Svar på spørsmål nr. 792 om omlasting av råolje i Bøkfjorden

Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H)

Svar på spørsmål nr. 792 om omlasting av råolje i Bøkfjorden

Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

SFT har gitt Kirkenes Transit AS tillatelse til 25 omlastinger av russisk råolje i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Samtidig har SFT gjort det klart at tillatelse til ytterligere omlastinger ikke vil bli gitt uten ny søknad som skal behandles på et annet grunnlag. Begrunnelsen er at Bøkfjorden er en nasjonal laksefjord. Mener Regjeringen at det bør være særlige kriterier for næringsvirksomhet, utenom akvakultur, for hva som skal anses å være risiko for alvorlig forurensing i nasjonale laksefjorder enn ellers i landet?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 792 fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om omlasting av russisk gasskondensat i Bøkfjorden utenfor Kirkenes.

Statens forurensningstilsyn (SFT) fattet 7. november 2005 vedtak om beredskapskrav for 25 skip til skip-omlastinger av gasskondensat for Kirkenes Transit i Bøkfjorden. SFTs beredskapsvedtak er påklaget av Norsk Ornitologisk Forening, WWF Norge, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund og Kirkenes Transit. Saken er nå til klagebehandling i departementet og jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om denne saken og om den konkrete vurderingen av risikoen ved virksomheten.

Jeg peker likevel generelt på at Stortinget gjennom sin tilslutning til St.prp. nr. 79 (2001-2002) opprettet ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Dette innebærer blant annet at i slike områder skal "virksomhet med risiko for alvorlig forurensning [..] heller ikke være tillatt." Det fremgår av Innst. S nr. 134 (2002-2003) fra Stortingets energi- og miljøkomité at Stortingets plenarvedtak "er en instruks til forvaltningen og får dermed rettsvirkning overfor statlige myndigheter." Miljøforvaltningen er dermed pliktig til å følge opp Stortingets vedtak ved utøvelse av myndighet i områder som er utpekt som nasjonale laksevassdrag eller laksefjorder. Dette vil inngå i den samlede vurderingen av saken som vil skje i forbindelse med klagebehandlingen.

Med hilsen

Helen Bjørnøy