Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skaidi alpinanlegg (reindrift)

Fylkesmannen i Finnmark

Statens hus

9815 Vadsø

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/01269

2002/2010- P/IA

09.04.03

Kvalsund kommune- innsigelse til reguleringsplan for Skaidi alpinanlegg

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 27.05.2002.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse til vedtatt reguleringsplan fra Områdestyret i Vest- Finnmark. Innsigelsen er i hovedsak begrunnet med at alpinanlegget vil stenge flyttleien for reinen og medføre tap av sentrale beiteområder.

Departementet stadfester reguleringsplan for Skaidi alpinanlegg med enkelte endringer. Departementet legger til grunn at arealbruk til alpinanlegg innenfor fase 1 i reguleringsplanen bør kunne kombineres med reindriftsinteressene i området. I avgjørelsen legges det vekt på at de fysiske installasjonene er beskjedne, og at reguleringsbestemmelsene med dette endres slik at anlegget skal være ute av drift og området ryddet når reinen kommer om våren. Videre vektlegges at alpinanlegget vil kunne bidra til å hindre fraflytting, skaffe arbeidsplasser og skape økt trivsel for befolkningen. Innsigelsen fra Områdestyret for Vest- Finnmark tas delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Kvalsund vedtok reguleringsplan for Skaidi alpinanlegg 12.03.02. Planområdet er på ca 35 000 daa, og strekker seg fra RV 94 og opp mot Bøttafjellet. Hele planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- område, markert som sone 3 med alminnelig byggeforbud.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av alpinanlegg med tilhørende skitrekk, adkomstvei og parkeringsanlegg. En del av planområdet reguleres til verneområde på grunn av at Cuovvarjåkka (Valleelven) er bevaringsverdig med elvens to fosser og relativt uberørte natur.

Reguleringsplanen legger opp til utbygging i to faser. Fase 1 omfatter en trasé for en T-krokheis. Det planlegges der 3 – 4 løypetraséer. De faste installasjonene for heisanlegget vil utgjøre 6 - 7 heismaster. Løypetraséene vil bli snauhogd, men det anses ikke nødvendig med maskinell opparbeiding av dem. Et par av traséene planlegges belyst. I tillegg omfatter første fase etablering av vei, parkeringsplass, heishus, servicebygg mv. For fase 2 er det tegnet inn en heis som går opp til toppen av fjellet.

Heisen er ment å være i bruk fra 1. januar til 1. mai hvert år. Etter endt sesong skal alt av gjerder og provisoriske anretninger rigges ned. T- krokene til heisen skal samles nederst i bakken. Synlige faste installasjoner øverst i bakken vil være 5 - 7 heistårn med en vaier i mellom. Angivelig vil fire av disse ligge der flyttleien går. I nedre del av bakken vil det være 10 - 15 stolper med lysutstyr.

Alpinanlegget antas å ha et brukergrunnlag på ca 40 000 mennesker, med beliggenhet mellom Alta, Hammerfest og Lakselv, og med nærhet til Finland og Sverige. Per i dag er det ca 800 hytter på Skaidi.

Kommunen har orientert om at alpinanlegget er et element i Kvalsund kommunes satsing på reiseliv. Det forventes økt aktivitet i området som følge av Snøhvitutbyggingen, og av generell velstandsutvikling. Satsingen består etter det opplyste ellers av en rekke reiselivselementer, som økt hyttebygging, scooterturisme og opplevelser av ulike slag.

Det har også i perioden 1988 - 1998 vært planlagt alpinanlegg på Skaidi. Det var den gangen enighet mellom kommunen og reindriften, og det ble inngått festeavtale med Statsskog for alpinformål. Kommunen valgte å si opp festeavtalen i 1996, da det på den tiden ikke forelå noen planer om alpinanlegg.

Områdestyret for Vest- Finnmark vedtok 03.09.01 å fremme innsigelse til planen. Begrunnelsen for innsigelsen er at det planlagte prosjektet vil stenge flyttleien som benyttes under vårflyttingen for distrikt 21. Videre begrunnes innsigelsen med tap av beiteland.

Områdestyret viser til at flyttleien på arealbrukskartet er tegnet inn som et avgrenset areal, mens det i den praktiske reindriften er slik at reinen søker over et stort område etter beite. Reinen vil på tur nordover om våren trekke etter rabbene over skoggrensen rundt og over Bøttafjellet. Det fremheves videre at skitrekkene på tvers eller på skrå i reinens trekkretning vil fremstå som et sperregjerde for reinen. Reinen vil derfor trekke lenger nord, og terrenget på nordsiden av Bøttafjellet er slik at det vil lede reinen enda lenger nord. Områdestyret mener derfor at et viktig beiteområde kan gå tapt.

Områdestyret viser også til de negative konsekvensene økt satsing på reiseliv vil få for reindriften ved økt friluftsliv, økning i ferdsel, økt hyttebygging, skiturisme med videre.

