Helhetlig forvaltning av Nordsjøen: mandat for faggruppe for forberedelse av arbeid med en fremtidig forvaltningsplan for Nordsjøen

Det skal iverksettes forberedelser til arbeidet med en fremtidig helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder (styringsgruppen) har besluttet å opprette en faggruppe for forberedelse av arbeid med en fremtidig forvaltningsplan for Nordsjøen. Arbeidet skal pågå i perioden 2008 – 2010 og skal danne utgangspunkt for en fremtidig helhetlig, økosystembasert forvaltningsplan for Nordsjøen.

Faggruppen skal bestå av Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, Kystdirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for naturforskning, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning. Statens forurensningstilsyn skal lede arbeidet. Andre etater kan trekkes inn i arbeidet ved behov.


Bakgrunn
St.meld. nr 12 (2001-2002) Rent og rikt hav la grunnlaget for utarbeiding av helhetlige forvaltningsplaner for alle norske havområder. Regjeringen signaliserte i St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) at denne vil danne utgangspunkt for arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for andre norske havområder. Stortinget har gjennom behandlingen av forvaltningsplanen gitt sin tilslutning til utarbeidelse av helhetlige forvaltningsplaner for de andre havområdene. Regjeringen varslet i St.meld. nr. 26 (2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand at den vil utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet innen 2009. Regjeringen vil også at Norge skal være en pådriver internasjonalt i arbeidet med helhetlig, økosystembasert forvaltning av Nordsjøen for å sikre en felles tilnærming til forvaltningen av havområdet. Et slikt arbeid må baseres på samarbeid mellom Nordsjølandene, bl.a. gjennom EU-kommisjonen, Nordisk Ministerråd, HELCOM OSPAR og andre relevante fora.

Styringsgruppen, som koordinerer arbeidet med de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, har utarbeidet et notat om pådriverrollen i arbeidet med helhetlig forvaltning av Nordsjøen. Styringsgruppen har på bakgrunn av notatet besluttet å oppnevne en faggruppe for forberedelse av det faglige arbeidet med en fremtidig forvaltningsplan for Nordsjøen. Arbeidet skal pågå i perioden 2008–2010 og skal danne utgangspunkt for en fremtidig helhetlig, økosystembasert forvaltningsplan for Nordsjøen.

På vegne av styringsgruppen oppretter Miljøverndepartementet med dette faggruppen for forberedelse av arbeid med en fremtidig forvaltningsplan for Nordsjøen (faggruppen Nordsjøen), og gir mandat til fagetatene for arbeidet med forberedelse av det faglige arbeidet med en fremtidig forvaltningsplan for Nordsjøen. Arbeidet skal pågå i perioden 2008 – 2010.

Styringsgruppen ber hver institusjon om å oppnevne en fast kontaktperson for arbeidet i faggruppen. Institusjonene og faggruppen involverer selv øvrige representanter for institusjonene som skal delta i arbeidet. Vi viser til at det i arbeidet med QSR 2010 er etablert en egen kontaktgruppe og ber om at det så langt som mulig er de samme personene som deltar i begge gruppene og at møter samordnes i tid og sted for å redusere arbeidsbelastningen.


Med hilsen


Knut Kroepelien (e.f.)
avdelingsdirektør

 Ingrid Berthinussen
 seniorrådgiver

 

Adresseliste:
Statens forurensningstilsyn
Statens strålevern
Sjøfartsdirektoratet
Petroleumstilsynet
Oljedirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Havforskningsinstituttet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning

 

Kopi:
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Norsk institutt for luftundersøkelser
Norske geologiske undersøkelse

 

Mandat for faggruppe for forberedelse av arbeid med en framtidig forvaltningsplan for Nordsjøen (perioden 2008 – 2010)

