Svar på spørsmål nr. 764 om vern av bymarker

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Svar på spørsmål nr. 764 om vern av bymarker

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

I Soria Moria-erklæringen skriver regjeringen at den vil innføre "et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker". I dag bruker kommunene plan- og bygningsloven som sitt viktigste redskap i miljøpolitikken. Stort sett gjøres dette bra, og det skapes et stort lokalt miljøengasjement. Hvordan vil statsråden ta vare på det lokale engasjementet og medbestemmelsen, samtidig som løftene fra Soria Moria oppfylles?

Statsråden svar:

Jeg viser til brev av 6. april 2006 fra Stortingets president vedlagt spørsmål fra stortings- representant Line Henriette Holten Hjemdal til skriftlig besvarelse.

I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen vil ”innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker.” Bakgrunnen for dette er behovet for å ha et sikkert vern av friarealer i nærhet til byer og tettsteder, områder som ofte brukes av svært mange mennesker. Som spørreren selv påpeker, bidrar dette til fysisk aktivitet og det gir gode helsevaner for den enkelte og samfunnet.

Vi står nå ved starten av dette lovarbeidet som alle interesser og berørte parter skal få medvirke til på vanlig måte. Oslomarka og andre bymarker vil bli sikret gjennom en kombinasjon av særlov og særskilte bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Det legges her vekt på kommunal myndighetsutøvelse og at lokalt miljøvernengasjement fortsatt skal spelle en sentral rolle. Jeg viser for øvrig til at Soria Moria-erklæringen tar til orde for at lokale og regionale folkevalgte organer skal gis økt myndighet i naturforvaltningen.

Med hilsen

Helen Bjørnøy