Statsbudsjettet 2006 — Spørsmål fra energi- og miljøkomiteen

Svar på spørsmål fra energi- og miljøkomitéen 11. november 2005

Statsbudsjettet 2006 - Spørsmål fra energi- og miljøkomitéen

14.11.2005

Jeg viser til brev fra Stortingets energi- og miljøkomite av 11 d.m. Miljøverndepartementet har følgende svar:

Spørsmål 1:
I tilleggsproposisjonen side 183, står: ”Regjeringen vil imidlertid også legge fram sektorvise klimahandlingsplaner hvor det skal settes konkrete mål for hvor mye hver sektor skal bidra til at Norge når klimaforpliktelsene fra Kyoto”.

Spørsmål 2:
Hva er framdriftsplanen for arbeidet med disse planene?

Svar:
Arbeidet med å konkretisere dette vil starte opp i 2006. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en tilbakemelding på dette arbeidet når det har kommet lenger.

Med hilsen

Helen Bjørnøy