Midtre Gauldal kommune - innsigelse til kommunedelplan for Soknedal (vegøkonomi)

Avgjørelse i innsigelsessak, 10. oktober 2003

Midtre Gauldal kommune – innsigelse til kommunedelplan for Soknedal

Det vises til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 21.11.02.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20‑5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse til vedtatt kommunedelplan for Soknedal fra Statens vegvesen. Innsigelsen er begrunnet med at kommunedelplanens kryssløsning for tilknytning mellom lokalvegnettet i Soknedal og E6 innebærer kostnader som etter Statens vegvesens oppfatning ikke står i forhold til den gevinsten en slik løsning vil innebære.

Departementet tar innsigelsen til følge og godkjenner ikke kommunedelplan for Soknedal. Departementet viser til at kommunens løsning vil innebære merkostnader på om lag kr 25 millioner i forhold til den løsningen som Statens vegvesen foreslår. Departementet er enig med vegmyndighetene i at nytten ikke står i forhold til disse merkostnadene. Departementet viser videre til at trafikksikkerhetsaspektet skal være tilfredsstillende ivaretatt ved vegvesenets løsning som er i samsvar med stamvegnormalene.

Trasé for ny E6 forbi Soknedal ble fastsatt ved kommunedelplan vedtatt 23.06.93. Det ble ikke avgjort hvordan tilknytningen til eksisterende Soknedal sentrum skulle løses.

Kommunestyret vedtok 30.01.02 Kommunedelplan for Soknedal. Kommunedelplanens løsning innebærer en todelt kryssløsning for på- og avkjøring til E6. Det legges opp til på- og avkjøringsramper for henholdsvis sørgående og nordgående trafikk nord for sentrum ved Hovsbrua, og tilsvarende rampeløsning for to kjøreretninger sør for sentrum.

Kommunen anfører at det vil være urimelig hvis økonomiske hensyn skal veie så tungt at Soknedal vil få en mer tungvint kryssløsning. De viser til at vegvesenet selv har uttalt at den kryssløsningen som er vedtatt av kommunestyret best ivaretar alle trafikkgruppers behov. Kommunen viser også til at trafikkløsningen som vegvesenet anbefaler er spesielt tungvinn for lokaltrafikken øst for Soknedal som skal inn på E6. Denne tvinges i begge retninger gjennom sentrumsområdet i stedet for å knytte seg til E6 i området ved Hovsbrua.

Statens vegvesen har reist innsigelse til planen ved brev av 17.10.01. Innsigelsen er begrunnet med at kommunedelplanens kryssløsning innebærer tilleggskostnader på omlag 25 mill. kr i forhold til den løsningen Statens vegvesen går inn for. Innsigelsen begrunnes også med at kryssløsningen vil gi store og skjemmende inngrep i kulturlandskapet nord for Hovsbrua.

Kryssløsningen Statens vegvesen Sør- Trøndelag foreslår er enklere ved at den lokale trafikken vil bli ført gjennom sentrum, og det lokale vegnettet knyttet til ny E6 ved ett kanalisert T- kryss. Det vises i brev av 20.02.01 til at de to alternative løsningene har vært grundig diskutert og blant annet gjennomgått en verdianalyse utført ved NTNU, der konklusjonen er at gevinsten ved kommunens løsning ikke står i forhold til de merkostnader som ramper og nødvendig mur på nordsiden av Hovsbrua medfører.

Fylkesmannen har oversendt saken til departementet ved brev av 26.11.02, uten tilrådning. Det er foretatt mekling i saken.

Befaring ble foretatt 30.01.03. Representanter fra kommunen, Statens vegvesen, fylkesmannen, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet samt Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Samferdselsdepartementet har uttalt seg i brev a v 14.02.03. I brevet heter det bl.a:

"Kommunens løsning har en kostnad på 120 mill. kr, mens vegkontorets løsning er 95 mill. kr, dvs. en kostnadsforskjell på 25 mill. kr. Vegkontoret mener at gevinsten ved planskilte kryss ikke står i forhold til merkostnadene.

Trafikken ligger pr. i dag på om lag 3 500 ÅDT og prognosene viser at ÅDT ikke vil overstige 5 000 i et 20- årsperspektiv. Stamvegnormalene (Statens vegvesens håndbok 235) anviser kryssing i plan for ÅDT mindre enn 5 000. Trafikksikkerhetsaspektet er ivaretatt i normalene. I normalene heter det videre at ved valg av krysstype skal det legges vekt på enhetlig standard på strekningen."

Samferdselsdepartementet har forelagt saken for Vegdirektoratet som mener at det i dette tilfellet ikke finnes grunnlag for å bygge høyere standard enn det vegnormalene foreskriver. Samferdselsdepartementet er enig med Vegdirektoratet i dette og tilrår at innsigelsen fra Statens Vegvesen Sør-Trøndelag tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten gjelder valg av kryssløsninger for tilknytning fra det lokale vegnettet til fremtidig trasé for E6 forbi Soknedal.

Departementet er enig med kommunen i at deres løsning vil gi fordeler for lokaltrafikken fra øst og nord på veg til Støren, ved at disse kan knytte seg til E6 ved Hovsbrua, uten å kjøre gjennom sentrum. En slik løsning gir kortere kjørelengde for disse trafikantene og mindre gjennomgangstrafikk i sentrum. Løsningen gir også trafikksikkerhetsmessige fordeler ved to planskilte kryss. Departementet finner likevel ikke at disse fordelene står i forhold til de økte kostnadene.

Avstanden mellom kryss på både nordsiden og sørsiden av tettstedet vil ikke utgjøre mer enn ca 0.7 km. Dette er den økte kjørelengden som trafikk til/fra sentrum i retning nord vil få, anslått til knapt 600 kjøretøy/døgn etter utbygging. Trafikk nordover til/fra Hov og Hanshus, anslått til 370 kjøretøy/døgn, vil få 1.6 km lengre kjørestrekning. Ut fra vegkontorets beregninger utgjør disse økte tidskostnadene ca 6.7 mill kr over en 25 års periode. På den annen side er det fra kommunes side, bl.a. av hensyn til det lokale nærings- og servicetilbudet, vist til behovet for å opprettholde en viss trafikk gjennom Soknedal etter at ny E6 er bygd ut.

Departementet finner ikke at det er tilstrekkelig dokumentert behov for to planskilte kryss til en merkostnad på kr 25 mill i forhold til den løsning som Statens vegvesen foreslår. Departementet viser til uttalelsen fra Samferdselsdepartementet, der det fremgår at trafikken ligger på ca 3 500 ÅDT, og at stamvegnormalene anviser kryssing i plan for ÅDT mindre enn 5 000. Prognosene tilsier heller ikke at det vil bli et endret behov i forhold til den standarden stamvegnormalene setter innenfor en 20 årsperiode. Kommunens løsning vil innebære en høyere standard enn det som er normalt for tilsvarende steder langs E6.

Departementet viser videre til at utbygging av et nordlig kryss vil innebære relativt tunge terrenginngrep.

Trafikksikkerheten er forutsatt å være tilstrekkelig ivaretatt i stamvegnormalene. Skulle det bli behov for ytterligere tiltak vil disse kunne gjennomføres i tilknytning til kryss­lokaliseringen i sør.

På denne bakgrunn finner departementet grunnlag for å ta innsigelsen til følge.

Vedtak

I medhold av § 20‑5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak i møte den 30.01.02 om kommunedelplan for Soknedal.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Midtre Gauldal kommune, 7290 Støren
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Statens vegvesen, Sør- Trøndelag vegkontor, 7468 Trondheim