Statsbudsjettet 2006 — Spørsmål fra energi- og miljøkomiteen

Skriftlig svar til Stortingets energi- og miljøkomite på brev av 21. november

Statsbudsjettet 2006 – Spørsmål fra energi- og miljøkomiteen

22.11.05

Jeg viser til brev fra Stortingets energi- og miljøkomite av 21 d.m. Miljøverndepartementet har følgende svar:

Spørsmål 1:
Energi- og miljøkomiteen har følgende spørsmål til statsråden i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2005-2006) Tillegg nr. 1 (2005-2006), Miljøverndepartementet:

I følge ”Handlingsplan for kalking” og tall fra Direktoratet for Naturforvaltning, vil en videreføring av kalking i 2006 i de elvene som har mottatt midler i 2005, koste minimum 88 mill. kroner.

- Hvilke elver vil ikke bli kalket i 2006 dersom det bevilges 70 mill. kr., jf. Regjeringens forslag til bevilgning på kap. 1427, post 70?

Svar:
Miljøverndepartementet arbeider nå med å avklare hvordan bevilgningen på kalkingsposten skal innrettes. I denne prosessen forholder departementet seg i første rekke til faglige vurderinger fra Direktoratet for naturforvaltning, men også fylkesmennene i berørte fylker skal gi innspill.

De foreløpige vurderingene viser at nasjonale kalkingsprosjekter i stor grad blir skjermet. Likevel vurderes videre kalking i Vossavassdraget, Suldalslågen, Jørpelandselva og ett av de tre kalkede vassdragene i Vest-Agder i tillegg til Nidelva. Grunnen er at de sannsynlige negative konsekvensene av å avslutte kalkingen i disse vassdragene vurderes å være minst. Det understrekes at vurderingene vil kunne bli endret. De mindre, lokale kalkingsprosjektene vil departementet måtte ta stilling til etter at fylkesmennene har vurdert og prioritert pågående prosjekter.

Med hilsen

Helen Bjørnøy