Svar på spørsmål nr. 898 om å tillate aktivitet i vernede områder i Midtre Gauldal

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 898 om å tillate aktivitet i vernede områder i Midtre Gauldal

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

I brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal av 7. desember 2005 til Midtre Gauldal kommune fremkommer det at fylkesmannen omgjør vedtak i sak nr. 86/05 og således avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette må anses å være på tvers av Regjeringens uttalte prinsipper om å ivareta lokaldemokratiet, tillate aktivitet i vernede områder når de ikke går utover vernegrunnlaget og å legge til rette for turisme i vernede områder. Hva vil statsråden foreta seg for å imøtekomme lokaldemokratiet?

Statsrådens svar:

Spørsmål nr. 898 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tord Lien

Spørsmålet gjelder en konkret sak om bygging av hytte ved Gaula i Midtre Gauldal kommune. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påklaget kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hytta, og Fylkesmannen i Møre og Romsdal som settefylkesmann tok klagen til følge. Hytta ble ikke tillatt fordi Gaula er et vernet vassdrag, som omfattes av et særlig byggeforbud nedfelt i kommuneplanen.

Fylkesmannens vedtak er endelig, og jeg har ikke grunnlag for å overprøve fylkesmannens vurdering. Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging og behandling av enkeltsaker, og har også ansvaret for at det tas hensyn til overordnede interesser. Fylkesmannen og fylkeskommunen skal medvirke i dette arbeidet. De kan om nødvendig fremme innsigelse til planvedtak eller påklage enkeltvedtak som ikke er i samsvar med nasjonale eller viktige regionale interesser. De fleste saker avgjøres av kommunen uten slik innsigelse eller klage, og jeg mener hensynet til det lokale selvstyret blir ivaretatt.

Jeg er enig i at det er viktig å legge til rette for turisme og annen næringsvirksomhet i kommunene. Det er likevel nødvendig at tillatelser til slik virksomhet gis innenfor nasjonale mål og rammer.

Med hilsen

Helen Bjørnøy