Svar på spørsmål nr. 580 om oljesøl i Glomma

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Svar på spørsmål nr. 580 om oljesøl i Glomma

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Oljesølet i Glomma de siste dagene er meget beklagelig for fuglereservatet på Øra og fuglene i Glomma vassdraget. Det er forurenseren som har ansvar ved olje eller andre ukontrollerte utslipp. På bakgrunn av de siste dagers hendelse, kan jeg be miljøvernministeren vurdere om det er behov for en gjennomgang av beredskapsplanene for industri som ligger i nærheten av spesielt sårbare områder?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 580 fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal.

All landbasert industri som har utslippstillatelse fra SFT, samt tankanlegg og andre virksomheter med potensial for akutt forurensning, har beredskapskrav. Bedriftene skal kartlegge mulighetene for at utslipp kan skje og hvilke konsekvenser utslippene kan ha for miljøet. Basert på disse analysene skal bedriftene etablere sikringssystemer som hindrer eller begrenser utslipp. Det skal også etableres en beredskap med personell og materiell som kan begrense skadevirkningene når utslippet er et faktum. Bedriftene skal se til at sikringssystemene og beredskapen er tilstrekkelig dimensjonert og operativ til enhver tid. De nødvendige rammer er således etablert i gjeldende regelverk, og SFT følger opp beredskapskravene til industrien gjennom kontroller.

Jeg er opptatt av at oljeutslipp ikke skal forekomme, og at beredskapen skal være god dersom uhell skjer. Dette gjelder særlig virksomhet som ligger i nærheten av sårbare områder. Dette vil være viktig i arbeidet framover. Når det gjelder oljeutslippet i Glomma, ser jeg med bekymring på dette. SFT har i denne saken bedt om nærmere dokumentasjon, som vil danne grunnlag for videre oppfølging av hendelsen. I lys av denne saken vil det være viktig å vurdere om industriens forebygging og beredskap mot akutt forurensning fungerer etter intensjonen, særlig i områder med sårbar natur.

Med hilsen

Helen Bjørnøy