1. Bakgrunn

Det skal iverksettes forberedelser til arbeidet med en framtidig helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. Regjeringen signaliserte i St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) at denne vil danne utgangspunkt for arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for andre norske havområder. Stortinget har gjennom behandlingen av forvaltningsplanen gitt sin tilslutning til utarbeidelse av helhetlige forvaltningsplaner for de andre havområdene. Regjeringen besluttet i St.meld. nr. 26 (2006 – 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand at det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet innen 2009. Det ble samtidig besluttet at Norge skal være en pådriver internasjonalt i arbeidet med helhetlig forvaltning av Nordsjøen. Et slikt arbeid må baseres på samarbeid mellom Nordsjølandene, bl.a. gjennom EU-kommisjonen, Nordisk Ministerråd, HELCOM, OSPAR og andre relevante fora.

Det er under OSPAR-konvensjonen igangsatt et arbeid med sikte på utarbeidelse av en statusrapport for det marine miljø i Nordøst-Atlanteren QSR 2010 (Quality Status Report 2010). Rapporten vil inneholde delrapporter for de enkelte havområdene, herunder Nordsjøen. Det er lagt opp til at denne rapporten skal vedtas på partsmøtet til OSPAR i 2010 som er lagt til Bergen.

En økosystembasert forvaltning legges også til grunn i EU-direktivet om en ramme for fellesskapets aktivitet innen havmiljøpolitikk (havstrategidirektiv) som forventes vedtatt i løpet av våren 2008. Havstrategidirektivet legger opp til at det innen 2015 skal lages helhetlige regionale planer med tiltaksprogrammer for havområdene under EUs jurisdiksjon, med sikte på å oppnå ”god miljøtilstand” innen 2020. En av disse regionene vil omfatte Nordsjøen, inkludert Skagerrak og Kattegat. Nordsjøen er et avgrenset havbasseng omkranset av en rekke land – nordsjølandene. En helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen krever derfor internasjonalt samarbeid mellom disse landene og EU-kommisjonen.

Arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten har gitt en modell for utarbeidelse av tilsvarende forvaltningsplaner. Mye er lært underveis, og mange av de samme grepene kan benyttes i arbeidet med andre havområder. Generell bakgrunn fra rapporter på enkelte tema fra både arbeidet med Barentshavet-Lofoten og Norskehavet forventes også i en viss grad å kunne overføres til forholdene i Nordsjøen.

2. Geografisk avgrensning

Arbeidet skal dekke nasjonale områder utenfor grunnlinjen i norsk økonomisk sone syd for Stad (62°N), inkludert norsk del av Skagerrak. For å sikre mulig samordning av kunnskapsoppbygging skal faggruppens arbeid, for de områdene der dette er naturlig, ses i sammenheng med det faglige arbeidet som pågår under vannrammedirektivet samt i andre områder i Nordsjøen og Skagerrak utenfor norsk økonomisk sone.

3. Tidsmessig avgrensning

Mandatet for faggruppen for forberedelse av arbeid med en framtidig forvaltningsplan for Nordsjøen er avgrenset til perioden 2008 – 2010. Et mandat for arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen vil bli fastsatt i 2010. 

4. Sammensetning

Faggruppen skal bestå av representanter for Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet, Statens strålevern, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for naturforskning. Ved behov kan faggruppen søke ekstern bistand. Faggruppen ledes av Statens forurensningstilsyn.

5. Arbeidsform

Faggruppen skal ved behov organisere arbeidet i arbeidsgrupper. Arbeidet skal fortrinnsvis gjennomføres av de involverte etatene, men disse kan ved behov knytte til seg ekstern kompetanse. Alle rapporter som utarbeides skal identifisere eventuelle kunnskapsbehov.

