Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 11. juli 2013. 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde i sitt konstituerende møte delt i innstillingen, vedrørende plasseringen av forvaltningsknutepunktet. Tre representanter stemte for Drevsjø som forvaltningsknutepunkt (flertall m/leders dobbeltstemme), og tre representanter stemte for Røros som forvaltningsknutepunkt.

Nasjonalparksenteret for Femundsmarka nasjonalpark er plassert på Røros. Ett sentralt kriterie for plassering av forvaltningsknutepunkt er at det skal være tilknyttet nasjonalparksenter eller tilsvarende naturinformasjonssenter, jf. Miljøverndepartementets brev av 14. desember 2009 og 15. februar 2013. Miljøverndepartementet beslutter derfor at nasjonalparksenteret for Femundsmarka på Røros skal være forvaltningsknutepunkt for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde.

Vi ber om at det gis tilbakemelding til Miljødirektoratet om hvorvidt det er behov for eventuelle ressurser i forbindelse med etablering av knutepunktet slik at et eventuelt behov kan vurderes i forhold til budsjettmidlene som er til rådighet.

Vi forutsetter at nasjonalparkforvalteren får sin kontorplassering i forvaltningsknutepunktet på Røros. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan iverksette utlysning av forvalterstillingen.

Vi viser for øvrig til brev av i dag vedrørende forvaltningsknutepunkt og ansettelse av forvalter for Fulufjellet nasjonalpark lokalisert til Drevsjø. Denne forvalteren gis i tillegg oppgaver knyttet til forvaltning av Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

 

Med hilsen                                                                        

 

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Dannevig
kst. avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:

 

 

 

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Sametinget

Ávjovárgeaidnu 50

9730

KARASJOK

Fylkesmannen i Hedmark

Postboks 4034, Statens Hus

2306

HAMAR

Engerdal kommune

         

2440

ENGERDAL

Røros kommune

Bergmannsgata 19

7374

RØROS

 

Adresseliste

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen

7468

TRONDHEIM

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker