Svar på spørsmål nr. 110 om oljeomlasting i Bøkfjorden

Skriftlig spørsmål fra representanten Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 110 om oljeomlasting i Bøkfjorden

Skriftlig spørsmål fra representanten Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljøvernministeren

Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (Sosialistisk Venstreparti) uttaler i avisa Fiskaren 31. oktober at Sosialistisk Venstreparti vil stoppe all oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Samtidig har fiskeriminister Helga Pedersen (Arbeiderpartiet) ved flere anledninger uttalt at oljeomlastingsprosjektet i Bøkfjorden er et viktig satsningsprosjekt som vil skape arbeidsplasser, styrke kommunens økonomi, og vil være et viktig bidrag for å utvikle et norsk-russisk samarbeid innenfor olje og gass. Hva er Regjeringens politikk vedrørende dette oljeomlastingsprosjektet?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 110 vedrørende oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune.

Kirkenes Transit planlegger å igangsette omlasting av gasskondensat fra Russland i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune. Omlastingen vil skje ved at skip med kondensat kommer fra Russland og overfører sin last til større produkttankere som forankres ved Reinøy i Bøkfjorden.

Statens forurensningstilsyn (SFT) fastsatte 7. november 2005 beredskapskrav for selskapet for inntil 25 omlastingsoperasjoner av kondensat (en blanding av de tyngste delene av naturgass) fra Russland i Bøkfjorden. Det stilles også krav om at miljørisikovurdering, beredskapsanalyse og beredskapsplan oppdateres før operasjonen kan starte. Etter SFTs vurdering vil omlastingsaktiviteten ikke ha en slik karakter og omfang at aktiviteten anses som konsesjonspliktig etter forurensningsloven. En økning ut over 25 omlastinger vil imidlertid etter SFTs vurdering være konsesjonspliktig og forutsette søknad til SFT om tillatelse.

Miljøverndepartementet er klagemyndighet i saken. Jeg kan av den grunn ikke kommentere representantens spørsmål på nåværende tidspunkt.

Med hilsen

Helen Bjørnøy