Fylkesmannen i Finnmark har i sitt oversendelsesbrev av 27.05.02 anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen legger vekt på at det ikke nødvendigvis er direkte konflikt mellom alpinaktivitet og reindriften, ettersom alpinanlegget vil kunne stenge før reinen kommer om våren. Det vektlegges at de fysiske anleggene vil være beskjedne, og at beitetapet derfor vil være lite. Fylkesmannen mener det er tenkelig at heismastene kan skremme reinen slik at man mister kontroll over flokken, men mener det er lite sannsynlig ettersom det er siste etappe av en lang vårflytting med mange flaskehalser. Fylkesmannen mener videre at det vil få mindre alvorlige konsekvenser om man skulle miste kontrollen over reinen, fordi reinen allerede er fremme i sommerbeitedistriktet.

Fylkesmannen uttaler at undersøkelser har vist at nye inngrep fører til at reinen trekker unna, og at det er naturlig å tro at området blir mindre benyttet som beiteland. Fylkesmannen mener likevel at reinen vil venne seg til slike "døde" anlegg, og at det på lengre sikt er liten grunn til å tro at alpinanlegget vil medføre betydelig reduserte beitemuligheter.

Fylkesmannen foreslår at planområdet begrenses til å omfatte utbyggingstrinn 1, og at det stilles krav om bebyggelsesplan for den sørlige del av planområdet.

Meglingsmøte mellom partene ble avholdt 19.12.01, men førte ikke til at innsigelsen ble trukket. Det ble avholdt nytt møte 05.02.02, men Områdestyret opprettholt innsigelsen.

Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark har kommentert fylkesmannens tilrådning i brev av 09.07.02. Det fremgår av brevet at det planlagte prosjektet også vil berøre høstbeiteland, ikke bare vårbeiteland. Det vises også til at dette er det eneste skogsbeiteland distriktet har innenfor sitt reinbeitedistrikt. Det vises videre til at distriktet samler flokken der om høsten før den blir tatt inn i gjerdet, hvor distriktet foretar høstslaktingen før brunst. Dette er i følge reindriftsforvaltningen den eneste alternative drivingslei på vestsiden av sommerbeitedistriktet som kan brukes under høstsamlingen, og under flytting mellom beiteområder på nord- og sørsiden av distriktet. Under vårflyttingen drives reinflokken gjennom dette området, hvor fjorårskalver og okserein blir igjen. Disse vil finne beite på fjellrabbene i begynnelsen av mai og gradvis trekke nedover fjellsiden mot dalen, etter hvert som snøen forsvinner derfra.

Reindriftsagronomen uttaler videre at området er et kjerneområde i distriktet, som ikke kan erstattes ved å endre driftsmønsteret. Videre uttales at topografien i området er slik at installasjoner vil sperre flyttleien, og dernest over tid presse reinen vekk fra distriktets eneste disponible skogsbeiteland. Konsekvensen av dette er ifølge reindriftsagronomen hos Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark at reineierne i distriktet må redusere flokken eller i verste fall avvikle driften.

Reindriftsforvaltningen hevder videre at fylkesmannens tilrådning strider med ILO-konvensjon nr 169, ved at den innskrenker reindriftas muligheter til å utvikle sin næring og kultur.

Reindriftsforvaltningen viser til at Områdestyret ønsker en helhetlig konsekvensutredning om reindrift for hele Snøhvit-regionen, for å unngå en "bit for bit"- politikk der reindriften blir den tapende part.

Befaring ble foretatt 27.06.02. Representanter fra kommunen, reinbeitedistriktet, reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark, fylkesmannen, Hammerfest og Omegn Næringsutvikling, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling er det innhentet uttalelse fra

Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet tilrår i brev av 21.08.02 at innsigelsen tas til følge og at reguleringsplanen for Skaidi alpinanlegg ikke føres videre. De viser til sin uttalelse til St.meld. nr 33 (2001-2002), som omtaler at totaleffekten av mange små inngrep er den største trusselen mot reindriften.

Landbruksdepartementet uttaler at det er usikkert hvordan en heistrasé vil virke inn på reinens adferd, men på bakgrunn av erfaringer tror de reinen vil oppleve den som en hindring i terrenget og endre sitt trekkmønster. Det vil etter Landbruksdepartementets syn medføre mye merarbeid for reineierne å få flokken gjennom området og deler av området kan etter deres vurdering gå tapt som beiteland. Det uttales videre at beiteområdet er unikt om sommeren, og også viktig om høsten og sommeren. Etter departementets syn er utbygging i dette området ikke forenlig med nasjonale strategier. Landbruksdepartementet deler reindriftsnæringen sitt syn på at et slikt skianlegg burde inngå i en regional planlegging.

