Svar på spørsmål nr. 699 om beredskapsplaner for industrien

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Svar på spørsmål nr. 699 om beredskapsplaner for industrien

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Velfungerende beredskapsplaner for industrien i nærhet av sårbare områder er avgjørende viktig for miljøet og dyrelivet. Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang slik at en ikke trenger ulykker for å avdekke mangelfull beredskap?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 699 fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal.

Det viktigste elementet i å hindre akutt forurensning er at industrien gjør forebyggende tiltak. Forebyggende tiltak vil normalt omfatte gode drifts- og vedlikeholdsrutiner, personell med god og riktig kompetanse, men også mer teknisk rettede tiltak som for eksempel sikringsbasseng rundt tanker.

Ved utvelgelse av bedrifter som skal kontrolleres, benytter Statens forurensningstilsyn (SFT) blant annet miljørisiko som kriterium. Det betyr at bedrifter med et høyere potensiale for akutt forurensning eller i områder hvor naturens evne til å tåle forurensning er liten, vil relativt sett bli hyppigere kontrollert.

De siste to årene har SFT gjennomført en kontrollaksjon rettet mot akutt forurensning fra tankanlegg tilsvarende det som var kilden til forurensningen av Glomma i begynnelsen av mars. Denne kontrollen videreføres også i inneværende år. Kontroll er viktig for å bidra til at en ikke trenger ulykker for å avdekke mangler. Det er i en del tilfeller funnet at det er forbedringspotensiale for forebyggende tiltak mot akutt forurensning. Dette gjelder bl.a. inspeksjonsrutiner for den tekniske tilstand på utstyr, arbeid med vedlikeholdsprogrammer som bidrar til at teknisk standard opprettholdes og beredskap.

SFT vil vurdere behov for mer detaljerte krav på dette området, samt bruke erfaringene i arbeidet med å dekke behovet for mer konkrete retningslinjer for lagring og håndtering av kjemikalier.

Jeg ønsker å bidra til så gode rammer som mulig for å hindre at akutt forurensning skjer. Samtidig er det viktig å lære av erfaringer fra episoder med akutt forurensning. Jeg vil nøye følge arbeidet med å sørge for enda bedre forebyggende tiltak mot akutt forurensning fra norske virksomheter.

Med hilsen

Helen Bjørnøy