Svar på spørsmål nr. 182 om evaluering av vernede områder

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 182 om evaluering av vernede områder

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

I følge Soria Moria erklæring skal gjennomførte vern evalueres i forhold til målsettingene for vernet og for å vurdere effektene på bosetting og næringsutvikling. I tillegg skal erstatningsordningene forbedres. Dette er viktig etter flere år med til dels sterke konflikter mellom sentrale vernemyndigheter og lokalbefolkningen i berørte områder. Hvilken fremdriftsplan har Statsråden for arbeidet, og når kan Stortinget forvente å få en sak om problemstillingen?

Statsrådens svar:

Jeg viser til brev av 28. november 2005 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen til skriftlig besvarelse.

Arbeidet med en evaluering av etablert vern i forhold til målsettingene med vernet og for å vurdere effektene på bosetting og næringsutvikling er ennå i startfasen. Jeg tar sikte på legge fram en evalueringsrapport i neste stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand i 2007.

Erstatningsreglene for nasjonalparker og landskapsvernområder er til behandling i forbindelse med forslaget til ny naturmangfoldlov. Jeg har ennå ikke tatt endelig standpunkt til hvorvidt erstatningsspørsmålet skal fremmes som egen sak i forkant av naturmangfoldloven eller som en del av denne. Et forslag til ny naturmangfoldlov vil neppe bli forelagt Stortinget før i 2007.

Med hilsen

Helene Bjørnøy