Kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene

I et felles brev til kommuner og fylker påpeker landbruks- og matministeren og miljøvernministeren kommunenes ansvar for jordvernet.