Svar på spørsmål nr. 6 om rovdyrforvaltning

Spørsmå i spørretimen 1. februar 2006 fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Svar på spørsmål nr. 6 om rovdyrforvaltning

Fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Spørsmål:

Det har kommet fram informasjon i lokalpressen i Hedmark som klart indikerer at bestandsmålet for ulv, som ble satt av Stortinget under rovviltforliket, er nådd. I tillegg er det sterk økning i grenseflokkene og i bestanden i Sverige. Dagens situasjon medfører en sterk, konsentrert belastning på områdene Solør/Elverum der hovedtyngden av etableringene er. Vil statsråden tillate jakt lokalt slik at belastningen kan spres, og er det planer om å kompensere de områder som rammes?

Statsrådens svar:

President

Så langt jeg har forstått det er det i dag liten uenighet om antall ulv som nå finnes i Hedmark, Akershus og Østfold. Blant annet skyldes dette at det har vært stor lokal innsats i forbindelse med det sporingsarbeidet som danner grunnlaget for bestandsovervåkingsprogrammet.

Bestandsovervåkingsprogrammet for ulv viser ved årsskiftet at det er dokumentert til sammen 15 ynglinger eller valpekull av ulv fordelt på Sverige og Norge. Til sammenligning ble totalt 14 valpekull av ulv bekreftet født i Skandinavia i 2004.

Av de 15 nye valpekullene befinner 11 seg i Sverige, 2 i Norge, og 2 på grensen. De to helnorske ynglingene (Julussa og Kynna) ligger innenfor det forvaltningsområdet som Stortinget trakk opp våren 2004. Den ene av grenseflokkene (Rotna) har ut fra informasjon fra Høgskolen i Hedmark tilhold ganske likt fordelt på begge sider av grensen. Den andre grenseflokken (Gräsmark) har tilhold mest på svensk side.

Det er videre ved årsskiftet til sammen påvist 34 ulver i Norge, hvorav 28 i Hedmark. Disse har enten helnorsk tilhold eller tilhold på begge sider av riksgrensen. I følge samme rapport var tilsvarende tall for sjuårs-perioden 1999 – 2005 gjennomsnittlig 30 ulver i Hedmark.

Det har ut fra dette ikke vært noen økning i antall ulv på norsk side i den siste sjuårs-perioden. Det er i dag ca 10 kommuner innenfor Stortingets forvaltningsområde for ulv i henholdsvis Hedmark, Akershus og Østfold som er berørt av ulv.

De kommunene som i dag er berørt av ulv i Hedmark har fått en kompensasjon på til sammen 850.000 kr til lokale, rovviltrelaterte tiltak. Midlene er bevilget fra den regionale rovviltnemnda i Hedmark. I tillegg er det iverksatt en rekke forebyggende tiltak med statlig støtte i berørte sauebesetninger innenfor disse ulverevirene, og det er utbetalt erstatning for alle tap og følgekostnader.

Jeg har nå til behandling en klagesak om felling av ulv i dette området. I den forbindelse tok jeg i begynnelsen av januar initiativet til et møte med berørte kommuner og organisasjoner. På denne bakgrunn foretar jeg nå en grundig behandling av denne saken.