Svar på spørsmål nr. 51 om hytteområde på Storvikneset/Årneshalvøya på Senja

Svar på spørsmål nr. 51. Skriftlig spørsmål fra representanten Øyvind Korsberg

Svar på spørsmål nr. 51 om hytteområde på Storvikneset/Årneshalvøya på Senja

Skriftlig spørsmål fra representanten Øyvind Korsberg:

På Storvikneset/Årneshalvøya på Senja har man ønsket å fortette et eksisterende hytteområde langs en 500 meter smal kyststripe med relativt bratt og ulendt areal. Formannskap og kommunestyre i Lenvik kommune, ja, sågar fylkesmannen i Troms har vært positive. Fylkesmannen mener reindriften ikke vil få særlig ulempe, men reindriftsnæringen har likevel fått medhold i sin klage, uten at det er tilfredsstillende begrunnet, og arbeidet er stoppet. Vil statsråden se på saken og ivareta lokaldemokratiets interesser?

Statsrådens svar:

Spørsmål nr. 51 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg

Miljøverndepartementet har ved vedtak av 14.12.04 avgjort sak om reguleringsplan for hytter på Storvikneset. Vedtaket ble fattet etter en omfattende beslutningsprosess, med mange parter involvert.

Det ble i brev av 24.06.05 svart på samme spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg. Som det fremgår av svarbrevet, ble det ikke funnet grunnlag for å se på saken igjen.

Jeg viser til at det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og muligheten for en bærekraftig reindrift og er enig i den avgjørelsen departementet tok.

Jeg finner etter dette ikke grunnlag for å se på saken.

Med hilsen

Helen Bjørnøy