Svar på spørsmål nr. 190 om reguleringsplan for gravsted på Havstein

Skriftlig spørsmål fra representanten Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 190 om reguleringsplan for gravsted på Havstein

Skriftlig spørsmål fra representanten Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Riksantikvaren har i innsigelse mot reguleringsplan for gravsted på Havstein sett bort fra lokale vedtak om lokalisering og vil nekte å sette opp ordinære gravminner. Dette vil kunne oppfattes som uverdig. Lokalsamfunnet er enige, med et enstemmig formannskap i spissen. Hva vil statsråden gjøre for at lokalsamfunnet blir hørt, og at kirkegården på Havstein får et funksjonsnivå som er akseptabelt for både bispedømmerådet, kommunen og de pårørende?

Statsrådens svar:

Spørsmålet gjelder reguleringsplan for utvidelse av kirkegård på Havstein i Trondheim kommune.

Ved henvendelse til Trondheim kommune og Riksantikvaren har Miljøverndepartementet fått nærmere opplysninger om denne saken. Riksantikvaren har fremmet innsigelse fordi det vurderes slik at nasjonale kulturminneinteresser er berørt.

Reguleringsplanen behandles nå videre av kommunen. Saken vil bli sendt departementet til avgjørelse dersom Riksantikvaren og kommunen ikke blir enige om en løsning. Jeg kan derfor ikke kommentere denne saken nærmere nå.

Med hilsen

Helen Bjørnøy