Skien kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk (kulturminnevern)

Fylkesmannen i Telemark

Statens hus

3708 Skien

Deres ref

Vår ref

Dato

2002-3335 P/Elu

13.06.03

Ark:

Skien kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk.

Det vises til fylkesmannens brev datert 04.10.02.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøvern- departementet for avgjørelse fordi Telemark fylkeskommune, fylkesutvalget har innsigelse mot reguleringsplanen som vil innebære etablering av et steinbrudd med pukkverk i Bjørndalen, nord for Skien.

Departementet stadfester reguleringsplanen for Bjørndalen pukkverk med tilhørende reguleringsbestemmelser. Departementet finner ikke at reguleringsplanen vil ha slike negative virkninger for opplevelsen av de kulturhistoriske verdiene at kommunens vedtak skal overprøves. Innsigelsen fra Telemark fylkeskommune er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunen vedtok den 20.06.02 reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk som regulerer et areal på 245 da til masseuttak og drift av tilhørende pukkverk. Det er behov for å erstatte et eksisterende uttak og pukkverk som nylig er avviklet på grunn av at arealet er disponert til utbygging av boliger i vedtatt kommuneplan for Skien 2001-2015. Kommunen kan ikke se at det er godt nok dokumentert at nasjonale hensyn skulle tilsi at forslaget til reguleringsplan må avvises.

Planområdet ligger ca 6 km nord for Skien sentrum. Selve bruddet dekker 55 da. Rundt dette er det avsatt et skjermingsbelte med særskilte skjøtselsbestemmelser på 190 da og med en gjennomsnittlig bredde fra bruddkant på 100 m. Planen forutsetter et uttak på 1,4 millioner m 3> og en driftsperiode på ca 30 år.

Bergvesenet vurderte tidlig i saksgangen at tiltaket ikke skal konsekvensutredes.

Telemark fylkeskommune har reist innsigelse mot reguleringsplanen. I uttakets nærområde ligger de fredete Glasergruvene og en bygdeborg som er et automatisk fredet kulturminne. I fylkesutvalgets vedtak heter det: ” Det planlagte tiltaket vil verke utilbørligskjemmandeog få store negative konsekvenser for opplevingsverdien fordeifreda kulturminna fordi det påein avgjerandeog permanent måte vil øydelegge detopprinnelegemiljøet rundtdeifreda kulturminna.”

Gruveanlegget er vedtaksfredet av Miljøverndepartementet i 1985 som teknisk-naturvitenskapelig kulturminne. Et av de særmerkte forholdene er den lange driftstiden, noe som er uvanlig for jerngruver etablert i renessansen. Anlegget er en av jerngruvene under Fossum verk som var i drift fra 1539 til 1867. En liten del av anlegget fremstår som en kløft i fjellet og strekker seg 25 m inn i planområdet. Denne del av det fredete området er foreslått regulert til bevaring som en del av skjermingsbeltet i planen. Bygdeborgen – Røvarkollen - er et automatisk fredet kulturminne, sannsynligvis fra folkevandringstid 400 – 600 år e.Kr. og ligger markert og høyt i landskapet ca 250 m fra uttakskanten. Bygdeborgens funksjon og utforming som forsvarsverk er nært knyttet til landskapet og topografien. Røvarkollen er en av flere bygdeborger i Grenlandsområdet.

Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen ikke blir tatt til følge. Fylkesmannen har vært i tvil, men har etter en helhetlig vurdering kommet til at forslaget til reguleringsplan bør bli stadfestet. De nasjonale hensyn til kulturminnene er ikke funnet tungtveiende nok.

Befaring ble gjennomført 21.11.02 med representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, forslagstiller, naboer, Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med den sentrale behandlingen er det innhentet uttalelse fra Riksantikvaren og Nærings- og handelsdepartementet. Uttalelsene vedlegges.

Riksantikvaren anbefaler i sin høringsuttalelse den 12.12.02 at innsigelsen bør tas til følge. Riksantikvaren legger størst vekt på at planen vil medføre at landskapet som er av meget stor betydning for å forstå kulturminnene, endres på en uakseptabel måte. Endringen vil medføre at formidlingen og opplevelsen av områdets kulturhistorie svekkes i altfor stor grad.

Nærings- og handelsdepartementet anbefaler i sin uttalelse den 08.01.03 at innsigelsen ikke bør tas til følge. Departementet viser til Bergvesenet som mener at anførte miljøkonsekvenser kan ivaretas tilfredstillende og at tiltaket ligger gunstig i forhold til behov og bruksområder. Det legges vekt på en grundig behandling i kommunen og at konsekvensene er godt utredet. Det vises videre til kommunen som planmyndighet og at kommunes vedtak ikke bør settes til side.

