Svar på spørsmål nr. 160 om kalking i Arendalsvassdraget

Skriftlig spørsmål fra representanten Torbjørn Andersen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 160 om kalking i Arendalsvassdraget

Skriftlig spørsmål fra representanten Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Kan statsråden garantere at de foreslåtte kutten i tilskuddet til kalking og lokale fiskeformål ikke får noen negative konsekvenser for kalkingsprosjektet i Arendalsvassdraget?

Statsrådens svar:

Det vises til brev fra Stortingets president av 22. november 2005 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 160 fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen.

Miljøverndepartementet arbeider nå med å avklare hvordan nedskjæringene på kalkingsbudsjettet skal innrettes. I denne prosessen forholder departementet seg i første rekke til faglige vurderinger fra Direktoratet for naturforvaltning, men også fylkesmennene i berørte fylker skal gi innspill.

De foreløpige vurderingene viser at nasjonale kalkingsprosjekter i stor grad blir skjermet. Likevel vurderes kalkingen i Vossavassdraget, Suldalslågen, Jørpelandselva og ett av de tre kalkede vassdragene i Vest-Agder i tillegg til Nidelva. Grunnen er at de sannsynlige negative konsekvensene er vurdert å være minst i disse vassdragene. Det understrekes at vurderingene vil kunne bli endret. Jeg kan likevel ikke garantere at kalkingen i Arendalsvassdraget kan gjennomføres som opprinnelig planlagt.

Med hilsen

Helen Bjørnøy