsmessig dominerende. Grensen for det området som er markert i fylkesdelplanen for friluftsliv og naturvern går mellom denne hyttetomten og de to andre tomtene. Plassering av hytte her vil således være i strid med fylkesdelplanen og det nasjonale målet om strandsonen og kan derfor ikke godtas. Departementet mener derimot at plassering av de to andre hyttene slik planen viser ikke kommer i så sterk konflikt med det nasjonale målet om strandsonen. Det vises til at Miljøverndepartementet i vedtaket av 5. mars 2001 åpnet mulighet for bygging av en til to hytter i området nærmest Stavavegen og utenfor området som er utlagt til friluftsliv i fylkesplanen.

Ved departementets brev av 11. mars 2003 ble forslag til endringer i planen med begrensning av hytteområdet og godkjenning av to av de tre hyttene forelagt Karmøy kommune til uttalelse, jfr. plan- og bygningslovens § 27‑2 nr. 2. Kommunen uttalte seg i brev av 2. april 2003, og det foreligger også uttalelse av 1. april 2003 fra grunneieren Egil D. Ferkingstad. Kommunen uttaler at dersom departementet fastholder at hytteplasseringen lengst mot nordøst ikke kan godtas, anmoder kommunen om at plasseringen av denne hytta forskyves mot vest/sørvest slik at den kommer innenfor det området departementet vurderer å stadfeste som byggeområde for hytter, og de to øvrige hyttene forskyves som vist på vedlagt kartskisse.

Miljøverndepartementet har etter en nærmere vurdering på bakgrunn av uttalelsene fra kommunen og grunneieren kommet til at byggeområdet må reduseres, men det kan godtas tre hytter innenfor det reduserte området. Dette betyr at hyttenes plassering forskyves mot vest/sørvest. Plasseringen vil ikke lenger fremgå direkte av plankartet, men følge av reguleringsbestemmelsene som derfor også må endres. Hyttene skal plasseres etter godkjenning av kommunen og skal være i samsvar med kartskisse vedlagt kommunens brev av 2. april 2003.

Fylkesmannen har påpekt en rekke mangler ved reguleringsplanen, og departementet har vurdert disse merknadene nærmere.

Departementet er enig med fylkesmannen i at parkeringsarealet bør reduseres, ettersom antall hytter er redusert. Det er naturlig at arealet avgrenses slik at det går kant i kant med byggeområdet og ikke berører området angitt i fylkesdelplanen for friluftsliv og naturvern. Kommunen har i sitt brev av 2. april 2003 ikke innvendinger til denne endringen.

Departementet er videre enig med fylkesmannen i at det må være samsvar mellom reguleringsbestemmelsene og plankartet. Dette medfører at planbestemmelsene for spesialområdet camping må endres slik at området ikke omtales som friområde F1 i bestemmelsene.

Fylkesmannen hevder at det ikke er gitt rammer for eventuelle byggetiltak på campingplassen. Advokat Harald Hetland mener planbestemmelsenes § 6 setter klare rammer for byggetiltak på campingplassen. Departementet viser til at i planbestemmelsenes § 6 er fastsatt at det ikke er tillatt med byggearbeider på campingplassen. Det er likevel behov for å omformulere § 6 slik at det ikke kan reises tvil om at alle byggetiltak på campingplassen er forbudt.

Når det gjelder angivelse av størrelsen på hyttene, er departementet enig med fylkesmannen i at bestemmelsene om grad av utnytting i tekniske forskrifter må følges. Det innebærer at størrelsen på hyttene må angis ved bruk av begrepet tillatt bruksareal isteden for grunnflate. Slik bestemmelsene ellers er utformet, innebærer endringen at størrelsen på hyttene ikke endres.

Fylkesmannens henvisning til spørsmålet om tilkomst til sjø/båtplass og uttalelse fra fiskerimyndigheten er imøtegått av advokaten. Departementet kan ikke se at det er nødvendig å gjøre endringer i planen ut fra dette.

Etter det som framgår foran, mener Miljøverndepartementet at den nye reguleringsplanen for Ferkingstad havn, Naustskjær kan stadfestes når det gjøres endringer på plankartet og i planbestemmelsene på de foran nevnte punkter.

Vedtak

I medhold av § 27‑2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Karmøy kommunestyres vedtak 18. juni 2002 om reguleringsplan for Ferkingstad havn, med følgende endringer:

Endringer på plankartet

- Byggeområdet for hytter avgrenses slik at hytteplasseringen lengst mot nordøst tas ut. Området er markert med svart skravur på vedlagte plankart.

- Det kan oppføres tre hytter innenfor byggeområdet, men med endret plassering. Inntegnede hytteplasseringer er markert med svart skravur på vedlagte plankart, fordi plassering av hyttene er endret og ny plassering ikke er vist på plankartet.

- Trafikkområdet for parkering reduseres slik at det går kant i kant med byggeområdet.

Området er markert svart skravur på vedlagte plankart.

Endringen innebærer at områdene som er markert med svart skravur på plankartet skal inngå i friområdet. Hytteplasseringer er markert med svart skravur og vil ikke gjelde, men fremgå av planbestemmelsene.

Endringer i planbestemmelsene

- Innledende tekst i planbestemmelsenes punkt IV er endret slik at spesialområde campingplass angis her istedenfor fellesbestemmelser. Det er ikke riktig å angi fellesbestemmelser under overskriften formål.

- § 1 første punktum endres angående hyttenes plassering, og får følgende ordlyd: "Innenfor området tillates oppført inntil 3 hytter. Plasseringen skal godkjennes av kommunen og skal være i samsvar med kartskisse vedlagt kommunens brev av 2. april 2003."

- § 1 annet punktum endres slik at ordet grunnflate erstattes av tillatt bruksareal, og får slik ordlyd: "Hyttenes tillatte bruksareal (T‑BRA) skal ikke overstige 90 m 2>."

- Det settes inn en ny overskrift foran § 6 om spesialområde camping. Overskriften friområde flyttes foran neste paragraf.

- § 6 første punktum endres slik at betegnelsen friområde F1 endres til spesialområde campingplass. Paragrafens andre punktum endres ved at ordene "i denne sammenheng" tas ut, slik at det klargjøres at det ikke er tillatt med byggearbeider på campingplassen.

Det stadfestede reguleringskartet med påtegning og stadfestede reguleringsbestemmelser med endringer følger vedlagt.

Departementets vedtak innebærer at departementet gjør endringer i planen. Etter plan- og bygningslovens § 27‑2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres i hovedtrekk. Kommunen har uttalt seg til endringene i brev av 2. april 2003.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg: Saksdokumentene i retur

Kopi:
Karmøy kommune
Rogaland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Advokat Harald Hetland, Posboks 254, 4291 Kopervik
Egil D. Ferkingstad, Avaldsnesv. 2, 4350 Kopervik