Miljøverndepartementets vurdering

Fylkeskommunen har fremmet innsigelse i samsvar med sitt forvaltningsansvar for nasjonale og regionale kulturminneinteresser. Det har vært et stort allment engasjement knyttet til kulturminnene og planområdet som del av friluftsområdene nord for Skien. Det har også vært stort engasjement på forhold som angår støy og andre nærmiljøulemper, uten at dette har ført til innsigelse fra andre regionale myndigheter. Departementet skal i denne saken ta stilling til fylkeskommunens vurdering av om tiltaket vil forringe opplevelsesverdien av de fredete kulturminnene på en måte som ikke er forenlig med de nasjonale kulturminneinteressene.

Det er et permanent behov for knust grus i området. Fylkeskommunen v/fylkesgeologen har sammen med blant annet Skien kommune og forslagsstillerne, igangsatt et prosjekt som utreder masseuttak i et 100 års-perspektiv. Konklusjonene fra utredningen vil tas inn i kommunens fremtidige kommuneplanarbeid. Forslagsstillerne representerer en stor bruker og har vurdert forskjellige nye uttak i områdene nord for Skien for mer begrenset drift. Uttaket i Bjørndalen vil etter foreløpige kvalitetsvurderinger ikke dekke behovet for pukk av svært høyverdig kvalitet, men vil kunne levere til visse typer alminnelig etterspurte bruksområder. Det nylig avviklede uttaket har vært hovedforsyningsanlegget for Skien. I øyeblikket forsynes området fra anlegg syd i Porsgrunn. Det fører til lang transport gjennom byområdene og er ikke gunstig verken kostnadsmessig eller for nærmiljøet. Fylkesgeologens utredning vil ikke kunne føre til en arealplanmessig avklaring som endrer dette forsyningsmønsteret i rimelig tid.

De alminnelig brukte innfallsportene til de store tur- og friluftsområdene nord for Skien vil ikke bli berørt. De alternative uttaksstedene som forslagstillerne har vurdert, ligger nord for den foreslåtte reguleringsplanen og vil i større grad berøre innfallsportene og i noen grad andre kulturminner. Disse alternativene er derfor heller ikke konfliktfrie eller transportmessig gunstigere enn det foreslåtte uttaket i Bjørndalen.

Bruddet er lagt dypt i forhold til omkransende fjellformasjoner. Disse er i stor grad bevokst med tett granskog eller furu. Innsynet fra både bebygde omgivelser ca 500-600 m mot vest og terrenget ellers, vil bli beskjedent. Terrenget med bygdeborgen og det fredete gruveområdet er svært kupert og vil i seg selv vanskeliggjøre innsyn i driftsperioden. Både gruveområdet og bygdeborgen vil kunne oppleves bedre ved aktiv formidling og tilrettelegging. Departementet ser at dette kan bli en naturlig del av tilretteleggingen og skjøtselen i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen.

Den private adkomstvegen på 350 m inn i bruddet er lagt skjermet for omgivelsene i en dyp dal. Nærmiljøulempene vil være mest knyttet til den tidligste oppstartsperioden og deretter bli redusert på grunn av topografien og bruddets utforming. Reguleringsbestemmelsene inneholder anvisninger på hvordan nærmiljøulempene skal begrenses på en tilfredstillende måte og hvordan transportvegene mot Skien skal forbedres. I samsvar med bestemmelsene skal uttaksterrassene i bruddet tilplantes som skog i driftsperioden. De langsiktige visuelle virkningene for landskap og kulturminnene vil dermed bli begrenset.

Selv om tiltaket vil ha negative konsekvenser for kulturminnene og opplevelsen av dem i landskapet, er disse etter departementets vurdering likevel ikke av en slik karakter at det er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak i denne saken.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Skien kommunestyres vedtak i møte den 20.06.02 av reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk med tilhørende bestemmelser.

./. Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Det ligger til rette for å formidle de kulturhistoriske verdiene knyttet til Røvarkollen og Glasergruvene og at dette kan skje i samarbeide mellom kulturminnemyndighetene, kommunen, frivillige organisasjoner og grunneier. Departementet ser det som naturlig at kommunen tar initiativ til dette.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises det til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3).

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

  • Det stadfestede plankartet med påtegning om stadfestingen
  • De stadfestede reguleringsbestemmelser
  • Uttalelse fra Riksantikvaren av 12.12.02
  • Uttalelse fra Nærings- og handelsdepartementet av 08.01.03

Kopi:

Skien kommune

Telemark fylkeskommune

Nærings- og handelsdepartementet

Riksantikvaren