Svar på spørsmål nr. 755 om miljøkrav til Kirkenes Transit

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 755 om miljøkrav til Kirkenes Transit

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Hva vil statsråden gjøre for å unngå at Kirkenes Transit på grunn av strenge miljøkrav og lite smidighet fra SFT blir tvunget til å flytte sin virksomhet ut av landet?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 755 fra stortingsrepresentant Tord Lien om omlasting av gasskondensat i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune.

SFT fattet 7. november 2005 vedtak om beredskapskrav for 25 skip til skip-omlastinger av gasskondensat for Kirkenes Transit i Bøkfjorden. SFTs beredskapsvedtak er påklaget av Norsk Ornitologisk Forening, WWF Norge, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund og Kirkenes Transit. Saken er nå til klagebehandling i departementet og jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om departementets saksbehandling.

Jeg er kjent med at Kirkenes Transit på grunn av isforholdene i Ropelvbukt har tatt kontakt med SFT for å få vurdert mulighetene for omlasting i Korsfjorden. SFT ga selskapet tilbakemelding i brev av 7. april 2006. SFT viser i brevet til at de har vurdert den foreslåtte omlastningsposisjonen på bakgrunn av materiale innsendt 31. mars 2006 og den eksisterende dokumentasjonen for omlastingene i Ropelvbukt. SFT har også innhentet råd fra Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Finnmark og spesielt bedt om en vurdering av miljøforholdene på denne tiden av året i den alternative posisjonen. På denne bakgrunn fant SFT ikke å kunne gi klarsignal til den alternative omlastingsposisjonen i Korsfjorden.

SFT viser blant annet til at den alternative posisjonen er vesentlig nærmere Neidenelva, og at Neiden er det eneste området i dette fjordsystemet som, selv før det tas hensyn til villaksen, har høyeste rangering for miljøsårbarhet.

SFT viser videre til at dersom det skal gjennomføres omlastningsoperasjoner i Korsfjorden, vil dette under alle omstendigheter kreve en ny og grundig vurdering av beredskapen.

Med hilsen

Helen Bjørnøy