Svar på spørsmål nr. 620 om jakt på rovvilt

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 620 om jakt på rovvilt

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

I Saltenposten den 15. mars 2006 uttaler stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og miljøpolitiker Torny Pedersen at hun vil jakte jerv med helikopter. Videre uttaler Pedersen at 10 ynglende jerv i Nordland, slik rovdyrforliket legger opp til, "kan være i overkant". Til sist uttaler Pedersen at "det ikke går an å leve med at Mattilsynet bestemmer hvor sauen skal gå". Er disse utsagnene i tråd med Regjeringens politikk på området?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 620 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tord Lien, oversendt fra Stortingets presidentskap 16. mars 2006.

Jeg vil videreføre de bestandsmålene for rovvilt som ble fastlagt av Stortinget våren 2004. Jeg vil også videreføre den fordelingen av bestandsmålene som i etterkant ble gjort mellom de åtte rovviltregionene ved vedtak i statsråd 18. mars 2005. For region 7, Nordland, innebærer dette at det årlig skal være 2 ynglinger av bjørn, 10 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og en videreføring av dagens bestand av kongeørn.

I flere regioner er bestanden av jerv i dag høyere enn måltallene. Det er de regionale rovviltnemndene som har hovedansvaret for å fastsette fellingskvoter og for å legge til rette for effektiv felling og jakt slik at bestanden over tid forvaltes i tråd med de fastsatte mål. Der bestanden fortsatt ligger for høyt etter at lisensfellingsperioden er utløpt, eksempelvis i region 1, 6, 7 og 8, vil det fortløpende bli vurdert ekstraordinære uttak gjennom felling av enkeltindivider eller hiuttak. Dette er viktig for å beskytte kalvingsområdene til tamrein og for å redusere tap av lam nå som beiteslipp nærmer seg. Siste år var jerv skadevolder i over 40 % av de erstattede rovvilttapene både av sau og tamrein på landsbasis.

Mattilsynet har ansvaret for forvaltningsvedtak etter dyrevernloven. Denne loven forplikter dyreeier til å hindre at dyr lider unødig, uansett årsak. Dyrevernloven gjelder også for beitedyr i utmark. Det er en målsetting å samordne statlig forvaltning på en slik måte at dyreeier får dekket merkostnadene ved å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at beitedyr lider som følge av rovviltangrep.

Med hilsen

Helen Bjørnøy