Svar på spørsmål nr. 63 om Kalde-Kari

Spørsmål nr. 63. Skriftlig spørsmål fra representanten Åge Starheim

Svar på spørsmål nr. 63 om Kalde-Kari

Skriftlig spørsmål fra representanten Åge Starheim:

Eg viser til skriftlig spørsmål nr. 7 (2005-2006). I saka om Kalde-Kari har motstanden mot prosjektet hatt sin bakgrunn i bruk av helikopter med tilhøyrande støy. Eg er kjend med at initiativtakarane no vurderer å endre sine planer, der det skal nyttast gondolbane for å frakte turistane til og frå nasjonalparkgrensa, i staden for helikopter. Dette vil skje lydlaust og brukast svært liten energi. Kan statsråden vere villig til å revurdere sitt avslag på prosjektet basert på ei slik miljøvenleg transportløysing?

Statsrådens svar:

Spørsmål nr. 63 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åge Starheim

Miljøverndepartementet vedtok 20. oktober 2005 å ikke stadfeste reguleringsplanen for prosjekt Kalda-Kari. Planen gjaldt landingsplass for helikopter og servicebygg inntil Jostedalsbreen nasjonalpark.

Miljøverndepartementet var kjent med planer om gondolbane etter at tiltakshaveren Asbjørn Nes hadde opplyst om det i en telefonsamtale før vedtaket ble truffet. Reguleringsplanen departementet hadde til behandling gjaldt helikopterlandingsplass og ikke gondolbane, og disse opplysningene hadde derfor ingen betydning for avgjørelsen av saken.

Spørsmålet om gondolbane er ikke behandlet av Miljøverndepartementet. Miljøkonsekvensene av et eventuelt slikt prosjekt må vurderes ut fra de samme kriteriene som forrige prosjekt.

Med hilsen

Helen Bjørnøy