Delegering av myndighet etter forurensningsloven til fylkesmennene for lokaliteter med forurenset sjøbunn i tilknytning til skipsverft

Last ned brevet (pdf)

Fylkesmannen er etter kapittel 29 i forurensningsforskriften myndighet for oppfølging av

skipsverft, og er i følge punkt 2.5 i rundskriv T-3/12 også forurensnings myndighet for lokaliteter med forurenset grunn i tilknytning til skipsverft. Når det gjelder forurenset sjøbunn tilknyttet skipsverft, har det vært en etablert praksis i flere fylkesmannsembeter at fylkesmannen har håndtert oppryddingssaker for også slike lokaliteter(se brevet Oppydding i forurenset sjøbunn 19. mai 2008), men denne myndigheten har ikke vært formalisert. 

Etter Miljøverndepartementets syn bør oppryddingsprosjekter i forurenset sjøbunn i tilknytning til skipsverft ses i sammenheng med øvrige forurensningsproblemer knyttet til skipsverft. Det er derfor mest hensiktsmessig og effektivt at det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet også for lokaliteter med forurenset sjøbunn som kan knyttes til skipsverft. 

Ved kgl.res. 8. juli 1983 er Miljøverndepartementet gitt myndighet til å fastsette hvilken forurensningsmyndighet som kan treffe vedtak etter forurensningsloven. I medhold av forurensningsloven § 81, og med virkning fra dags dato, delegerer med dette Miljøverndepartementet myndighet til fylkesmennene som forurensningsmyndighet for å følge opp lokaliteter med forurenset sjøbunn som kan knyttes til skipsverft.

Denne delegeringen er nå inntatt gjennom en endring av rundskriv T-3/12 ved et nytt punkt 2.6:

2.6 Forurenset sjøbunn
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for lokaliteter med forurenset sjøbunn som kan knyttes til skipsverft, jf. forurensningsforskriften kapittel 29.

Oppdatert versjon av rundskriv T-3/12

For å følge opp de konkrete sakene kan fylkesmannen benytte de hjemlene som fremgår av punkt 4 i rundskrivet. Dette inkluderer blant annet å fatte vedtak med hjemmel i forurensningsloven § 51 (pålegg om undersøkelser og lignende tiltak i forurenset sjøbunn) og § 7 fjerde ledd (pålegg om opprydding i forurenset sjøbunn).

I saker som Miljødirektoratet allerede følger opp, vil delegeringen være virksom fra det tidspunkt saken oversendes til den respektive fylkesmann.

Ved delegering av myndighet vil Miljødirektoratet få faglig instruksjonsmyndighet og veiledningsansvar overfor fylkesmennene. Det vises for øvrig til departementets brev 5. november 1990 til SFT (Statens forurensningstilsyn) med kopi til fylkesmennene med en nærmere presisering av instruksjonsmyndigheten. Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak som treffes av fylkesmannen i tråd med rundskrivet.

I saker som krever spesialkompetanse som fylkesmannen ikke er i besittelse av, eller som av andre årsaker bør følges opp av Miljødirektoratet, kan Miljødirektoratet bestemme at saken skal overføres tilbake til Miljødirektoratet, jf. Miljøverndepartementets brev av 21. november 2008.

 

Med hilsen                                                                        

Hæge Andenæs
ekspedisjonssjef

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

Adresseliste

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

OSLO

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

MOSS

Fylkesmannen i Hedmark

Postboks 4034, Statens Hus

HAMAR

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

DRAMMEN

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

TØNSBERG

Fylkesmannen i Telemark

Statens Hus

SKIEN

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59, Statens Hus

STAVANGER

Fylkesmannen i Vest-Agder

Serviceboks 513

KRISTIANSAND S

Fylkesmannen i Aust-Agder

Postboks 788 Stoa

ARENDAL

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

BERGEN

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

MOLDE

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Njøsavegen 2

LEIKANGER

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen

TRONDHEIM

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 2600

STEINKJER

Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

BODØ

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105

TROMSØ

Fylkesmannen i Finnmark

Statens Hus

VADSØ

Kopi:

 

 

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

 TRONDHEIM