6. Arbeidsoppgaver og frister

Mandatet gjelder forberedelse av arbeid med en framtidig forvaltningsplan for Nordsjøen.
Arbeidet skal danne utgangspunkt for det faglige arbeidet med en fremtidig, helhetlig økosystembasert forvaltningsplan for Nordsjøen, og skal så langt det er mulig utarbeides parallelt med OSPARs QSR 2010. Arbeidet skal videre bidra til Norges pådriverrolle internasjonalt i arbeidet med helhetlig forvaltning av Nordsjøen. Et slikt arbeid må baseres på samarbeid mellom Nordsjølandene, bl.a. gjennom EU-kommisjonen, Nordisk Ministerråd, HELCOM, OSPAR og andre relevante fora.

Faggruppen skal rapportere til den interdepartementale Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder ved Miljøverndepartementet.

Faggruppens aktiviteter

 • Utarbeide en tidsplan for faggruppens samlede arbeid, og en kort presentasjon av eventuelle problemstillinger som ikke synes dekket av mandatet. 
  Frist: 15. juni 2008

6.1 OSPAR

Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR),
der Norge deltar aktivt og har en sterk stilling, vil være sentral i arbeidet med en helhetlig regional forvaltningsplan for Nordsjøen, jf. de regionale havmiljøkonvensjonenes rolle i EUs havstrategidirektiv. OSPAR har derfor lagt opp til at den tredje felles statusrapporten for det marine miljø i Nordøst Atlanteren QSR 2010 (Quality Status Report 2010), som skal ferdigstilles i 2010, så langt det er mulig skal dekke de miljøvurderingene som kreves under EUs havstrategidirektiv. Rapporten vil omfatte følgende temaer;
- generell del (bl.a. beskrivelse av geografi, hydrografi osv)
- biologisk mangfold og økosystemer
- eutrofiering
- miljøgifter (prioritetslistestoffer og andre kjemiske stoffer)
- radioaktive stoffer
- offshore aktiviteter
- fiskeri
- sjøtransport
- helhetlig vurdering (overall assessment)

Under hvert av temaene vil det gis en beskrivelse av situasjon/problem innen feltet, hva som er gjort (implementerte programmer og tiltak) og hvordan feltet påvirker områdets miljøstatus. Det skal også foretas en prioritert identifisering av tiltak. Det er komiteen for miljøvurderinger og overvåking ASMO (The Environmental Assessment and Monitoring Committee) som har det prinsipielle ansvaret for å forberede QSR 2010. Norge er representert i ASMO ved Statens forurensningstilsyn (SFT). SFT sitter også i gruppen (the management group, MAQ) som har ansvaret for å lede arbeidet med å utarbeide QSR-en. Gruppen rapporterer til ASMO.

I Norge er arbeidet med QSR 2010 ledet av Statens forurensningstilsyn (SFT), men også Direktoratet for naturforvaltning, Statens strålevern, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norsk institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet vil være viktige bidragsytere i arbeidet. Erfaringene med sektorovergripende samarbeid om helhetlig forvaltning av norske havområder skal også ligge til grunn for arbeidet med QSR 2010.

For å sikre at alle relevante sektormyndigheter også deltar i arbeidet med utarbeidelse av det faglige grunnlaget med QSR 2010 er det opprettet en kontaktgruppe ledet av SFT for dette arbeidet. Det er viktig at faggruppen har kontakt med QSR kontaktgruppen for å sikre at det ikke skjer dobbeltarbeid som følge av faggruppens arbeid med forberedelser til en forvaltningsplan for Nordsjøen.

6.2 ICES

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) bidrar med vitenskapelig rådgivning om de marine økosystemene og høstingspotensialet til de levende marine ressursene. Arbeidet innenfor ICES vil være av stor betydning for å sikre et best mulig faglig grunnlag for en regional forvaltningsplan for Nordsjøen. ICES er bl.a. en viktig leverandør av faglig grunnlag til OSPARS QSR 2010.

Faggruppens aktiviteter:

 • Utarbeide oversikt over gjennomførte eller pågående aktiviteter knyttet til helhetlig, økosystembasert forvalting innenfor ICES som kan være av relevans for arbeidet med helhetlig forvaltning av Nordsjøen.
 • Utarbeide forslag til initiativ Norge kan ta innenfor ICES for å få satt spørsmål knyttet til helhetlig, økosystembasert forvaltning på dagsorden. Forslaget bør angi hvilke arbeidsgrupper og komiteer innenfor ICES som er relevante, tidsaspekt og eventuelle kostnader.

