Svar på spørsmål nr. 111 om nedleggelse av Sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad

Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP)

Svar på spørsmål nr. 111 om nedleggelse av Sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad

Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljøvernministeren

Patologisk og smittefarlig avfall krever strenge krav til logistikksystemer, etisk håndtering og miljøforsvarlig destruksjon. Rutinene for levering og håndtering av denne typen avfall bør skjerpes for å oppfylle kravene i ny lov. Kan statsråden forsikre om at nedleggelse av Sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad (SYFA) ikke svekker den nasjonale beredskapen i henhold til ny lov FOR-2005-10-11-1196, som omhandler behandling av smittefarlig avfall, og hvilket alternativer til forsvarlig behandling finnes i Norge i dag?

Statstrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 111 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Vigdis Giltun vedrørende behandling av smittefarlig avfall.

Smittefarlig avfall kan utgjøre en fare for helse og miljø om avfallet ikke får en miljømessig forsvarlig behandling. I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet fastsatte derfor Miljøverndepartementet en ny forskrift om smittefarlig avfall som skal sikre at dette avfallet blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Den nye forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2006.

En stor del av det smittefarlig avfallet blir i dag behandlet ved autoklavering, desinfisering og forbrenning. Smittefarlig avfall er næringsavfall. Etter forurensningsloven er det avfallsbesitterne som har ansvaret for at dette avfallet blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Jeg er imidlertid kjent med at sykehusforbrenningsanlegget (SYFA) i Fredrikstad har særlige behandlingsløsninger for enkelte typer smittefarlig avfall.

Jeg vil derfor be Statens forurensningstilsyn om en redegjørelse for den nasjonale behandlingskapasiteten for smittefarlig avfall.

Med hilsen

Helen Bjørnøy