Videre uttaler Landbruksdepartementet at reindriftslovens § 10 nr 4 vil gjelde i saken, da reinens flyttlei vil bli sperret. Innholdet i denne paragrafen er det redegjort for nærmere under Miljøverndepartementets vurdering nedenfor.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten gjelder regulering til alpinanlegg i et område med sterke reindriftsinteresser på Skaidi i Kvalsund kommune. Reguleringsområdet ligger i sin helhet innenfor Reinbeitedistrikt 21, Gearretnjarga.

Miljøverndepartementet er i likhet med fylkesmannen kommet til at regulering til alpinanlegg bør kunne kombineres med reindriftinteressene i området, dersom anlegget begrenses til fase 1, og reguleringsbestemmelsene endres slik at alpinanlegget er ute av drift når reinen kommer om våren.

De faste installasjonene ved fase 1 av alpinanlegget som ligger i flyttleien antas å utgjøre 4 - 5 heismaster med en vaier mellom. Fase 2 vil krysse flyttleien med ytterligere heismaster, og medføre at inngrep og aktiviteter blir spredt over et større område.

Dersom heismastene fører til at reinen unnviker området, og det dermed ikke er mulig å få flokken igjennom, vil flyttleien anses som stengt i reindriftslovens forstand. Det finnes ingen gode alternative flyttleier. Landbruksdepartementet sier i sin høringsuttalelse at reindriftslovens § 10 nr 4 vil gjelde i saken, ettersom flyttleien vil bli stengt. Reindriftsloven § 10 nr 4 gir reindriften er særskilt vern for sine tradisjonelle flyttleier, ved at disse ikke kan stenges. Landbruksdepartementet kan etter bestemmelsen samtykke til omlegging av flyttlei når berettigede interesser gir grunn til det. Slik Miljøverndepartementet oppfatter uttalelsen, er det likevel ikke tatt endelig stilling til om alpinanlegget vil komme i konflikt med bestemmelsen i reindriftsloven.

Det går frem av saksdokumentene at det er ulike oppfatninger og en viss usikkerhet knyttet til hvilken virkning de faste installasjonene vil ha for reinen både når den er under flytting og når den er på beite. Ut fra dette er det en viss risiko for at anlegget vil kunne påføre reindriften ulemper.

Departementet finner likevel etter en samlet vurdering at fase 1 av alpinanlegget bør kunne godkjennes. Ved å begrense anlegget til fase 1, vil omfanget av aktivitet og inngrep reduseres og ulempene for reindriften vil bli mindre. Departementet legger vekt på at anlegget ikke skal være i drift når reinen kommer om våren, og at anlegget sannsynligvis ikke vil medføre vesentlig økt aktivitet eller forstyrrelser i denne perioden. De fysiske anleggene i form av heismaster vil innenfor fase 1 være beskjedne. Det vil være stor avstand mellom mastene, og departementet legger til grunn at det vil være mulig å drive reinen gjennom og at reinen vil venne seg til mastene over tid.

Miljøverndepartementet legger vekt på kommunens ønske om et alpinanlegg som kan bidra til å hindre fraflytting, skaffe arbeidsplasser, og skape økt trivsel for befolkningen. Det finnes etter det opplyste ingen gode alternative plasseringer av et alpinanlegg. Ut fra reindriftens styrings- og forvaltningsorganer, samt fylkesmannens uttalelser er det usikkert hvor store negative effekter tiltaket vil få for reindriften. Imidlertid har departementet valgt å slutte seg til fylkesmannens vurderinger om at heismastene ikke vil ha en slik virkning at flyttleien blir stengt og at beiteland går tapt.

På bakgrunn av det ovennevnte stadfester departementet reguleringsplanen for alpinanlegg på Skaidi, med enkelte endringer.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Kvalsund kommunestyrets vedtak av 12.03.02 om regulering av alpinanlegg på Skaidi med følgende endringer:

Endringer på plankartet:
Skitrekk for fase 2 tas ut av planen.

Endringer i reguleringsbestemmelsene:
Det inntas et tillegg til § 6 Bestemmelser for friområdet. Bestemmelsen skal etter dette lyde:

  • "Innenfor friområdet tillates alpinanlegg med skitrekk som vist på kartet, og med tilhørende installasjoner. Drift av anlegget skal opphøre før reinen kommer om våren, og senest innen 4. mai, dersom annet ikke er avtalt med reinbeitedistrikt 21. Innen dette tidspunktet skal den som til enhver tid er eier av anlegget sørge for at alt av gjerder og provisoriske anretninger, herunder T- kroker, ryddes bort fra øvre del av bakken."

Departementets vedtak innebærer at det gjøres endringer i planen. I henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 2 kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Miljøverndepartementet har informert kommunen om de aktuelle endringene.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark, 9520 Kautokeino

Rbd-21 Gearretnjarga, 9520 Kautokeino

Kvalsund kommune, 9620 Kvalsund

Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo

Oluf Holmgren, 9620 Kvalsund

Vedlegg: Stadfestet reguleringsplan med bestemmelser