Svar på spørsmål nr. 225 om kystområder på Flekkerøy

Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H)

Svar på spørsmål nr. 225 om kystområder på Flekkerøy

Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljøvernministeren

Direktoratet for Naturforvaltning skal i løpet av 2006 overta mer enn 3000 mål med urørte kystområder på Flekkerøy, i Kristiansand kommune, fra Forsvaret. Til sammen utgjør dette ca 14 kilometer med urørt strandlinje. Det finnes per i dag ingen offentlige parkeringsplasser i området og stor trafikk på dagens veier vil utsette spesielt skolebarn for fare. Hva vil statsråden gjøre for at disse områdene så snart som mulig blir gjort tilgjengelig for allmennheten samtidig som behovene til Flekkerøys befolkning ivaretas?

Statsrådens svar:

De områdene på Flekkerøya som overtas fra Forsvaret har gode naturkvaliteter med svaberg, flotte utsiktspunkter, veger og diverse større og mindre stier. Dette vil være attraktive områder for befolkningen på Flekkerøya og Kristiansand og også tilreisende fra andre steder. Dette vil kunne medføre økt trafikk og etterspørsel etter parkeringsmuligheter.

Direktoratet gjennomførte 17.11.05 en befaring på Flekkerøya sammen med kommunen, fylkesmannen og Flekkerøy Vel. Under befaringen ble parkeringsproblematikken for de enkelte områdene drøftet, og både kommunen og fylkesmannen vil arbeide videre med dette. Direktoratet har stilt seg positiv til å bidra økonomisk til utbygging av parkeringsplasser, turstier etc. Det er også nødvendig med en avklaring av forholdet til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde når det gjelder tilretteleggingstiltakene.

Flekkerøy Vel er opptatt av standarden på vegen og ønsker blant annet gang-sykkelveg. Denne delen av trafikkspørsmålet må kommunen og vegmyndighetene arbeide videre med.

Med hilsen

Helen Bjørnøy