6.3 Nordisk Ministerråd

Norge deltar i nordisk faglig samarbeid innenfor Nordisk Ministerråd (NMR) som er relevant i forhold til helhetlig forvaltning av Nordsjøen. Det er gjennom dette arbeidet muligheter for å fremme relevante prosjekter som kan bidra både til Norges pådriverrolle i helhetlig forvaltning av Nordsjøen internasjonalt og til en felles nordisk tilnærming til arbeidet.

Faggruppens aktiviteter:

 • Utarbeide oversikt over gjennomførte eller pågående aktiviteter under NMR med relevans til helhetlig, økosystembasert forvaltning.
 • Utarbeide forslag til initiativ Norge kan ta innenfor NMR for å få satt spørsmål knyttet til helhetlig, økosystembasert forvaltning på dagsorden, herunder vurdere behovet for nordiske arbeidssymposium om felles problemstillinger knyttet til helhetlig forvaltning av havområdene. Forslaget bør angi hvilke arbeidsgrupper og komiteer innenfor NMR som er relevante, tidsaspekt og eventuelle kostnader.

6.4 Faglig grunnlagsmateriale for forvaltningsplan for norsk del av Nordsjøen

Utredningene knyttet til QSR 2010 vil ikke være tilstrekkelig i forhold til behovene i en helhetlig forvaltningsplan for norsk del eller for Nordsjøen som et hele. Det må derfor gjøres tilleggsutredninger i alle Nordsjølandene. Det faglige grunnlagsmaterialet for norsk del av Nordsjøen skal utarbeides parallelt med OSPARs QSR 2010.

Samvirke mellom land/kyst og åpent hav på forurensningssiden er videre vesentlig sterkere i Nordsjøen enn i Norskehavet og Barentshavet. Det faglige arbeidet som skjer i regi av faggruppen Nordsjøen må derfor ses i sammenheng med det faglige arbeidet som blant annet pågår under vannrammedirektivet for å sikre mulig samordning av kunnskapsoppbygging.

Faggruppens aktiviteter:

 • Kartlegge hvilke grunnlagsdata som må innhentes for at datamaterialet skal være tilstrekkelig som grunnlag for en regional forvaltningsplan for Nordsjøen. Utredningen om samme problemstilling allerede igangsatt av SFT vil inngå som en del av dette. Kartleggingen vil samtidig bidra til å avdekke de største manglene i kunnskapsgrunnlaget.
 • Vurdere hvilke tema som i dag ikke dekkes av QSR 2010, men som bør inngå i forvaltningsplanen.
 • Videreføre Tilførselsprosjektet. Prosjektet har som mål å anslå utslipp og tilførslene av forurensninger, inkludert radioaktivitet, fra alle kilder til sjø.
 • Arrangere et fagseminar med Nordsjø-fylkesmennene, Fiskeridirektoratets regionskontorer og øvrige relevante regionale myndigheter om helhetlig forvaltning av Nordsjøen. Formålet med seminar er å fremme helhetlige løsninger i kunnskapsoppbygging og forvaltning. Seminaret skal herunder belyse sammenhengene mellom vann-, kyst- og havmiljøarbeid. Forslag til dagsorden og tema ark for fagseminaret sendes styringsgruppen for vurdering minimum to måneder før seminaret planlegges avholdt.
 • Vurdere mulig samordning og utvikling som kan fremme helhetlige løsninger i kunnskapsoppbygging og forvaltingen av vann, kyst og hav.
 • Kystverket arbeider videre med å vurdere grunnlaget for organisering og tidsløp for arbeidet med seilingsleder utenfor Sør-Norge og i Skagerrak.