Utlysning Bymiljøprisen 2005

invitasjon til å foreslå kandidater

15.01.05

Bymiljøprisen 2005 - invitasjon til å foreslå kandidater

Bymiljøprisen utlyses i år for 4. gang. Prisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettsteds­utvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. De som tidligere har fått Bymiljøprisen er Årdal kommune, Drammen og Kristiansand.

År 2005 er lansert som "Friluftslivets år". Friluftsliv er et velferdsgode og Regjeringen ønsker å legge til rette for bedre fysiske vilkår for barn og unges oppvekst og en livsstil som fremmer god folkehelse. Temaet for årets Bymiljøpris gjenspeiler dette.

Tema 2005: "Friluftsliv i byen"

Miljøverndepartementet vil ved utlysningen i 2005 sette fokus på byer og tettsteder som støtter opp om en sunn livsstil ved å legge til rette for fysisk utfoldelse og aktivitet for alle, med særlig vekt på barn og unge.

Steder som skal kunne kvalifisere seg som prisvinner, må ha et bylandskap og utemiljø som er utformet slik at det stimulerer til fysisk aktivitet i dagliglivet. Både små og store har behov for egnede uteområder med gode aktivitets- og utfoldelsesmuligheter . At det er enkelt og trygt å gå eller sykle, er viktig for mosjon i dagliglivet. Lett tilgjengelighet til trygge grønne områder i nærmiljøet er viktig for alle mennesker, unge som gamle og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår og som kan være et forbilde for andre byer og tettsteder. Gode modeller for samarbeidet mellom offentlige og private krefter vektlegges. Prisen vil bli gitt til en kommune som tar en ledende rolle i byutvikling og forbedring av bymiljøet i samarbeid med andre offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Prisen utdeles årlig og består av diplom, plakett og et pengebeløp på 100 000 kr. Forslags­retten er åpen. Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt av Miljøverndepartementet. Prisen vil bli tildelt ved et lokalt arrangement høsten 2005.

Fristen for å fremme forslag er 15. april 2005. Forslaget bør fremmes med en begrunnelse og en redegjørelse for kommunens strategi og politikk for utvikling av parker og områder for friluftsliv, gang og sykkelveier, samt en beskrivelse av gjennomførte tiltak. Dette materialet kan være på inntil 8 sider. Bilder og annen dokumentasjon av prosjekter eller gjennomførte prosesser kan komme i tillegg.

Forslaget sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo, merket "Bymiljøprisen" innen 15. april 2005. Eventuelle spørsmål kan rettes til juryens sekretær Frøydis Esmann: froydis.esmann@vav.no

Med hilsen
Knut Arild Hareide