Svar på spørsmål nr. 152 om rovdyrforvaltning

Skriftlig spørsmål fra representanten Jan Arild Ellingsen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 152 om rovdyrforvaltning

Skriftlig spørsmål fra representanten Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljøvernministeren

I Nordlandskommunene Meløy, Rødøy og Gildeskål har man i lang tid hatt store rovdyrproblemer. Ikke minst har dette rammet primærnæringen og enkelte har vurdert å gi opp som følge av store tap innen sauenæringen. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å redusere/forhindre at dette fortsatt utvikler seg negativt?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 152 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, oversendt fra Stortingets presidentskap 21. november 2005.

I kommunene Meløy, Rødøy og Gildeskål har det de siste årene vært store problemer med rovviltskader på sau, hovedsakelig forårsaket av jerv. Derfor er disse kommunene nå i noe tid overvåket spesielt, og det er over flere år satt av egne midler til forebyggende tiltak fra fylkesmannen i Nordland og siste år fra den regionale rovviltnemnden. Det ble også gjennomført ekstraordinær felling av jerv i regi av Statens naturoppsyn våren 2005 målrettet mot disse kommunene. Flere jerv er felt gjennom denne innsatsen, samtidig som det er gjennomført tidlig nedsanking av sau for å forhindre ytterligere skader og tap.

Departementet vil understreke at myndighet til å fastsette kvoter og områder for felling og jakt fra 1. april 2005 er lagt til den regionale rovviltnemnden. Kvoten for lisensfelling i 2005-2006 er i region 7, Nordland, fastsatt til 22 jerv, og fellingsperioden er fra 10. september 2005 til 15. februar 2006. Ingen jerv er så langt felt under årets lisensfelling i Nordland.

Rovviltnemnden har også fått myndighet til å fordele midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i regionen i samarbeid med fylkesmannen. Ut over dette settes det for hele landet også av betydelige ressurser til bestandsovervåking, skadedokumentasjon og spesielle fellingsoppdrag i regi av Statens naturoppsyn som et supplement til ordinær skadefelling og lisensfelling. Det gis også full erstatning for tap av husdyr. Videre har regjeringen foreslått å øke de nasjonale bevilgningene både til bestandsovervåking og til forebyggende og konfliktdempende tiltak for 2006. Sammen med rovviltnemndens og regionens pågående arbeid med forvaltningsplan for rovvilt burde forutsetningene derfor etter departementets vurdering være til stede for å kunne bidra til lavere konflikter i dette området over tid.

Med hilsen

Helen Bjørnøy