Planlegging i områder med fare for flom og ras

Naturkatastrofer som flom og ras har dessverre igjen blitt aktuelle etter flommen i Gudbrandsdalen. Derfor vil jeg minne om det ansvaret kommunene har for å sikre at hensynet til flom og ras blir godt nok ivaretatt i areal-planleggingen.

Kommunene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene

 

 

 

 

 

Vår ref 201102184-   /MT

Planlegging i områder med fare for flom og ras

Naturkatastrofer som flom og ras har dessverre igjen blitt aktuelle etter flommen i Gudbrandsdalen. Derfor vil jeg minne om det ansvaret kommunene har for å sikre at hensynet til flom og ras blir godt nok ivaretatt i areal-planleggingen. Dersom det tillates ny utbygging, skal faren for flom og ras tas hensyn til. Det er svært viktig at kommunene er føre var på dette området. Det er også viktig at fylkesmennene og fylkeskommunene deltar aktivt i planarbeidet, og om nødvendig fremmer innsigelse.

Da den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009, fikk kommunene økt ansvar og nye virkemidler for å ta hensyn til flom og ras i areal­planleggingen.

Plan- og bygningsloven gir grunnlaget for styring av arealplanleggingen i Norge. God arealplanlegging skal bidra til å unngå fare og risiko som følge av flom og ras, og redusere trussel mot liv, helse og materielle verdier knyttet til klimaendringer. Det er særlig viktig å opprettholde samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur.

Kommunene skal utarbeide kommuneplaner, og har ansvaret for at det utarbeides reguleringsplaner for bygge- og anleggstiltak.

I forbindelse med utarbeiding av arealplaner, skal det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. I denne analysen skal blant annet risikoen for flomskader og rasfare vurderes. Informasjon om aktuelle farer må framgå av planen, for eksempel gjennom særskilte hensynssoner. For kommuneplaner og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil da inngå som en del av konsekvensutredningen.

Kommunene kan og skal hindre ny utbygging i områder som vurderes som flomutsatt eller utsatt for rasfare. Dersom kommunen legger opp til ny utbygging i slike områder, kan fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat fremme innsigelse til planen. Fylkeskommunene skal ta opp flom og ras som tema i sin planlegging og planveiledning til kommunene. 

Norges vassdrags- og energidirektorat er tillagt et spesielt ansvar som statlig skred- og flometat, og har i den forbindelse gitt nærmere retningslinjer. Jeg viser til de seineste retningslinjer nr. 2/2011 datert 15. april 2011 om flom- og skredfare i arealplaner. I disse retningslinjene redegjøres det utdypende for hvordan disse hensynene skal ivaretas i planarbeidet. Retningslinjene finner du på www.planlegging.no, veiledning om plan- og bygningsloven, informasjon og veiledere.

Der tidligere godkjente planer åpner for bygging i fare- eller rasområder, bør planene tas opp til revisjon. Kommunene kan om nødvendig omregulere byggeområder til annet formål, eller gi planbestemmelser for å begrense faren. Der bebyggelsen allerede er oppført, kan det være aktuelt å innløse områdene og gi erstatning.

Jeg forventer at kommunene, myndighetene på regionalt nivå og Norges vassdrags- og energidirektorat samarbeider og sørger for at det ikke vedtas planer som skaper økt risiko for skader som følge av flom og ras.

Med hilsen

Erik Solheim

Kopi:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Olje- og energidepartementet
Justisdepartementet
Direktoratet for sivilt beredskap
Direktoratet for naturforvaltning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens Kartverk
Riksantikvaren