Svar på spørsmål nr. 388 om kommunale kulturminneplaner

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Svar på spørsmål nr. 388 om kommunale kulturminneplaner

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Alle lokalsamfunn bør være bevisst sine kulturminner og prioritere kulturminnearbeid høyt. Kulturminneplaner er et viktig styringsredskap for kommunene i forhold til å ta vare på lokale kulturminner, og sikre lett tilgjengelige, prioriterte og godt systematiserte registre over hvilke verdier som finnes i den enkelte kommune. Mange kommuner har slike planer, men fortsatt er det ca. 300 kommuner som ikke har det. Hva vil statsråden gjøre for i sikre at flere kommuner etablerer kulturminneplaner?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 388 fra representanten Line Henriette Holten Hjemdal.

Gjennom plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for kulturminner og kulturmiljø. Vi arbeider for å gi kommunene et best mulig beslutningsgrunnlag og en rekke tiltak er gjennomført. Lett tilgang til kunnskap om kulturminner og kulturmiljø gjennom digitale databaser som Kulturminnedatabasen, Arealis og Norge digitalt er grunnleggende. I tillegg har Riksantikvaren sammen med 9 kommuner gjennomført et prosjekt om kulturminner i kommunedelplaner. Videre er det gjennomført et pilotprosjekt med 30 kommuner, der målet var å øke kunnskapen om kulturarven, engasjere aktørene og bidra til en bedre forvaltning lokalt. Disse prosjektene har gitt nyttige erfaringer og er gode eksempler for andre kommuner.

For å utvikle en offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling i kommunene, legger Miljøverndepartementet opp til å inngå en 5-årig samarbeidsavtale med Kommunenes Sentralforbund om programmet Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Målet er å styrke miljøkompetansen i kommunene og kulturminner og kulturmiljø vil være et prioritert tema innenfor programmet.

For å øke bevisstheten om kulturarven som en ressurs i utviklingen av lokalsamfunn har vi startet et verdiskapingsprogram med inntil 10 pilotprosjekter i løpet av de nærmeste årene. Jeg håper disse vil resultere i at kulturminner og kulturmiljø blir satt i stand og at de vil bli gode eksempler på samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor.

Med hilsen

Helen Bjørnøy