Svar på spørsmål nr. 89 om varig vernede vassdrag

Skriftlig spørsmål fra representanten Torbjørn Andersen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 89 om varig vernede vassdrag

Skriftlig spørsmål fra representanten Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

I Innst. S. nr. 116 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 75 (2003-2004) om supplering av Verneplan for vassdrag, er det i en flertallsmerknad henstilt til regjeringen om å foreta en gjennomgang av de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag. Flertallet la i innstillingen føringer på at de rikspolitiske retningslinjer bør brukes med smidighet og at det vises stor respekt for det lokale selvstyret. Når kan man eventuelt forvente at nevnte gjennomgang av de rikspolitiske retningslinjer er ferdigbehandlet?

Statsrådens svar:

Svar på spørsmål 89 fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen om Rikspolitiske retningslinjer for varig vernede vassdrag

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (RPR-VV) skal legges til grunn for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging etter plan– og bygningsloven. Retningslinjenes virkeområde er i hovedsak innen et belte på inntil 100 meter langs vassdraget, men også andre deler av nedbørfeltet er omfattet dersom det er faglig dokumentert at områdene har betydning for verneverdiene.

Jeg vil foreta en bredere gjennomgang av RPR-VV og vurdere hvordan retningslinjene praktiseres i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven. Saken er prioritert og departementet er allerede i gang med arbeidet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med saken så snart som mulig når gjennomgangen er foretatt.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det på bakgrunn av gjennomgangen vil bli utarbeidet nye retningslinjer.

Med hilsen

Helen Bjørnøy